Tijdschrift voor Financieel Recht

2017 nr. 12

Inleiding

Voorwoord

prof. mr. drs. M. Haentjens, mr. W.J. Horsten en mr. G.W. Kastelein

Enkele maanden nadat het faillissement van Lehman Brothers was uitgesproken, werd een onderzoeker aangesteld om de oorzaken van dat faillissement te achterhalen. Toen Anton Valukas op 11 maart 2010 zijn rapport presenteerde, sloeg het in als een bom. Lehman bleek kort voor balansdatum voor enorme bedragen (tot wel USD 50 miljard) aan repurchase agreements of repo’s te zijn aangegaan, die kort daarna weer werden teruggedraaid. Met deze transactie verkreeg de bank financiering (geld) tegen zekerheid in de vorm van effecten. Preciezer gezegd: tot zekerheid van terugbetaling van het ge... ...lees meer

Artikel

Schaduwbankieren: ontwikkelingen en beleid

drs. E.E. Klaaijsen, drs. A.L. Levels, dr. K.J.M. van der Veer en dr. P. Wierts1

Schaduwbankieren, ofwel kredietintermediatie via activiteiten en entiteiten buiten het traditionele bankwezen, was jarenlang vrijwel synoniem met securitisatie, maar dat is al lang niet meer het geval. Na het ontstaan van de kredietcrisis is een sterke verschuiving waar te nemen richting open-einde beleggingsfondsen. Eén van de lessen van de kredietcrisis is geweest dat schaduwbankieren beter in kaart moest worden gebracht en gereguleerd via mondiale samenwerking. Dit artikel geeft een overzicht van de ontwikkelingen en beleidsrespons in dat verband. abonneren of dit artikel kopen.

Schaduwbankieren: securitisatie

mr. M.G. van ’t Westeinde1

In deze bijdrage wordt een korte beschrijving gegeven van de twee grondvormen van securitisatie als één van de door de FSB onderkende verschijningsvormen van schaduwbankieren. Daarna wordt aandacht besteed aan de rol die securitisaties in de kredietcrisis hebben gespeeld en aan de vraag waar in het securitisatieproces sprake was van kwetsbaarheden. Aanvullende regelgeving heeft deze kwetsbaarheden inmiddels geadresseerd. Dit kan ertoe bijdragen dat de Europese securitisatiemarkt weer in ere wordt hersteld en kan opleven. De Europese Commissie heeft dit als één van bouwstenen van de kapi... abonneren of dit artikel kopen.

Schaduwbankieren via repo's en effectenleningen

mr. F.G.B. Graaf1

In dit artikel staat de vraag centraal waarom repo's en effectenleningen als schaduwbankieren worden gezien en welke regulering daarop van toepassing is en gaat worden.[2] Allereerst zal de te behandelen regulering geplaatst worden in de bredere trends in het toezicht op schaduwbankieren, waarna voor de niet-ingewijde lezer een toelichting zal worden gegeven op de aard en werking van repo's en effectenleningen om zodoende inzichtelijk te maken waar de systeemrisico's uit bestaan bij deze transacties. De mondiale aanbevelingen van de FSB ter beteugeling van deze risico's en de Europese ui... abonneren of dit artikel kopen.

Beleggingsfondsen die leningen verstrekken

mr. C.J. Groffen1

De Europese Commissie wil volgens haar ‘Actieplan voor de opbouw van een kapitaalmarktunie’ Europese ondernemingen meer financieringsmogelijkheden bieden. Beleggingsfondsen die leningen verstrekken kunnen hierbij ook een rol vervullen.[2] Hieronder wordt ingegaan op de huidige toezichtregelgeving voor dergelijke beleggingsfondsen en de ontwikkelingen om te komen tot een Europees geharmoniseerd kader. Gezien de extra eisen en beperkingen die onderdeel zullen zijn van Europese harmonisatie hoeft het ontbreken van Europese harmonisatie voor Nederlandse AIF-beheerders op de korte termij... abonneren of dit artikel kopen.

Three Paradoxes of Shadow Banking: Regulatory Purpose, Regulatory Tools and R...

prof. dr. Shen Wei1

While the banking sector in Western economies had been heavily hit by the latest financial crisis, the banking sector in China seems to perform well. Nevertheless, as the shadow banking system is said to have been one of a variety of causes for the current financial crisis, it also exists in China and the situation has turned worse more recently. The shadow banking sector is often weakly and/or ineffectively regulated, yet the growth of the sector is thought to pose risks to financial stability. This article attempts to look into the shadow banking system in the Chinese context by discus... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws - Onderzoek code intern toezichthouders pensioensector beve...

mr. drs. K.H. Boonzaaijer, mr. dr. J.G.C.M. Galle en mr. K. van Middelaar1

De Nederlandse pensioensector ondergaat een transitie. De consolidatie van pensioenfondsen zet door – het aantal pensioenfondsen is afgenomen van 1060 in 1997 tot 268 in 2017 – en het marktaandeel van algemene pensioenfondsen neemt toe, zo gaf DNB onlangs in haar bulletin aan.[2] Daarnaast wordt het pensioenstelsel in 2020 waarschijnlijk geheel herzien.[3] De (zelf)regulering voor en door de pensioensector ontwikkelt mee. De Code Pensioenfondsen is sinds begin dit jaar eveneens van toepassing op algemene pensioenfondsen en de sector kent sinds 1 juli 2014 e... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie

mr. B.J. Boutellier, mr. E. Rowel, mr. J.P. van der Klein, mr. L.A. van Amsterdam en mr. A.E.E. Verspyck Mijnssen1

Gerechtshoven Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 24 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4619 (Bank/[xxx] Onroerend Goed B.V.) - BB Inzake: Renteswaps: Bijzondere zorgplicht voor bank niet automatisch van toepassing; schadeberekening [XXX] Onroerend Goed B.V. (hierna: OG) is onderdeel van een concern. OG was, vanaf medio 2007 tot augustus 2011, onder andere eigenaar van het productiepand van een zustervennootschap van OG, [XXX] Cuisine B.V. (hierna: Cuisine). De grootaandeelhouder van het concern... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

mr. D.N.I. Gjaltema, mr. I.G.K. Kleijn, mr. A.A. Pasaribu en mr. J.C. Schouten

Wet-en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënBesluit uitvoering financiële benchmarks Op 27 oktober 2017 is het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten gepubliceerd. Dit besluit geeft, samen met de Wet uitvoering verordening financiële benchmarks, uitvoering aan de Europese verordening financiële benchmarks. Met dit besluit worden het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten (BuEU), het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Bbbfs) gewijzigd. De wijzig... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS