Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2021 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. P.P.A. Bodden
mr. H.A. van Bommel
prof. mr. D.W. Bruil
mr. W.H.G.A. Filott
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Redactiesecretaris(sen)

mr. W.M.A.K. Parmet

Inleiding

Nationaal Ruimtelijk Beleid

mr. D.W. Bruil

Ooit dwong de Nederlandse ruimtelijke ordening respect af, niet alleen in ons land, maar ook ver daarbuiten. Iedereen kwam kijken hoe wij het deden met het Groene Hart, het begrip randstad, de gebundelde deconcentratie. Meewarig werd altijd naar België gekeken, waar men maar wat deed. Dat Nederlandse nationale ruimtelijke beleid is verdwenen. We hadden een ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Opgeheven in 2010. Aan dat ministerie was verbonden de Rijksplanologische Dienst. Opgeheven in 2001. Dat was vlak na het verschijnen van de laatste grote lan... ...lees meer

Artikel

Kracht en gezag van beslissingen van grondkamer en rechter

mr. W.L. Valk1

Het onderwerp van deze bijdrage is een klassieke problematiek binnen het pachtrecht. De wettelijke regeling van de pacht draagt aan een bijzondere instantie, namelijk de grondkamer, diverse taken op. Hoe verhouden de beslissingen van de grondkamer zich tot die van de rechter (in de regel de pachtkamer)? In hoeverre is de rechter gebonden aan beslissingen van de grondkamer? Bestaat er een verplichte volgorde van beslissen? Wat geldt als er tegenspraak bestaat tussen de beslissing van de grondkamer en een beslissing van de rechter? Deze vragen, die met nog andere zijn te vermeerderen, zijn... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 13 oktober 2020,  ECLI:NL:GHARL:2020:8253 (...

J.W.A. Rheinfeld

(Terme de grace)(mrs. Th.C.M. Willemse, L.R. van Harinxma thoe Slooten en S.B. Boorsma en de deskundige leden mr.ing. H.J. Vinke en ir. J.H. Jurrius) Met noot J.W.A. RheinfeldPacht. Onderhoudsverplichting.[Burgerlijk Wetboek, art. 7:370]Na terme de grace zijn de resterende tekortkomingen van onvoldoende gewicht om de pachtovereenkomst te ontbinden.arrest van de pachtkamer in de zaak van[pachter] ,wonende te [woonplaats] , gemeente [gemeente] ,appellant in het principaal hoger be... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 5 november 2019, ECLI:NL...

D.W. Bruil onder 8053 2

(mr. M. van Duuren, mr. R.C. Stam en mr. I.M. Ludwig) Met noot D.W. Bruil onder 8053 2 Fosfaatrechten [Eerste Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EP), art. 1; Meststoffenwet, art. 23; Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, art. 72a] De melkveehouder voldoet niet aan de toepassingsvoorwaarde van art. 72a Uitvoeringsbesluit. Geen individuele buitensporige last in de zin van art. 1 EP EVRM. uitspraak van de meervoudige kamer van 5 november 2019 in de zaak tu... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 23 februari 2021, ECLI:N...

D.W. Bruil

(mr. E.J. Daalder) Met noot D.W. Bruil Fosfaatreductieplan [Landbouwwet, art. 13; Regeling fosfaatreductieplan 2017, art. 12; Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, art. 72a] Wegens bijzondere omstandigheden brengt het strikt volgen van de Regeling voor appellante onredelijke gevolgen met zich. Daarbij acht het College mede van belang dat het gaat om zeer hoge geldsommen van in totaal € 98.357,-. Verweerder had daarom aanleiding moeten zien om met toepassing van de hardheidsclausule van artikel 13, derde lid, van de La... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 19 januari 2021, ECLI:NL...

H.A. van Bommel

(mr. I.M. Ludwig)Met noot H.A. van BommelBedrijfsoverdracht. Proceskostenveroordeling. Schadevergoedingsuitspraak.[Meststoffenwet, art. 1 lid 1 aanhef en onder aa, art. 1 lid 1 aanhef en onder i, art. 21b, art. 25, art. 27 lid 2, art. 28 lid 3, art. 29 lid 1, art. 32, art. 32a, art. 35; Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, art.104 lid 1, art. 111 lid 1 ; Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM); Algemene wet bestuursrecht, art. 8:88]Het College oordeelt dat een overdracht van een... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Algemeen PBODe rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogens van het voormalige Productschap Vee en Vlees en het Productschap Zuivel liggen vanaf 3 mei tot en met 28 juni 2021 tijdens kantooruren ter inzage liggen op het kantoor van de Vereffeningsorganisatie PBO, Louis Braillelaan 80 in Zoetermeer. Een digitaal exemplaar is in deze periode op te vragen via [email protected]. Binnen acht weken nadat het ontwerp van de rekening en verantwoording ter inzage is gelegd en daarvan mededeling is gedaan, kan iedere schuldeiser tegen dat ontwerp bezwaren inbrengen... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

  Non-conformiteit bij de overdracht van agrarisch onroerend goed (fysiek/online) De verkoper dient aan de koper een zaak te leveren die aan de overeenkomst beantwoordt. Aan dit conformiteitsvereiste is niet voldaan als de zaak niet de eigenschappen bezit die de koper mag verwachten. In toenemende mate wordt er geprocedeerd over gebreken die na de koop van een (agrarische) onroerende zaak opduiken. Kopers spreken verkopers daar op aan. Te denken valt aan puin in de grond, asbest, onjuiste verbouwingen, ziekten in het land, etc. Deze studieochtend biedt een overzicht ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS