Vastgoedcontracten 2022

Huurovereenkomst ruimte op muur/zuil

Sonja van der Kamp Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Dit model is bedoeld voor de verhuur van ruimte op een muur of een zuil ten behoeve van reclame in de ruimste zin van het woord en gaat uit van professionele partijen (geen natuurlijke personen). Deze modelovereenkomst gaat ervan uit dat het regime voor 230a-ruimte van toe-passing is op de huur. Van de huur van 230a-ruimte is sprake indien de huur betrekking heeft op een gebouw¬de onroerende zaak of een gedeelte daarvan en die zaak of

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

dat gedeelte noch woonruimte, noch bedrijfsruimte in zin van artikel 7:290 BW (bijvoorbeeld winkels, cafés, restaurants en tankstations) is. De vraag of een zaak on¬roerend is, moet worden beantwoord aan de hand van artikel 3:3 lid 1 BW: “Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplan¬tingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door ver¬eniging met andere gebouwen of werken.” In de jurispru¬dentie (HR 31 oktober 1997, NJ 1998, 97) is uitgemaakt dat een gebouw duurzaam met de grond verenigd kan zijn doordat het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Van belang is of de zaak bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven volgens de naar buiten kenbare bedoeling van de bouwer en of de bestemming om duurzaam ter plaatse te blijven naar buiten kenbaar is. De verkeersopvattingen kunnen niet worden gebezigd als zelfstandige maatstaf voor de vraag of een zaak roerend of onroerend is. Niet van belang is of technisch de mogelijkheid bestaat om het bouwsel te verplaatsen. Voorts geldt dat indien er in of op de grond voorzieningen zijn aangebracht, er reeds snel sprake kan zijn van huur van gebouwd onroerend goed.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Huur
Auteurs
Sonja van der Kamp
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11276