Tijdschrift voor Financieel Recht 2021 nr. 12

De reikwijdte van de Wwft is niet altijd even helder

mr. S.E. Machiels en mr. J. Elsenburg1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Door verwijzingen naar andere regelgeving is niet altijd even helder welke instellingen onder de Wwft vallen. De Wwft kent drie categorieën instellingen: (i) banken; (ii) andere financiële ondernemingen; en (iii) natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten, die door de Wwft zijn aangewezen. De tweede categorie instellingen is niet altijd duidelijk afgebakend. In dit artikel proberen de auteurs meer duidelijkheid te verschaffen omtrent activiteiten die mogelijk wel of niet onder de tweede categorie vallen, namelijk concernfinancieringsmaatschappijen, corporate advieskantoren en premiepensioeninstellingen (PPIs).

1. INLEIDING

De definities en reikwijdtebepalingen opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) zijn bepalend voor de reikwijdte van de Wwft. Deze bepalingen zijn niet altijd gemakkelijk te lezen mede vanwege de verwijzin...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. INLEIDING

2. DEFINITIES UIT DE WWFT

3. DE CONCERNFINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ

4. CORPORATE ADVIESKANTOREN

5. PREMIEPENSIOENINSTELLINGEN

6. CONCLUSIE

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S.E. Machiels en mr. J. Elsenburg1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16971

Verder in 2021 nr.12

 Categorisch uitsluiten

Banken en andere financiële instellingen verkeren in een spanningsveld tussen twee maatschappelijk relevante 'doelstellingen', die soms conflicteren. Aan de ene kant de doelstelling om financi...

 De impact van de Wet op de Artificiële Intelligentie op banken

De Europese Commissie heeft op 21 april 2021 een voorstel uitgebracht voor een verordening met betrekking tot Artificiële Intelligentie (AI). De auteurs bespreken de specifieke voorschriften die de...

 De reikwijdte van de Wwft is niet altijd even helder

Door verwijzingen naar andere regelgeving is niet altijd even helder welke instellingen onder de Wwft vallen. De Wwft kent drie categorieën instellingen: (i) banken; (ii) andere financiële ondernem...

 De evaluatie van het verzekeringstoezicht, het richtlijnvoorstel tot aanpassing van Solvency II

Rondom het Nieuws Op 22 september 2021 publiceerde de Europese Commissie een uitgebreid voorstel tot wijziging van het Europese prudentiële toezichtraamwerk voor verzekeraars en herverzekeraars. He...