Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 1

Wetgeving, rechtspraak en literatuur

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Pacht

Onderhoud

7:376 BW. Tekortkoming wegens schenden onderhoudsverplichting? Na plaatsopneming geeft het hof aanwijzingen aan pachter (en verpachter) met een terme de grâce. Daarna is er opnieuw een plaatsopneming om de controleren of de aanwijzingen zijn opgevolgd. Hof Arnhem-Leeuwarden 26-11-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10173 .

Ontbinding

7:376 BW. Persoonlijk gebruik. Senior is al jaren geleden uit de vennootschap getreden. De stelling van verpachter dat junior het gepachte niet persoonlijk gebruikt, is onvoldoende gemotiveerd weersproken. Het hof ontbindt de pachtovereenkomst. Hof Arnhem-Leeuwarden 17-12-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10865 .

Kort geding

Voorzieningenrechter veroordeelt gedaagde om een perceel grond ter vrije beschikking te stellen aan eiser. Aannemelijk dat sprake is van mondelinge pachtovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voorzieningenrechter wijst voorschot op schadevergoeding af vanwege gebrek aan spoedeisend belang aan de ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Pacht

Onderhoud

Ontbinding

Kort geding

Zakelijke rechten

Verjaring

Opstalrecht

Ruimtelijke Ordening

Omgevingswet

Aanvullingswet grond

Boomgaard

Kamperen

Zonneparken

Landinrichting

Lijst geldelijke regelingen

Titelzuivering

Omgevingswet

Beheer landelijk gebied

Jachtakte

Aanvullingswet Natuur

Spoedwet aanpak stikstof

Stikstof

Beweiden en bemesten

Ontheffing

Water

Landgoed

PAS

Boom

ADC-toets

Structuurbeleid

Subsidies

Bedrijfsverplaatsing

Marktordening

Nieuw GLB

Producentenorganisaties

Percelen

Actieve landbouwer

Dieren

Paard

Activisten

Schapen

Kalf

Kuikens

Vogelgriep

Kippen

Planten

Plantenziekten

Gewasbescherming

Milieurecht

Fosfaatreductieplan 2017

Meststoffenwet

Fosfaatrechten

Pluimveerechten

Milieu en landbouw

Rechtspersonen

Maatschap

Fiscaal recht

Landbouwvrijstelling

WOZ

Belastingplan 2020

Vermogensrendementsheffing

Buitenlands agrarisch recht

België

Europees agrarisch recht

Landbouwraad

Diversen

Lening

Voorkeursrecht

Verzekering

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15955

Verder in 2020 nr.1

 De investerende samenwonende agrariër

Zoals in de hele samenleving het geval is zijn er steeds meer (jonge) agrariërs die in plaats van het aangaan van een huwelijk kiezen voor ongehuwd samenwonen. In het huidige Burgerlijk Wetbo...

 Protection of Cultivated Land in the United States: Planning, Conservation, and Agricultural Property Transactions

1. IntroductionAgricultural land in the United States is rich and abundant, providing food and fiber for the United States and for other nations. This Article focuses on legal protection for that a...

 Hoofdlijnen Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Op 11 oktober 2019 is de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (hierna: de Srv of de subsidieregeling) gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2019, 55830). Het doel van de Srv is het ver...

 Fiscale kroniek 2019

Gewoontegetrouw willen we in deze kroniek de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar op agro-fiscaal gebied schetsen. Uiteraard wordt het beeld van 2019 sterk gedomineerd doo...