Tijdschrift voor Financieel Recht 2018 nr. 4

De Administrative Board of Review van de Europese Centrale Bank: de eerste ervaringen

prof. C. Brescia Morra, prof. dr. R. Smits en dr. A. Magliari 1

Dit artikel bespreekt de administratieve toetsingsprocedure van de Administrative Board of Review (hierna: ABoR) van de Europese Centrale Bank (hierna: ECB). Deze procedure is onderdeel van het bredere palet aan (rechts)waarborgen van natuurlijke en rechtspersonen ten aanzien van ECB-toezichtbeslissingen binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme, gewoonlijk aangeduid met de Engelse benaming: Single Supervisory Mechanism (hierna: SSM). Het artikel geeft allereerst een overzicht van de verschillende toetsingspanels die de financiële sector binnen de Europese Unie (hierna: EU) kent. Daarna

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

worden de eerste ervaringen met de ABoR beschreven op basis van een analyse van de samenstelling en het mandaat van de ABoR, de reikwijdte van de administratieve toetsing, de belangrijkste procedurele aspecten en de relatie met gerechtelijke procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof van Justitie). Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de meer substantiële vraagstukken die de ABoR in zijn adviezen heeft behandeld en aan een aantal van de grootste uitdagingen waarmee de ABoR in de eerste twee jaar van zijn bestaan is geconfronteerd. Eén daarvan is de beoordeling door de ECB van in nationale regelgeving geïmplementeerde EU-wetgeving. Het artikel onderscheidt twee kwesties die aanleiding tot bezorgdheid geven en die naar ons oordeel aanpassing van de regelgeving vereisen: (i) de beoordeling van de geschiktheid en betrouwbaarheid van de leden van de bestuursorganen van financiële ondernemingen (fit & proper assessments) en (ii) het in het toezicht op banken betrekken van bankholdings (group supervison).[2][2]

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Toetsingspanels in de financiële sector – een overzicht

3. De eerste ervaringen met de ABoR

3.1. Cijfers over de eerste twee jaren

3.2. Samenstelling: competentie, professionele expertise en onafhankelijkheid

3.3. Reikwijdte van beoordeling

3.4. Procedureregels

4. Problemen en uitdagingen voor de ABoR

4.1. Overzicht van ABoR ervaringen

4.2. Behandelde kwesties

4.3. Uitdagingen

5. Afronding

6. Naschrift

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. C. Brescia Morra, prof. dr. R. Smits en dr. A. Magliari 1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/14838

Verder in 2018 nr.4

 Securitising sovereign bonds

Tijdens de zogenaamde ‘sovereign’ crisis, die zich ontspon in 2011, waren met name Duitse staatsobligaties de veilige vluchthaven voor beleggers. De vlucht door beleggers naar Duits sch...

 Corporate governance volgens EBA

De corporate governance richtsnoeren die zijn opgenomen in de EBA Guidelines 2017 roepen verschillende vragen op voor banken en CRR-beleggingsondernemingen. Hoe worden bevoegdheden verdeeld tuss...

 Een nieuw prudentieel regime voor beleggingsondernemingen (II)

Op 20 december 2017 heeft de Europese Commissie voorstellen gepubliceerd ter introductie van een nieuw prudentieel regime voor beleggingsondernemingen. Dit nieuwe regime moet er, volgens de Comm...

 De Administrative Board of Review van de Europese Centrale Bank: de eerste ervaringen

Dit artikel bespreekt de administratieve toetsingsprocedure van de Administrative Board of Review (hierna: ABoR) van de Europese Centrale Bank (hierna: ECB). Deze procedure is onderdeel van het ...

 Symposiumverslag ‘Cryptogeld’

Op vrijdag 19 januari 2018 vond het door het IvO Center for Financial Law & Governance van de Erasmus School of Law georganiseerde symposium ‘Cryptogeld’ plaats.[2] Rondom crypto...

 Rondom het nieuws - Transactiemonitoring in het betalingsverkeer

In mijn artikel in FR 2017, nr. 9 over monitoring van betaalopdrachten[1] kwam ik tot de conclusie dat er voor betaaldienstverleners geen directe rechtsplicht bestaat om individuele betalingstra...