Tijdschrift voor Financieel Recht

2018 nr. 4

Inleiding

Securitising sovereign bonds

prof. dr. E.P.M. Joosen

Tijdens de zogenaamde ‘sovereign’ crisis, die zich ontspon in 2011, waren met name Duitse staatsobligaties de veilige vluchthaven voor beleggers. De vlucht door beleggers naar Duits schatkistpapier was het gevolg van zorgen omtrent de gezondheid van de economie van veel lidstaten in de Eurozone, met negatieve gevolgen voor de waardering van door die landen uitgegeven obligaties. Deze zorgen waren mede gevoed door scepsis omtrent de nakoming van de begrotingsdisciplineafspraken in het kader van de Economische en Monetaire Unie (hierna: EMU). Ook voor lidstaten met een solide b... ...lees meer

Artikel

Corporate governance volgens EBA

mr. M.J. van Loopik en mr. C.J. Groffen1

De corporate governance richtsnoeren die zijn opgenomen in de EBA Guidelines 2017 roepen verschillende vragen op voor banken en CRR-beleggingsondernemingen. Hoe worden bevoegdheden verdeeld tussen bestuur en raad van commissarissen, maakt dit inbreuk op het Nederlandse vennootschapsrecht? Zijn ExCo-leden onderdeel van het ‘management body’? Mogen banken in Nederland kiezen voor een one-tier board? Hoe kan worden voldaan aan het vereiste dat de richtsnoeren in een groep geconsolideerd moeten worden toegepast? abonneren of dit artikel kopen.

Een nieuw prudentieel regime voor beleggingsondernemingen (II)

prof. mr. E.P.M. Joosen en mr. M.L. Louisse1

Op 20 december 2017 heeft de Europese Commissie voorstellen gepubliceerd ter introductie van een nieuw prudentieel regime voor beleggingsondernemingen. Dit nieuwe regime moet er, volgens de Commissie, op proportionele, eenvoudige en risico-sensitieve wijze voor zorgen dat beleggingsondernemingen in staat zijn hun rol in de Capital Markets Union te vervullen. In deel I van dit artikel zijn wij reeds ingegaan op de totstandkoming van het nieuwe regime en de hoofdelementen daarvan. In dit deel gaan wij in op de specifieke onderwerpen van het geconsolideerd toezicht, de verwerking van Pillar... abonneren of dit artikel kopen.

De Administrative Board of Review van de Europese Centrale Bank: de eerste er...

prof. C. Brescia Morra, prof. dr. R. Smits en dr. A. Magliari 1

Dit artikel bespreekt de administratieve toetsingsprocedure van de Administrative Board of Review (hierna: ABoR) van de Europese Centrale Bank (hierna: ECB). Deze procedure is onderdeel van het bredere palet aan (rechts)waarborgen van natuurlijke en rechtspersonen ten aanzien van ECB-toezichtbeslissingen binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme, gewoonlijk aangeduid met de Engelse benaming: Single Supervisory Mechanism (hierna: SSM). Het artikel geeft allereerst een overzicht van de verschillende toetsingspanels die de financiële sector binnen de Europese Unie (hierna: EU) k... abonneren of dit artikel kopen.

Symposiumverslag ‘Cryptogeld’

mr. K.A. Kralj1

Op vrijdag 19 januari 2018 vond het door het IvO Center for Financial Law & Governance van de Erasmus School of Law georganiseerde symposium ‘Cryptogeld’ plaats.[2] Rondom cryptogeld[3] zoals de Bitcoin[4] spelen op dit moment tal van belangrijke vragen, zoals: gaat cryptogeld het geld[5] zoals wij dat nu kennen vervangen en, zo ja, wat zou dit kunnen betekenen voor het klassieke betalingssysteem en de rol van centrale banken? Is cryptogeld veilig en hoe zit het met het investeren in cryptogeld? Is er wellicht sprake van een zogenoemde bubble[6] en is cryptogeld kwetsbaar... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws - Transactiemonitoring in het betalingsverkeer

mr. R.E. van Esch

In mijn artikel in FR 2017, nr. 9 over monitoring van betaalopdrachten[1] kwam ik tot de conclusie dat er voor betaaldienstverleners geen directe rechtsplicht bestaat om individuele betalingstransacties vooraf te monitoren. Dat gaat veranderen. In november 2017 heeft de Europese Commissie het concept van de gedelegeerde verordening betreffende sterke cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en beveiligde open communicatienormen gepubliceerd.[2] Met deze verordening zal een directe rechtsplicht tot transactiemonitoring voor betaaldienstverleners worden geïntroduceerd. In deze Rondom het ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie

mr. E.M.T. Huijzer, mr. E.L Rowel, mr. R.B. Akkerhuis, mr. J.P. van der Klein, mr. L.A. van Amsterdam en mr. A.E.E. Verspyck12

Gerechtshoven Rechtbanken Rechtbank Amsterdam, 31 januari 2018 ECLI:NL:RBAMS:2018:504 Claim Participants B.V. (‘Claim Participants’) / ABN AMRO BANK N.V. (‘ABN AMRO’)) Inzake: renteswaps, collectieve actie door stichting – EH Swapschade B.V. heeft bij dagvaarding vorderingen ingesteld namens niet bij name genoemde lastgevers. De rechtbank Amsterdam heeft bij tussenvonnis van 22 april 2015 de zaak voor re- en dupliek verwezen en overwogen dat het a... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënRegeling tot vaststelling van de bedragen bedoeld in art. 3:156, eerste lid, van de Wft, voor het jaar 2018Op 8 februari 2018 is de Regeling van de Minister van Financiën tot vaststelling van de bedragen, bedoeld in art. 3:156, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft), voor het jaar 2018 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2018, nr. 6694). In art. 3:156, eerste lid, van de Wft wordt bepaald welke bedragen ten hoogste beschikbaar zijn in het geval dat ten behoeve... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS