Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 2

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

Elektriciteit: Decision No 04/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 30 January 2020 on the nominated electricity market operators' proposal for the price coupling algorithm and for the continuous trading matching algorithm, also incorporating TSOs' and NEMOs' proposals for a common set of requirements

Elektriciteit: Decision No 05/2020 of the Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 30 January 2020 on all NEMOs' proposal for products that can be taken into account by nominated electricity market operators in intraday coupling process

Elektriciteit: Decision No 06/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 7 February 2020 on the request of the regulatory authorities of the Hansa capacity calculation region to extend the period for reaching an agreement on the long-term capacity calculation methodology

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de regering van de Republiek India betreffende samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling inzake het vreedzame gebruik van kernenergie

ACER paper on decarbonising the power sector – further guidance on CO2 emission limits

Council of European Energy Regulators Recommendations on Dynamic Price Implementation

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/389 van de Commissie van 31 oktober 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang

Decision No 07/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 6 March 2020 on the methodology for identifying regional electricity crisis scenarios

Decision No 08/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 6 March 2020 on the methodology for short-term and seasonal adequacy assessments

ACER consultations on fostering a single EU balancing market for electricity

ACER consultation on the electricity bidding zone review process

Nederland

Wetgeving

Voorzienings- en leveringszekerheid energie, 29 023

Duurzame ontwikkeling en beleid, 30 196

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas), 35 283

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten), 35 407

Tijdelijke wet Groningen

Duurzame ontwikkeling en beleid, 30 196

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie, 35 292

Regelgeving

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 februari 2020, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de wijziging van subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 7 februari 2020, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de invoering en openstelling van de subsidiemodule Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Besluit van 4 maart 2020, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen en Regeling houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 en de Regeling energieprestatie gebouwen inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 11 maart 2020, nr. WJZ/ 20030806, houdende aanwijzing van categorieën van productie-installaties voor de stimulering van duurzame energieproductie in het voorjaar van 2020 (Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2020)

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 14 maart 2020, tot vaststelling van de over 2020 geldende tarieven voor de oppervlakterechten ingevolge de Mijnbouwwet (Regeling oppervlakterechten Mijnbouwwet 2020)

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 maart 2020, houdende regels met betrekking tot de stimulering van aardgasvrije huurwoningen (Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen)

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 20 maart 2020, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de openstelling van de subsidiemodules Hernieuwbare Energie, TSE Industrie en TSE Gebouwde omgeving en enkele wijzigingen hiervan

Instellingsbesluit van de Minister voor Milieu en Wonen van 30 maart 2020, houdende de oprichting van de Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 30 maart 2020, tot vaststelling van de definitieve correcties voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2019

Internetconsultatie wijziging Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Internetconsultatie Besluit bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten

ACM

Elektriciteit: Voorstel marktgebaseerd toewijzingsproces van grenscapaciteit binnen de Core regio

Elektriciteit: Voorstel toewijzingsproces van grenscapaciteit binnen de Core regio op basis van een economische efficiëntie analyse

Elektriciteit: Voorstel marktgebaseerd toewijzingsproces van grenscapaciteit binnen de Hansa regio

Elektriciteit: Voorstel voor een methodologie voor het opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit op lange termijn tussen verschillende tijdsbestekken binnen de Channel regio

Elektriciteit: Ontwerp-besluit codewijziging over spanningseisen en frequentiebanden

Gas: Codebesluit wijziging korting voor afschakelbare capaciteit

Elektriciteit: Voorstel voor wijziging van het regionaal ontwerp van langetermijntransmissierechten voor de Core regio

Elektriciteit: Voorstel methodologie biedzoneherziening en alternatieve biedzoneconfiguraties

Gas: Ontwerp codebesluit neutraliteitsheffing en overschrijding kredietlimiet

Voorstel codewijziging verzamelbesluit

Voorstel codewijziging informatieverstrekking programmaverantwoordelijke na verwervingsbericht

Voorstel codewijziging correctieprocessen grootverbruikers

Voorstel codewijziging bericht bij meetfout grootverbruik elektriciteit

Voorstel codewijziging verplichting aansluitcapaciteit GV in AR

Voorstel codewijziging tot invoer van standaardjaarinvoeding en –afname

Vaststelling van de Regulatorische Accounting Regels (RAR) 2019 voor regionale netbeheerders elektriciteit en gas

Concept-leidraad netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. A.A. Kleinhout1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16134

Verder in 2020 nr.2

 Voorwoord

Het voelt bijna ongemakkelijk om in deze tijd aandacht te vragen voor andere onderwerpen dan COVID-19. Toch domineerden de onderwerpen van de artikelen in deze NTE-aflevering tot voor kort respecti...

 Kink in de kabel - Voorstellen voor het proactiever afstemmen van vraag en aanbod van netwerkcapaciteit in de energietransitie

Door de grote groei van duurzame energieprojecten zoals zonneparken en windmolenparken, de groei van datacenters en door de elektrificatie van de energievraag van energiegebruikers, is een groot...

 Groot-Brittannië ontkoppeld? - Brexit en de energiemarkt

1. De politieke context na de verkiezingenSinds het Brexit-referendum van 23 juni 2016 wordt het debat in het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) gedomineerd door vragen als hoe, wanneer en in welke v...

 Verslag van het 31ste European Energy Law Seminar (I)

Op 20 en 21 januari 2020 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 31ste editie van het European Energy Law Seminar (EELS) plaats. Dit seminar wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging v...