Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 4

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Algemeen

PBO

De rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogens van het voormalige Productschap Vee en Vlees en het Productschap Zuivel liggen vanaf 3 mei tot en met 28 juni 2021 tijdens kantooruren ter inzage liggen op het kantoor van de Vereffeningsorganisatie PBO, Louis Braillelaan 80 in Zoetermeer. Een digitaal exemplaar is in deze periode op te vragen via [email protected]. Binnen acht weken nadat het ontwerp van de rekening en verantwoording ter inzage is gelegd en daarvan mededeling is gedaan, kan iedere schuldeiser tegen dat ontwerp bezwaren inbrengen bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. (Stcrt. 2021, nr. 21190).

Pacht

Onderverpachting

Heeft de pachter zich schuldig gemaakt aan verboden onderverpachting dan wel ingebruikgeving aan derden in de periode 2014 – 2016? Op grond van de in het tussenarrest genoemde feiten en omstandigheden heeft het hof geoordeeld dat de verpachte...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Algemeen

PBO

Pacht

Onderverpachting

Leeftijd pachter

Zakelijke rechten

Erfdienstbaarheden

Ruimtelijke Ordening

Omgevingswet

Bouwperceel

Natuurbegraafplaats

Veldschuur

Landinrichting

Kavelovergang

Reconstructiewet

Beheer landelijk gebied

Natura 2000

Natuurvergunning

Stikstof

Water

Agrarisch natuurbeheer

Fauna

Marktordening

Controle

Randvoorwaardenkorting

GLB

Dieren

Diergezondheid

Kippen

Varkens

Vogelgriep

Fipronil

Paard

Planten

Gewasbescherming

Tomaten

Teeltmateriaal

Teeltovereenkomst

Milieurecht

Meststoffenwet

Pluimveerechten

Fosfaatreductieplan

Fosfaatrechten

Melkveefosfaat

Fosfaatrechten civiel

Vervoer

Gebruiksnormen

Mestbeleid

Milieuvergunning

Fiscaal recht

Overdrachtsbelasting

Bedrijfsopvolging

Legitieme portie

Europees agrarisch recht

Landbouwraad

Diversen

Non-conformiteit

Opfokovereenkomst

Noodslachting

Tractor

FDF

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16687

Verder in 2021 nr.4

 Nationaal Ruimtelijk Beleid

Ooit dwong de Nederlandse ruimtelijke ordening respect af, niet alleen in ons land, maar ook ver daarbuiten. Iedereen kwam kijken hoe wij het deden met het Groene Hart, het begrip randstad, de gebu...

 Kracht en gezag van beslissingen van grondkamer en rechter

Het onderwerp van deze bijdrage is een klassieke problematiek binnen het pachtrecht. De wettelijke regeling van de pacht draagt aan een bijzondere instantie, namelijk de grondkamer, diverse take...