Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 2

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/173 van de Commissie van 12 februari 2021 tot oprichting van het Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu, het Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid, het Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek, het Europees Uitvoerend Agentschap innovatieraad en het mkb, het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad en het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur en tot intrekking van Uitvoeringsbesluiten 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU en 2013/770/EU

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/157 van de Commissie van 9 februari 2021 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1616 wat betreft industriële afsluiters, lasprocedures, apparatuur voor koelsystemen en warmtepompen, vlampijpketels, metalen industriële leidingsystemen, koper en koperlegeringen, LPG-materiaal en toebehoren en veiligheidsvoorzieningen voor bescherming tegen ontoelaatbare overdruk

Elektriciteit: Besluit (Euratom) 2021/281 van de Raad van 22 februari 2021 tot wijziging van Beschikking 2007/198/Euratom tot oprichting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie en tot toekenning van gunsten daaraan

Elektriciteit: Verordening (Euratom) 2021/100 van de Raad van 25 januari 2021 tot vaststelling van een specifiek financieel programma voor de ontmanteling van kerninstallaties en het beheer van radioactief afval, en tot intrekking van Verordening (Euratom) nr. 1368/2013

Nederland

Wetgeving

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie, 35 668

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord, 35 626

Elektriciteit: Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee), 35 092.

Gas: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen, 35 603

Regels ter bevordering van de totstandkoming en realisatie van maatschappelijke initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling door na een daartoe strekkend verzoek deze initiatieven in regelgeving op te nemen (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven), 35 247

Wijziging van de Mijnbouwwet voor het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en de investeringsaftrek, 35 462

Regelgeving

Internetconsultatie Wijzigingsregeling gebruikersinformatie oplaadpunten

Internetconsultatie Klimaatwet 1.5

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 februari 2021, nr. 2021-0000009427, tot wijziging van de Regeling specifieke uitkering reductie energiegebruik wegens nadere verlenging van de uitvoeringstermijn in verband met de uitbraak van Covid-19

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 februari 2021, nr. 2021-0000069476 tot wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen en de Regeling Bouwbesluit 2012 in verband met een overgangsregeling voor de vakbekwaamheid van energieadviseurs voor BRL 9500-W en 9500-U

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 januari 2021, nr. 2021-0000025509 tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis ter sluiting van het aanvraagloket voor verenigingen in verband met de grote hoeveelheid ingediende aanvragen

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 december 2020, nr. 2020-0000745260, tot wijziging van de Regeling reductie energiegebruik woningen in verband met de verhoging van het uitkeringsplafond

Kennisgeving standaard CO2-emissiefactor aardgas voor emissiehandel 2021 en de nationale monitoring 2021, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Staatscourant 1 februari 2021, nr. 398

ACM

Elektriciteit: Codewijzigingsvoorstel herziening congestiemanagement

Elektriciteit: Codewijzigingsbesluit uittreedregeling voor maatwerkaansluitingen

Gas: Codevoorstel uitfasering twee volumeherleidingsmethoden

Elektriciteit: Codebesluit Implementatie Europese Netcodes en normen

Elektriciteit: Codebesluit Sectorrelease 2020

Elektriciteit: Codebesluit Standaardjaarinvoeding en standaardjaarafname

Elektriciteit: Goedkeuring voorstel TenneT TSO Hansa TSO's art. 76 van Verordening (EU) 2017/1485

Gas: Codebesluit wijziging korting voor afschakelbare capaciteit

Ontwerp codewijzigingsbesluit leveringszekerheid van 29 januari 2021, kenmerk ACM/19/036115

Codebesluit van de Autoriteit Consument en Markt van 25 januari 2021, kenmerk ACM/20/038834, tot wijziging van de Informatiecode elektriciteit en gas

Elektriciteit: Codewijzigingsvoorstel dagelijks versturen van meetwaarden van telemetrie grootverbruikaansluitingen elektriciteit voor de allocatie van de netbeheerder en het versturen van allocatiegegevens elektriciteit aan de Balance Responsible Party (BRP)

Elektriciteit: Codevoorstel meetwaarden grootverbruikaansluitingen elektriciteit

Gas: Codewijzigingsvoorstel publiceren calorische waarden en in bedrijf name meetinrichtingen GV

Elektriciteit: Codewijzigingsvoorstel harmonisatie van de Netcode elektriciteit met de Europese normen EN 50549-1 en EN 50549-2

Elektriciteit: Voorstel codewijziging correcties Netcode en Begrippencode elektriciteit

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. A.A. Kleinhout1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16647

Verder in 2021 nr.2

 Voorwoord

In deze aflevering van het NTE is er aandacht voor het opschalen van de productie van groene waterstof en voor het stimuleren van de integratie van de Europese elektriciteitsmarkt. Beide bewegingen...

 Europese elektriciteitsmarktintegratie: (i) meer capaciteit voor grensoverschrijdende handel en (ii) uitvoering Europese richtsnoeren en netcodes elektriciteit (deel 2)

In 2018 en 2019 zijn de verschillende onderdelen van het omvangrijke Europese Clean energy for all Europeans package (hierna: CEP) vastgesteld. Het CEP bestaat uit vier Europese richtlijnen en vier...

 Opschalen van groene waterstof: mogelijkheden en belemmeringen binnen het huidige juridische kader

Omarmd door de Europese Commissie en door het kabinet, is groene waterstof een veelbesproken onderwerp geworden in het klimaat- en energiedebat. Door sommigen wordt het gezien als een o...

 Jurisprudentie energierecht 2020 Verslag NeVER bijeenkomst 17 december 2020

Tijdens de digitale ledenbijeenkomst van 17 december 2020 is er – hoe kan het ook anders aan het einde van het jaar- terug geblikt op de energiejurisprudentie van 2020. Onder leiding van I...