Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2020 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. P.P.A. Bodden
mr. H.A. van Bommel
prof. mr. D.W. Bruil
mr. W.H.G.A. Filott
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Redactiesecretaris(sen)

mr. W.M.A.K. Parmet

Inleiding

De investerende samenwonende agrariër

prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Zoals in de hele samenleving het geval is zijn er steeds meer (jonge) agrariërs die in plaats van het aangaan van een huwelijk kiezen voor ongehuwd samenwonen. In het huidige Burgerlijk Wetboek is er voor ongehuwd samenwonenden niets geregeld: bij het uit elkaar gaan is er geen alimentatieplicht voor gewezen partners, als er sprake is van overlijden erft - als er geen testament is gemaakt - de langstlevende partner niets. Het enige dat in het erfrecht geregeld is, is dat de langstlevende partner 6 maanden (!) in de woning waarin hij met zijn ongehuwde levenspartner w... ...lees meer

Artikel

Protection of Cultivated Land in the United States: Planning, Conservation, ...

Margaret Rosso Grossman1

1. IntroductionAgricultural land in the United States is rich and abundant, providing food and fiber for the United States and for other nations. This Article focuses on legal protection for that agricultural land, which is governed by federal and state law. Federal agricultural statutes (Farm Bills), supplemented by other statutes and implemented by regulations, establish policy for agriculture and related areas. The Agricultural Improvement Act of 2018[2] includes, among many other provisions, conservation requirements and voluntary programs to protect cultivated land. The Uni... abonneren of dit artikel kopen.

Hoofdlijnen Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

mr. ing. A.N.M. van Bavel1

Op 11 oktober 2019 is de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (hierna: de Srv of de subsidieregeling) gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2019, 55830). Het doel van de Srv is het verminderen van geuroverlast door het definitief en onherroepelijk sluiten van varkenshouderijlocaties. Aanmelden kon tot en met 15 januari 2020. In deze bijdrage zal ik – op hoofdlijnen – inhoudelijk ingaan op de subsidieregeling. Ook zal ik stilstaan bij de civielrechtelijke kant van de subsidieregeling. abonneren of dit artikel kopen.

Fiscale kroniek 2019

mr. E. Smit RB en mr. A. Verduijn RB1

Gewoontegetrouw willen we in deze kroniek de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar op agro-fiscaal gebied schetsen. Uiteraard wordt het beeld van 2019 sterk gedomineerd door de onrust die de stikstofproblematiek met zich mee heeft gebracht, en door de problemen bij de belastingdienst. Maar ‘in het veld’ moet de praktijk gewoon door en hebben diverse dossiers weer de aandacht gevraagd.Achtereenvolgens zullen we hierna ingaan op wetgeving, beleid en jurisprudentie.2. Wetgeving2.1. Belastingplannen 2020 e.v.; tarieven en aftre... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 7 mei 2019,  ECLI:NL:GHARL:2019:4062 (TvAR ...

B. Nijman

(mrs. Th.C.M. Willemse, S.B. Boorsma en R.W.E. van Leuken)Met noot B. NijmanNakoming pachtovereenkomst.[Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering, art. 202]Verzoek verpachter om een bevel tot een voorlopige plaatsopneming en bezichtiging van de hoeve.beschikking van de pachtkamer van 7 mei 2019inzake1 [appellante sub 1] ,wonende te [woonplaats] ,2. [appellante sub 2],wonende te [woonplaats] ,3. [appellante sub 3],wonende... abonneren of dit artikel kopen.

Zakelijke rechten - Hoge Raad, 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1246 (Gemeente...

(mrs. E.J. Numann, A.H.T. Heisterkamp, M.V. Polak, C.E. du Perron en H.M. Wattendorff)   Met redactionele aantekening Onteigening. Procesrecht. Schadeloosstelling. [Onteigeningswet, art. 52 lid 2, 53 lid 1, 40c] Begrip ‘overheidswerken’ indien onteigenaar geen overheid is. Naleving voorwaarden instellen cassatieberoep. Uitspraak 21 juli 2019 CIVIELE KAMER 18/01594 Hoge Raad der Nederlanden Arrest In de zaak van GEMEENTE TERNEU... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, rechtspraak en literatuur

PachtOnderhoud7:376 BW. Tekortkoming wegens schenden onderhoudsverplichting? Na plaatsopneming geeft het hof aanwijzingen aan pachter (en verpachter) met een terme de grâce. Daarna is er opnieuw een plaatsopneming om de controleren of de aanwijzingen zijn opgevolgd. Hof Arnhem-Leeuwarden 26-11-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10173 .Ontbinding7:376 BW. Persoonlijk gebruik. Senior is al jaren geleden uit de vennootschap getreden. De stelling van verpachter dat junior het gepachte niet persoonlijk gebruikt, is onvoldoende gemotiveerd weersproken. Het hof ontbindt d... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Bruils Brede Blik‘Een nuchtere kijk op het agrarisch recht door de jaren heen’In deze feestelijke studiemiddag, georganiseerd door het Instituut voor Agrarisch Recht ter gelegenheid van het feit dat Willem Bruil zijn werkzaamheden voor het IAR per 1 januari 2020 gedeeltelijk heeft afgebouwd, staan de ontwikkelingen in diverse deelterreinen van het agrarisch recht en de visie en invloed van Willem hierop centraal. Een viertal sprekers neemt u mee in een reis door verleden, heden en toekomst aan de hand van de thema’s pacht, omgevingsrecht en mest.... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS