Tijdschrift voor Internetrecht 2017 nr. 2

Jurisprudentie

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

32. Hoge Raad 20 januari 2017 (ACI – Thuiskopie), ECLI:NL:HR:2017:59

Auteursrecht, privékopie, heffingen, ongeoorloofde bron, driestappentoets, ontbreken van technische voorzieningen, art. 5 Auteursrechtrichtlijn

Het HvJEU heeft bij arrest van 10 april 2014, zaak C-435/12, ECLI:EU:C:2014:254 , NJ 2016/185 (hierna: het prejudiciële arrest), als volgt bepaald:

‘Het Unierecht, en met name artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij juncto lid 5 van dat artikel, dient aldus te worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een nationale wettelijke regeling als aan de orde in het hoofdgeding, die geen onderscheid maakt tussen de situatie waarin de bron van een voor privégebruik vervaardigde reproductie geoorloofd is, en de situatie waarin deze bron ongeoorloof...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Auteursrecht, privékopie, heffingen, ongeoorloofde bron, driestappentoets, ontbreken van technische voorzieningen, art. 5 Auteursrechtrichtlijn

E-commerce, betalingsdiensten, betalingsdienstaanbieder, raamcontract, mailbox, email, e-bankingwebsite, duurzame drager, persoonlijk gerichte informatie, actieve gedraging, kennisnemen van informatie, informatieplicht, art. 41 Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, art. 44 Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt

Onrechtmatige daad, waarschuwing voor concurrent op internet, reclame, vergelijkende reclame, openbaarmaking, art. 6:194 BW, art. 6:194a BW, art. 6:195 BW, bewijslast

Auteursrecht, freedisclaimer, disclaimer, email, ontvangst van email, gebruiksvoorwaarden, algemene voorwaarden, proceskosten, bewijslast, ontvangst van email, kans op schadeplichtig gebruik, nodeloos gemaakte proceskosten

Bevoegdheid Nederlandse rechter, raadpleegbaarheid van website, gerichtheid van website, Handlungsort, Erfolgsort, plaats waar server zich bevindt, plaats waar de beslissing om het technische proces te starten is genomen, art. 5 EEX II-Vo, art. 7 EEX II-Vo, art. 97 Uniemerkverordening, art. 4.6 BVIE.

Auteursrecht, foto op website, kwade opzet, klein formaat, Instagram, citaatrecht, ondergeschikt onderdeel, art. 15a Aw

Strafrecht, kinderporno, bezit, zich toegang verschaffen, kinderpornografische website, opzet, toegang, technologische middelen, versleuteling, besloten computernetwerk, art. 240b Sr.

Vrijheid van meningsuiting, privacy, weblog, beledigende teksten, positie tussenpersoon, notice-and-take-down, haatzaaien, opruien, klein weblog, niet commercieel weblog, Delfi, art. 8 EVRM, art. 10 EVRM

Burgerlijk procesrecht, bewijsbeslag digitale gegevens, conservatoir beslag, fishing expedition, Facebookprofiel, onbeveiligde wifi-extender

Strafrecht, beschikbaarheid op internet, online beschikbaar, art. 137e Sr

Internationaal strafrecht, overlevering, pleegplaats, computervredebreuk, art. 2 OLW, art. 5 OLW, art. 7 OLW.

Sociaal zekerheidsrecht, marktplaats, handel via internet, schatting van verworven inkomsten, vraagprijs, schending inlichtingenplicht

Gegevensbeschermingsrecht, Costeja-arrest, strafrechtelijke persoonsgegevens, publicatie, Google, verschillende namen, verantwoordelijke, art. 16 Wbp, art. 36 Wbp.

Strafrecht, phishing, email, deelname aan criminele organisatie, diefstal, oplichting, art. 140 Sr, art. 311 Sr, art. 326 Sr

Strafrecht, Youtube, filmpje op internet, rap, belediging, groepsbelediging, art. 137c Sr

E-commerce, bewijslastverdeling, onderbouwen, bestelproces, bewijs, uitdraaien, automatische orderbevestiging, totstandkoming overeenkomst

E-commerce, bewijs, betaling, kenmerk, omschrijving

Bestuursrecht, online kansspelen, gokken op internet, vergunning, tegengaan van gokverslaving, beperking van het vrije verkeer van diensten, prioriteringsbeleid, gerichtheid op de Nederlandse markt, Nederlandse taal, reclame, .nl-extensie, art. 1 Wok

Strafrecht, marktplaats, identiteitsfraude, oplichting, bijzondere voorwaarde, effectieve handhaving, art. 231b Sr, art. 326 Sr

Gegevensbeschermingsrecht, Right to be forgotten, Google/Costeja-arrest, Google, zoekopdracht, veroordeling wegens strafbaar feit, art. 36 Wbp, art. 40 Wbp, art. 12 privacyrichtlijn, art. 14 privacyrichtlijn

Oneerlijke handelspraktijk, vergelijkingswebsite, verweven websites, doorklikken

Strafrecht, naaktfoto’s op internet, chantage, art. 242 Sr

Belastingrecht, digitale boeken, levering langs elektronische weg, art. 98 BTW-Richtlijn, art. 20 EU Handvest

Bestuursrecht, veilingwebsite, verkoop van drank via internet, bestelling, positie tussenpersoon, platform, art. 19 DHW

Privacy, gegevensverzameling, verkeersgegevens, metadata, vertrouwensbeginsel, Google, Facebook, internetproviders, positie tussenpersoon, NSA, AIVD, MIVD, art. 8 EVRM, art. 10 EVRM

Onrechtmatige daad, Twitter, tweets, toerekening, privé tweets, op persoonlijke titel

Strafvordering, smartphone, inbeslaggenomen elektronische gegevensdragers, inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, verstrekkend onderzoek, compleet beeld, art. 94 Sv, art. 95 Sv, art. 96 Sv

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/14334

Verder in 2017 nr.2

 Legal Engineering in de Interneteconomie

De Interneteconomie is de vijfde en snelst groeiende economie van de wereld. Met meer dan 3,5 miljard gebruikers vormt het Internet het grootste bestaande georganiseerde globale netwerk van rechtss...

 Internet en social media op de werkvloer: een overzicht

Internet en social media zijn niet meer weg te denken uit de arbeidsrelatie. De opkomst en ontwikkeling van internet en social media en de onvermijdelijke vermenging als gevolg daarvan, van werk...

 Opinie - Fake news - De leugen regeert, nu meer dan ooit

  Fake news De leugen regeert, nu meer dan ooit dr. mr. A.E. de Hingh Wie had ooit gedacht dat we met terugwerkende kracht ons voormalig staatshoofd visionaire kwaliteiten zouden kunnen to...

 De Staat vertrouwt Fox Crypto nog steeds - reactie op bijdrage van Rob van den Hoven van Genderen in dit blad1

In november 2015 is Fox-IT overgenomen door de Britse partij NCC. Een overname door een buitenlandse partij dus. Is dit zo bedreigend voor de Nederlandse overheid als het artikel van Van den Hoven ...

 Een streep door de algemene bewaarplicht, een streep onder het recht op privacy - Noot bij het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de samengevoegde zaken Tele2 Sverige tegen Post-och telestyrelsen en Secretary of State for the Home Department tegen Tom Watson e.a.

Op 21 december 2016 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie opnieuw vernietigend over de ongedifferentieerde bewaarplicht van gedragsgegevens.[2] Het Hof bevestigde dat er een aantal...

 Hoge Raad past Google Spain onevenwichtig toe - Noot bij het arrest van de Hoge Raad inzake het ‘recht om vergeten te worden’

Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen inzake de vordering tot verwijdering van bepaalde resultaten bij het gebruik van zoekmachine Google. De Hoge Raad geeft daarbij een inte...

 Jurisprudentie

32. Hoge Raad 20 januari 2017 (ACI – Thuiskopie), ECLI:NL:HR:2017:59Auteursrecht , privékopie, heffingen, ongeoorloofde bron, driestappentoets, ontbreken van technische voorzieningen, art. 5 Auteurs...