Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 3

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Pacht

Ontbinding

Verpachter wil ontbinding van de pachtovereenkomsten die hij heeft met de pachter, onder meer omdat de pachter fosfaatrechten heeft verkocht. De verpachter vindt dat de fosfaatrechten aan hem toebehoren en wil 50% van de waarde daarvan ontvangen. Het hof is het daar niet mee eens. De fosfaatrechten komen in deze zaak volledig toe aan de pachter. Er is geen (andere) reden om de pachtovereenkomst(en) te ontbinden. Dat betekent dat de pachter pachter blijft en het hof het vonnis van de pachtkamer bekrachtigt. Hof Arnhem-Leeuwarden 23-02-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:1697

Zakelijke rechten

Erfpacht

Onbevoegde verhuur door erfpachter van een boerderij. De eigenaren zijn na het einde van de erfpacht van rechtswege verhuurder geworden, maar vorderen beëindiging van de huurovereenkomst. Belangenafweging valt in het voordeel van de erfpachters uit, mede gelet op de inhoud van huurovereenkomsten die betrekking hebben op soortgelijke woonrui...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Pacht

Ontbinding

Zakelijke rechten

Erfpacht

Grondspeculatie

Ruimtelijke Ordening

Planschade

Plattelandswoning

Beheer landelijk gebied

Stikstof

Beheerplan

Peilverlaging

Structuurbeleid

Subsidies

Natuurinclusieve landbouw

Sanering varkenshouderij

Marktordening

Percelen

Etiketten

Randvoorwaardenkorting

Dieren

Diergezondheid

Nertsen

Antibiotica

Fipronil

Planten

Plantenziekten

Milieurecht

Fosfaatrechten

Fosfaatreductieplan

Rechtspersonen

Coöperatie

Bedrijfsopvolging

De bezitseis in de bedrijfsopvolgingsregeling voor de SW

Europees agrarisch recht

Landbouwraad

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16622

Verder in 2021 nr.3

 De uitkomst van een eerstelijns onderzoek naar de wenselijkheid van de legitieme portie

Eind december 2020 verscheen het rapport 'Een eerstelijns - en nader voort te zetten - onderzoek naar de wenselijkheid van de legitieme portie in het hedendaagse erfrecht, opgesteld door het Centru...

 Geurhinder en veehouderij: een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaren

Geurhinder van veehouderijen blijft de gemoederen bezig houden. De afgelopen jaren zijn er meerdere interessante ontwikkelingen geweest op het gebied van wetgeving, beleid en rechtspraak. Deze b...

 Erfdienstbaarheden en de vervuiling va de openbare registers

De beëindiging van waarde- en nutteloos geworden erfdienstbaarheden blijkt in de praktijk een heikel punt. Hoewel in theorie verscheidene mogelijkheden tot beëindiging bestaan, bl...