Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 3

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie van 12 maart 2021 tot vaststelling van herziene benchmarkwaarden voor de kosteloze toewijzing van emissierechten voor de periode van 2021 tot en met 2025 overeenkomstig art. 10 bis, lid 2, van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad

ACER to decide on the electricity cross-zonal capacity allocation methodologies for the exchange of balancing capacity in 19 EU Member States

ACER consults on reasoned amendments to the Capacity Allocation and Congestion Management Regulation

Standpunt (EU) nr. 4/2021 van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013, vastgesteld door de Raad op 16 maart 2021

Public consultation on the revision of the Gas Directive 2009/73/EC and Gas Regulation (EC) NO 715/2009

Public consultation launched on revising the Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU

ACER consults on the amended statutory documents of ENTSO-E

ACER Decision 02-2021 on the Amendment of the Fallback Procedures of the Core Capacity Calculation Region

Nederland

Wetgeving

Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen, 35 603

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie, 35 668

Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee), 35 092

Regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong), 35 814

Regelgeving

Besluit tot openstelling van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking voor 2021, (Stcrt. 3 maart 2021, nr. 11075)

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 27 februari 2021 tot vaststelling van een regeling voor de verstrekking van subsidie voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare elektriciteit (Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking)

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 17 april 2021 tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021 in verband met de openstelling van de subsidiemodules TSE Industrie en Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) en enkele aanpassingen betreffende anticumulatiebepalingen voor de Topsector Energie en de subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 17 april 2021, tot wijziging van de Regeling technische eisen en gebruikersinformatie over de infrastructuur van alternatieve brandstoffen in verband met het verstrekken van informatie over publiek toegankelijke oplaadpunten voor elektrische voertuigen

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Financiën, van 22 april 2021, tot wijziging van de Regeling groenprojecten 2016 in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 16 april 2021 tot wijziging van de Regeling gaskwaliteit

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 maart 2021 tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis ter verhoging van de subsidieplafonds

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 29 maart 2021 tot vaststelling van de definitieve correcties voor de stimulering van duurzame energieproductie en klimaattransitie in het jaar 2020

Internetconsultatie

Internetconsultatie Actualisatie regels industriële emissies

Internetconsultatie Wet beëindiging gaswinning Groningenveld (Wat na nul)

ACM

Codewijzigingsbesluit leveringszekerheid

Voorstel codewijziging herziening congestiemanagement

Gas: wijziging Tarievencode Gas

Gas: Ontwerp codewijzigingsbesluit de publicatie van calorische informatie over gas en de inbedrijfname van meetinrichtingen van grootverbruikaansluitingen elektriciteit

Gas: Ontwerpbesluit aanleverdata profielen en calorische omrekeningsfactor

Elektriciteit: Ontwerp codewijzigingsbesluit tot aanpassing verwerking meterstanden wegens uitschakeling TF-signaal

Elektriciteit: Codewijzigingsbesluit tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in art. 31 van de Elektriciteitswet 1998 betreffende energieopslagfaciliteiten

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. A.A. Kleinhout1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16778

Verder in 2021 nr.3

 Voorwoord

In deze aflevering van het NTE treft u een artikel aan en drie annotaties bij – om uiteenlopende redenen – vermeldenswaardige uitspraken. Een rode draad die in de geannoteerde uitsprake...

 ‘Energiegemeenschappen’ - een decentrale oplossing voor de energietransitie?

Het ‘clean energy package for all Europeans’ richt zich voor een belangrijk deel op de rol die de energieconsument kan spelen in het kader van de energietransitie. De aangepaste richtli...

 Nederlands-Duitse Energiesamenwerking op het terrein van de energietransitie - Verslag van de NeVER ledenbijeenkomst 31 maart 2021

Op 31 maart 2021 kwamen meer dan 60 leden van de NeVER virtueel bijeen om te luisteren naar, en discussiëren over de Nederlands-Duitse Energiesamenwerking op het terrein van de energietransitie....