Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 3

Voorwoord

Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.

In deze aflevering van het NTE treft u een artikel aan en drie annotaties bij – om uiteenlopende redenen – vermeldenswaardige uitspraken. Een rode draad die in de geannoteerde uitspraken te ontwaren is, is de mogelijke werking van afspraken tussen partijen jegens een derde.

Het artikel betreft een fenomeen dat in twee Europese richtlijnen als nieuw wordt geïntroduceerd, maar in Nederland al een bestendige praktijk kent: de energiegemeenschap. Dr. Lea Diestelmeier bespreekt de Nederlandse praktijk en de wijze waarop de Europese richtlijnen in de Nederlandse Energiewet kunnen worden geïmplementeerd om de verdere ontwikkeling van energiegemeenschappen te faciliteren.

De oudste van de drie geannoteerde uitspraken, het vonnis van de rechtbank Gelderland van 20 januari 2021 inzake Vapiano/Liander, betreft de doorwerking van een exoneratiebeding in het contract van een netbeheerder jegens derden. De uitspraak komt erop neer dat de exoneratie betreffende de onderbreking van de levering van elektriciteit, die tussen de netbeheerder en een verbruiker van een pand is overeengekomen, ook werking heeft jegens de huurder van het pand.

Het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 20 april 2021 inzake TenneT/Nyrstar betreft de terugvordering door een metaalproducent van reeds door hem betaalde aansluit- en transportkosten bij TenneT, op de grond dat de partij die de aansluiting op het net van TenneT heeft, deze zou moeten betalen. Naar het oordeel van het Hof is de aansluit- en transportovereenkomst bepalend voor de vraag wie de aansluit- en transporttarieven verschuldigd is en is -in het voorliggende geval- niet relevant of die contractspartij de eigendom heeft van de op het net aangesloten onroerende zaak.

Het vonnis van de rechtbank Den Haag van 26 mei 2021 inzake Vereniging Milieudefensie c.s./Royal Dutch Shell PLC is al in vele gremia tot ver buiten de landsgrenzen besproken. In deze uitspraak legt de rechtbank aan een niet-statelijke entiteit een verplichting op om (een bijdrage te leveren om) klimaatdoelstellingen te halen, die staten in het VN-Klimaatverdrag zijn aangegaan. Mrs. Léone Klapwijk, Hugo Reumkens, Rogier Schellaars, Loes Pustjens en Maarten Appels plaatsen enkele vennootschapsrechtelijke kanttekeningen bij het vonnis.

Over deze laatste uitspraak heeft ook een bijeenkomst plaatsgevonden van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht tijdens de jaarvergadering op 29 juni 2021. Daarbij is de uitspraak vanuit andere juridische invalshoeken belicht. Het verslag hiervan vindt u in een volgende aflevering van het NTE. In deze aflevering is het verslag opgenomen van de hand van mr. Uco Joustra van het NeVER-webinar over de Nederlands-Duitse samenwerking op het terrein van de energietransitie, dat plaats vond op 31 maart jl. Tijdens deze bijeenkomst kwamen ook de (grensoverschrijdende) energiegemeenschappen aan bod, wat weer aansluit bij het bovengenoemde artikel over de energiegemeenschap.

De redactie hoopt dat u met bovenbeschreven bijdragen en de gebruikelijke rubrieken de aankomende vakantieperiode kunt overbruggen en wenst u een ontspannen vakantie.

Namens de redactie,

Michelle de Rijke

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16771

Verder in 2021 nr.3

 Voorwoord

In deze aflevering van het NTE treft u een artikel aan en drie annotaties bij – om uiteenlopende redenen – vermeldenswaardige uitspraken. Een rode draad die in de geannoteerde uitsprake...

 ‘Energiegemeenschappen’ - een decentrale oplossing voor de energietransitie?

Het ‘clean energy package for all Europeans’ richt zich voor een belangrijk deel op de rol die de energieconsument kan spelen in het kader van de energietransitie. De aangepaste richtli...

 Nederlands-Duitse Energiesamenwerking op het terrein van de energietransitie - Verslag van de NeVER ledenbijeenkomst 31 maart 2021

Op 31 maart 2021 kwamen meer dan 60 leden van de NeVER virtueel bijeen om te luisteren naar, en discussiëren over de Nederlands-Duitse Energiesamenwerking op het terrein van de energietransitie....