Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2021 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. H.A. van Bommel
mr. M. Jansen Schoonhoven
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Redactiesecretaris(sen)

mr. W.M.A.K. Parmet

Inleiding

De uitkomst van een eerstelijns onderzoek naar de wenselijkheid van de legiti...

prof. mr. T.J. Mellema – Kranenburg

Eind december 2020 verscheen het rapport 'Een eerstelijns - en nader voort te zetten - onderzoek naar de wenselijkheid van de legitieme portie in het hedendaagse erfrecht, opgesteld door het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit in samenwerking met Netwerk Notarissen'.[1] In mijn kort en bondig van 2017/9 maakte ik al melding van het feit dat het rapport in de maak was en vroeg ik mij in dat kader af of de agrarische sector behoefte heeft aan de legitieme portie. Mijn antwoord was toen een genuanceerd nee. De opstellers van het rapport stellen de vraag:... ...lees meer

Artikel

Geurhinder en veehouderij: een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelop...

mr. J.L.G. Niederer1

Geurhinder van veehouderijen blijft de gemoederen bezig houden. De afgelopen jaren zijn er meerdere interessante ontwikkelingen geweest op het gebied van wetgeving, beleid en rechtspraak. Deze bijdrage biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen vanaf 2019.[2] De focus ligt daarbij op geurhinder afkomstig van dierenverblijven van veehouderijen, en meer in het bijzonder de normering van geuremissie op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (hierna: Wgv). Eerst bespreek ik de relevante wetswijzigingen en beleidsontwikkelingen, om vervolgens de rechtspraak van de afgelopen t... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden , 11 december 2018 en 14 juli 2020, ECLI:NL:GH...

D.W. Bruil

(mrs. Th.C.M. Willemse, H.L. Wattel en D.H. de Witte, en mr. ing. E. Oostra en B.Th.W. Lamers, deskundige leden)Met noot D.W. BruilDwaling, misbruik van omstandigheden( ECLI:NL:GHARL:2018:10775 /2020:5452)[Burgerlijk Wetboek, art. 3:44]Na bewijslevering oordeelt het hof dat er onvoldoende (overtuigend) bewijs is geleverd om te oordelen dat de voorganger van verpachter in augustus 2013 het pachtcontract heeft gesloten terwijl zij verkeerde in een abnormale geestestoestand, dan wel door afhankelijkheid of bijzondere omstan... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 12 mei 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3724 (X/Beve...

D.W. Bruil

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber en H.L. Wattel en de deskundige leden ir. W.G. Nijlant en ir. J.H. Jurrius)Met noot D.W. BruilBeëindiging wegens bestemmingswijziging[Burgerlijk Wetboek, art. 3:13, art. 7:370, art. 7:377]Pachtbeëindiging wegens bestemmingswijziging (wonen). Gemeente wil pacht beëindigen maar onteigent niet de naastgelegen eigendomsgronden in het plan. Misbruik van bevoegdheid? Het hof oordeelt dat daar geen sprake van is.arrest van de pachtkamer van 12 mei 2020in de zaak van[appellan... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 10 november 2020,  ECLI:NL:GHARL:2020:9309 (...

J.M.M. Menu

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber en D.H. de Witte, en de deskundige leden ing. P. Kerkstra en ir. J.H. Jurrius) Met noot J.M.M. MenuPacht.[Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1019o lid 2]Niet-ontvankelijkheid wegens termijnoverschrijding. Pachtkamer in eerste aanleg oordeelde in pachtzaak en handelszaak. Voor beide zaken geldt dezelfde korte appeltermijn.arrest van de pachtkamer in de zaak van[appellant] ,wonende te [woonplaats] ,appellant,... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

PachtOntbindingVerpachter wil ontbinding van de pachtovereenkomsten die hij heeft met de pachter, onder meer omdat de pachter fosfaatrechten heeft verkocht. De verpachter vindt dat de fosfaatrechten aan hem toebehoren en wil 50% van de waarde daarvan ontvangen. Het hof is het daar niet mee eens. De fosfaatrechten komen in deze zaak volledig toe aan de pachter. Er is geen (andere) reden om de pachtovereenkomst(en) te ontbinden. Dat betekent dat de pachter pachter blijft en het hof het vonnis van de pachtkamer bekrachtigt. Hof Arnhem-Leeuwarden 23-02-2021, ECLI:NL:GHARL:2: ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualia

Natuurschoonwet (NSW) Voorwaarden, fiscale faciliteiten, actualiteiten en meer Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een studiemiddag over de Natuurschoonwet 1928 (NSW). In deze cursus zal onder meer worden ingegaan op de vraag wanneer een landgoed als zodanig kan worden gerangschikt, al dan niet opengesteld. Actueel zijn de nieuwe rangschikkingsvoorwaarden, opgenomen in het per 1 januari 2021 geactualiseerde Rangschikkingsbesluit. Ook wordt uitgebreid ingegaan op alle fiscale voordelen die ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS