Tijdschrift voor Financieel Recht

2021 nr. 12

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

Inleiding

Categorisch uitsluiten

dr. mr. F.M.A. 't Hart

Banken en andere financiële instellingen verkeren in een spanningsveld tussen twee maatschappelijk relevante 'doelstellingen', die soms conflicteren. Aan de ene kant de doelstelling om financiële criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden en aan de andere kant de doelstelling om de toegang tot (essentiële) financiële dienstverlening te waarborgen. De beheersplicht De doelstelling om financiële criminaliteit en in het bijzonder witwassen te voorkomen en te bestrijden staat als zodanig niet ter discussie. Banken en andere financi&... ...lees meer

Artikel

De impact van de Wet op de Artificiële Intelligentie op banken

mr. S.W. van de Ven en mr. L.J.J. van den Ende1

De Europese Commissie heeft op 21 april 2021 een voorstel uitgebracht voor een verordening met betrekking tot Artificiële Intelligentie (AI). De auteurs bespreken de specifieke voorschriften die de verordening kent voor banken die zelf AI-systemen ontwikkelen of die AI-systemen van derden gebruiken. Naast een algemene bespreking van het voorstel, stellen de auteurs kritische kanttekeningen bij de bijzondere positie van banken in het voorstel van de Europese Commissie. Het gebruik van artificiële intelligentie (hierna: AI) door banken neemt zienderogen toe. Dit heeft er onder ander... abonneren of dit artikel kopen.

De reikwijdte van de Wwft is niet altijd even helder

mr. S.E. Machiels en mr. J. Elsenburg1

Door verwijzingen naar andere regelgeving is niet altijd even helder welke instellingen onder de Wwft vallen. De Wwft kent drie categorieën instellingen: (i) banken; (ii) andere financiële ondernemingen; en (iii) natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten, die door de Wwft zijn aangewezen. De tweede categorie instellingen is niet altijd duidelijk afgebakend. In dit artikel proberen de auteurs meer duidelijkheid te verschaffen omtrent activiteiten die mogelijk wel of niet onder de tweede categorie vallen, namelijk concernfina... abonneren of dit artikel kopen.

De evaluatie van het verzekeringstoezicht, het richtlijnvoorstel tot aanpassi...

mr. A.J.A.D. van den Hurk1

Rondom het Nieuws Op 22 september 2021 publiceerde de Europese Commissie een uitgebreid voorstel tot wijziging van het Europese prudentiële toezichtraamwerk voor verzekeraars en herverzekeraars. Het voorstel bestaat uit twee onderdelen: een voorstel tot aanpassing van de richtlijn Solvabiliteit II (hierna aan te duiden als het Richtlijnvoorstel) en een voorstel voor een richtlijn voor herstel en afwikkeling van verzekeraars en herverzekeraars (hierna aan te duiden als het IRRD-voorstel).[2] 1. Inleiding De aanleiding voor beide voorstellen is ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS