Tijdschrift voor Internetrecht

2016 nr. 4

Inleiding

Redactioneel

Tina van der Linden

Rechtspraak is de basis van ons vak – uiteraard: letterlijk uit de aard van de zaak. We hadden (en hebben hoor) een mooi rechtssysteem, en ineens zijn er allerlei technische ontwikkelingen die dat rechtssysteem voor vragen stellen waarop het antwoord niet zo een-twee-drie duidelijk is. Wie mag ’t dan opknappen: juist, de rechter. Zo kreeg de Rechtbank Rotterdam op 24 augustus 1995 de vraag voorgelegd of de beheerder van een bulletin-board aansprakelijk is voor illegale, van kopieerbeveiliging ontdane software die door een gebruiker is gepost.[1] Zeg het maar! Sindsdie... ...lees meer

Artikel

Uitvoering van de verordening elektronische identificatie en vertrouwensdiens...

J.J. Linnemann1

Twee jaar geleden, op 17 september 2014, trad Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG in werking.[2] Deze verordening beoogt het vertrouwen in elektronische transacties te vergroten en wordt ook wel aangeduid als de eidasverordening (hierna: de Verordening).[3] De Verordening voorziet in een gemeenschappelijke grondslag voor veilige elektronische in... abonneren of dit artikel kopen.

Consumentenbescherming bij de levering van digitale inhoud in het licht van h...

Ivo van Wijk1

Eind vorig jaar heeft de Commissie een concept-richtlijn voor de levering van digitale inhoud gepubliceerd.[2] De richtlijn heeft als doel de wetgeving in de EU over dit onderwerp te harmoniseren. De conceptrichtlijn is gebaseerd op het voorbereidend werk voor een Verordening voor een gemeenschappelijk Europees kooprecht. De conceptrichtlijn is begin juni in eerste lezing in de Europese Raad besproken.[3] Momenteel worden contracten voor de levering van digitale inhoud verschillend gekwalificeerd in de EU. Enkele landen, waaronder Nederland, hebben specif... abonneren of dit artikel kopen.

Linken voor eigen risico - Noot bij GS Media-arrest HvJ EU 8 september 2016, ...

Joran Spauwen en Jens van den Brink1

Deze langverwachte uitspraak heeft nogal wat stof doen opwaaien. Volgens velen een ondoordachte uitspraak met vergaande beperkingen op de vrijheid te linken, en dus een inperking van de informatievrijheid. Volgens anderen is de uitspraak een logisch vervolg op bestaande rechtspraak, die op de GS Media casus is toegesneden. Het arrest borduurt voort op het Svensson-arrest uit 2014.[2] Het Hof van Justitie EU kwam destijds tot de controversiële conclusie[3] dat een link een auteursrechtelijk relevante interventie vormt. Hierdoo... abonneren of dit artikel kopen.

Probeert ACM online marketing onmogelijk te maken? - Noot bij Rb. Rotterdam 1...

Wilfred Steenbruggen1

Bij besluit van 4 oktober 2013 heeft ACM’s rechtsvoorganger OPTA boetes van in totaal maar liefst EUR 810.000 opgelegd aan Daisycon, exploitant van een zogenaamd affiliatenetwerk, wegens overtreding van het in art. 11.7 Telecommunicatiewet (hierna: Tw) neergelegde spamverbod. De publicatie van dit boetebesluit veroorzaakte eind september 2014 nogal wat beroering in de wereld van de online marketing, omdat ACM in het besluit uitgaat van een wel zeer breed verzenderbegrip dat mede affiliatenetwerken omvat en bovendien zeer strenge eisen stelt aan de te verkrijge... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

128. Rechtbank Amsterdam 29 juni 2016 (Tansavia vs. Engagers), ECLI:NL:RBAMS...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Merkenrecht, affiliate marketing, aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten, art. 6:171 BWTen aanzien van de website www.mijnquiz.com staat tussen partijen niet ter discussie dat die website door Engagers wordt geëxploiteerd en dat daarop de Benelux-merken van Transavia prominent stonden weergegeven zonder dat Transavia daarvoor toestemming aan Engagers had gegeven. Dit levert in beginsel een inbreuk op op het merkrecht van Transavia als bedoeld in art. 2.20 lid 1, aanhef en (onder meer) onder a, BVIE.De merken van Transavia zijn op een uite... abonneren of dit artikel kopen.

129. Rechtbank Amsterdam 5 juli 2016 (Dabiq), ECLI:NL:RBAMS:2016:4123 (IR 2...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, downloaden, websites bezoeken, voorbereiden terroristisch misdrijf, art. 134a SrVoor zover voor internetrecht van belang: Het enkele downloaden van de tijdschriften Dabiq en het bezoeken van websites valt niet binnen de reikwijdte van art. 134a. De tijdschriften dragen immers veeleer het karakter van propaganda, dan dat zij als een bron van inlichtingen over of kennis van het plegen van terroristische misdrijven zijn te beschouwen.  abonneren of dit artikel kopen.

130. Rechtbank Noord-Nederland 5 juli 2016 (varkenneus), ECLI:NL:RBNHO:2016:...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Positie tussenpersonen, Instagram, social media, doorgeven NAW-gegevens, onrechtmatige uiting, belangenafweging, art. 8 sub f WbpOnbekende heeft Instagram-account aangemaakt, met daarop pornografische foto’s en video’s, waarbij – onder meer door het vermelden van haar bijnaam ‘varkenneus’ - werd gesuggereerd dat deze gemaakt dan wel afkomstig waren van de minderjarige. Een rechtsplicht tot het verstrekken van NAW-gegevens zoals in deze zaak gevorderd, kan voor een provider bestaan als aannemelijk is dat anoniem, althans door een door de benade... abonneren of dit artikel kopen.

131. Rechtbank Amsterdam 6 juli 2016 (EJI-ICT project), ECLI:NL:RBAMS:2016:4...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Bestuursrecht, European Joint Initiative on Internet and Counterterrorism, onderlinge vertrouwelijkheid, stroevere internationale contacten, internationale internetbedrijven, art. 10 WobGeschil tussen eiser Stichting Freedom Inc en gedaagde Minister van Veiligheid en Justitie over openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het ‘European Joint Initiative on Internet and Counterterrorism (EJI-ICT)’.Er is geen aanleiding om te oordelen dat verweerder ten aanzien van bepaalde onder art. 10, tweede lid, aanhef en sub a van de Wob beoord... abonneren of dit artikel kopen.

132. Rechtbank Amsterdam 7 juli 2016 (Safe ID vs. Save-me), ECLI:NL:RBAMS:20...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Domeinnaam, merkenrecht, handelsnaamrecht, verwarringsgevaarKern van het geschil is de vraag of de handels- en merknaam Save-me overeenstemt met dan wel slechts in geringe mate afwijkt van de handels- en merknaam Safe iD.In dit geval gaat het om producten en diensten met, naar de voorzieningenrechter ter zitting heeft begrepen, een lage aanschafprijs van enkele euro’s. Via de websites van partijen kunnen deze worden besteld.De namen Safe iD en Save-me zijn beide Engelstalig en de gemiddelde Nederlandse consument zal beide namen in verba... abonneren of dit artikel kopen.

133. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 juli 2016 (MDMA), ECLI:NL:GHARL:2016:55...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, bitcoins, handel in verboden goederen via internet, drugs via internetVerdachte heeft gedurende ongeveer 5 maanden samen met anderen via internet XTC-pillen verhandeld. Daarnaast heeft hij deelgenomen aan een criminele organisatie waarbinnen de productie van XTC en de verkoop en export ervan op een professionele wijze was georganiseerd. Van geleverd MDMA-poeder werden door de organisatie pillen gedraaid. Deze pillen werden op een andere locatie verpakt in dvd-hoesjes met daarop het logo van kerkmuziek, waarna deze dvd's via de post in Dui... abonneren of dit artikel kopen.

134. Rechtbank Den Haag 11 juli 2016 (verwijtbare werkloosheid), ECLI:NL:RBD...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Sociaal zekerheidsrecht, internet op het werk, ontslag op staande voet, dringende reden, privégebruikNaar het oordeel van de rechtbank leverden de gedragingen van eiser (privéwerkzaamheden op de computer tijdens werktijd, zoals een dag met 91 requests met betrekking tot Google-plus, 339 met betrekking tot Google-mail, 83 met betrekking tot Google-drive 56 met betrekking tot Google-docs en 204 met betrekking tot Talkgadgets) voor de werkgever een objectieve dringende reden op voor ontslag. Eiser was na het hem door de werkgever op 23 februari 2015 geg... abonneren of dit artikel kopen.

135. Rechtbank Noord-Holland 18 juli 2016 (roddel-nieuwsbrief), ECLI:NL:RBNH...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Arbeidsrecht, e-mail, nieuwsbrief, risico van verspreiding, goed werknemerschapGeschil over ontslag op staande voet. De werknemer heeft samen met een collega een aantal nieuwsbrieven vervaardigd en verzonden aan een zieke collega, mevrouw Y. De nieuwsbrieven hebben de naam ‘Sherlock Y’s Dagboek’. Op de eerste pagina van iedere editie staat het volgende: ‘Gebaseerd op waargebeurde verhalen & berichtgevingen echter volledig uit zijn verband getrokken en niet meer betrouwbaar als naslagwerk. Dusss… puur bruikbaar voor amusement en vermaak’. abonneren of dit artikel kopen.

136. Rechtbank Noord-Holland 19 juli 2016 (NACE vs. Ironhaven), ECLI:NL:RBNH...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Onrechtmatige uiting, LinkedIn, e-mail, eer en goede naam, vrijheid van meningsuitingGeschil over vermeend onrechtmatige uiting via LinkedIn en e-mail. De door gedaagde telkens weer in ongenuanceerde bewoordingen geuite suggestie dat NACE haar keuzes en handelingen laat bepalen door de wensen van de Duitse staalindustrie en dat zij daarom 'TG 498 hebben opgeblazen' is ernstig van aard en zonder meer schadelijk voor de goede naam van NACE. Het belang van NACE om verstoken te blijven van deze ongefundeerde aantijgingen aan haar adres en aan... abonneren of dit artikel kopen.

137. Rechtbank Amsterdam 20 juli 2016 (geloofwaardigheid), ECLI:NL:RBAMS:201...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Onrechtmatige uiting, website, Facebook, Twitter, Google, context, knippen. Onrechtmatige perspublicatie. Eiseres heeft het door Omroep Brabant uitgezonden citaat weliswaar geuit. Omroep Brabant heeft echter door het weglaten van de zin waarin zij haar twijfels uit en zegt dat de waarheid vaak absurder is dan de meest absurde verzonnen verhalen, alsmede door de zinnen te knippen en in de volgorde te plaatsen zoals uitgezonden, de indruk gewekt dat de twijfels van eiseres over de waarheid van het verhaal van de naam-1 veel stelliger waren dat ze feite... abonneren of dit artikel kopen.

138. Rechtbank Rotterdam 20 juli 2016 (TorRAT), ECLI:NL:RBROT:2016:5814 (IR...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Computercriminaliteit, spam, spamruns, malware, money mules, bitcoins, witwassen, deelname aan criminele organisatie, art. 140 Sr, art. 420ter SrDe verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan grootschalige en langdurige criminele activiteiten, die opvallen door professionaliteit, geraffineerdheid en het intensieve samenwerkingsverband.Voornoemde criminele activiteiten bestonden hieruit dat de verdachte samen met zijn mededaders rekeninghouders van Rabobank en ING-bank (ING) heeft benadeeld.Via zogenaamde ‘spamruns’ werde... abonneren of dit artikel kopen.

139. Rechtbank Midden-Nederland 20 juli 2016 (politiejassen), ECLI:NL:RBMNE:...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, Instagram, Facebook, foto op internet, belediging, bedreiging, huisvredebreuk, heling, art. 138 Sr, art. 267 Sr, art. 285 Sr, art. 416 SrVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een vijftal misdrijven. Het beledigen van agenten op social media en met name het concreet bedreigen van een van hen betreft uiterst kwalijke gedragingen waardoor deze agenten niet alleen worden gehinderd in de uitoefening van hun functie, maar waarmee ook inbreuk wordt gemaakt op hun persoonlijke integriteit. Met de heling van politiejassen en het op social medi... abonneren of dit artikel kopen.

140. Rechtbank Den Haag 20 juli 2016 (Fleurop vs. Topbloemen), ECLI:NL:RBDHA...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Merkenrecht, AdWords, herkomstaanduidingsfunctieNiet in geschil: (de bloemisten die aangesloten zijn bij het netwerk van) Fleurop respectievelijk (van) Topbloemen bieden identieke waren aan.Topbloemen heeft het teken ‘fleurop’ bij internetzoekmachine Google gebruikt om haar advertenties bij het gebruik van dat teken als zoekterm te tonen (gebruikmaking van adwords) en haar onderneming hoger in de natuurlijke zoekresultaten te laten verschijnen (door middel van zogenaamde zoekmachine optimalisatie technieken). Hierna wordt het gebruik va... abonneren of dit artikel kopen.

141. Rechtbank Overijssel 21 juli 2016 (contactverbod), ECLI:NL:RBOVE:2016:2...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Personen- en familierecht, Facebook, contactverbod, publicatieverbod, foto’sDe moeder is, met uitzondering van vader, met het eenhoofdig ouderlijk gezag over dochter en zoon belast, aan vader is het recht op omgang met dochter en zoon ontzegd en aan moeder is de verplichting opgelegd om vader ten minste vier keer per jaar en bij belangrijke gebeurtenissen te informeren over de ontwikkelingen van de kinderen en hem met regelmaat foto’s van de kinderen te sturen. Opa is de vader van vader en de grootvader van dochter en zoon. De voorzieningenrec... abonneren of dit artikel kopen.

142. Rechtbank Noord-Holland 22 juli 2016 (gruwelijke beelden), ECLI:NL:RBNH...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, Facebook, belediging, reacties, uitingsdelict, algemene preventie, art. 137c SrVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het beledigen van een groep mensen wegens hun godsdienst, namelijk moslims, op een openbare Facebookpagina. Deze uitlatingen zijn zeer kwetsend, hetgeen ook blijkt uit enkele reacties die daarop gekomen zijn van andere Facebookgebruikers. Het krenken van anderen vanwege ras, godsdienst of seksuele geaardheid – kortom het wezen van een persoon – is verwerpelijk en past niet binnen een samenleving waarin iedereen zich – o... abonneren of dit artikel kopen.

143. Rechtbank Gelderland 26 juli 2016 (geen goede moeder), ECLI:NL:RBGEL:20...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, belaging, smaadschrift, Facebook, persoonlijke levenssfeer, art. 261 Sr, art. 285b SrVerdachte heeft zich gedurende zes maanden schuldig gemaakt aan belaging van slachtoffer, door wie verdachte als een goede vriend werd gezien. Verdachte heeft haar lastig gevallen door haar te bestoken met een zeer grote hoeveelheid sms-berichten en telefoonoproepen, met een veelal intimiderend, bedreigend en beledigend karakter. Daarnaast heeft hij ook berichten naar personen binnen de familie- en vriendenkring van aangeefster gestuurd en reed hij meerde... abonneren of dit artikel kopen.

144. Gerechtshof Den Haag 26 juli 2016 (Pasteurella), ECLI:NL:GHDHA:2016:216...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Onrechtmatige uiting, weblog, blog, onmiskenbaar onrechtmatig, doorgeven NAW-gegevens, positie tussenpersoon, rechtmatige uitingMet zijn grieven betoogt appellant dat Google geen hosting provider is in de zin van art. 6:196c lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, maar een ‘commercially-run Internet news portal’ in de zin van het Delfi-arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM 16 juni 2015, 64569/09, Mediaforum 2015/19). Deze grieven kunnen niet leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis. Zowel een hosting provider als e... abonneren of dit artikel kopen.

145. Rechtbank Den Haag 2 augustus 2016 (De Ontmoeting), ECLI:NL:RBDHA:2016:...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Domeinnaam, merkenrecht, handelsnaam, bevoegdheid rechter, relevante publiek, gerichtheid van website, onderscheidend vermogen, verwarring, indirecte verwarring, art 5a Hnw, art. 4.6 BVIE, art. 102 RvGeschil tussen eiser tapasrestaurant ‘De Ontmoeting’ in Nijmegen en gedaagde horecaonderneming DOZ of ‘De Ontmoeting Zutphen’. Het gestelde merkgebruik en handelsnaamgebruik van DOZ vindt onder meer plaats op haar website die gericht is op heel Nederland. Deze website richt zich daarmee ook op het relevante publiek in dit arrondissement.... abonneren of dit artikel kopen.

146. Rechtbank Limburg 9 augustus 2016 (in de tang), ECLI:NL:RBLIM:2016:6924...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, sekssite, uitkeringsfraude, afdreiging, oplichting, art. 318 Sr, art. 326 SrDe verdachte heeft zich samen met zijn echtgenote aan jarenlange uitkeringsfraude schuldig gemaakt. Zij ontvingen een bijstandsuitkering, maar verzwegen op de rechtmatigheidsformulieren dat zij wel degelijk inkomsten hadden. De rechtbank kan zich overigens wel voorstellen dat zij dat verzwegen, nu de manier waarop zij die inkomsten ontvingen, verre van fraai en oorbaar was. Zij bewogen mannen om duizelingwekkende bedragen aan hen over te maken volgens een vast pat... abonneren of dit artikel kopen.

147. Rechtbank Rotterdam 10 augustus 2016 (bedrijfsmatig gebruik appartement)...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Verbintenissenrecht, verhuur van woonruimte via internet, bedrijfsmatige exploitatie, gebruik als woningVaststaat dat gedaagde zijn appartement voor korte periodes via internet tegen betaling verhuurt aan derden. Dat gedaagde tevens het ontbijt verzorgt waardoor sprake zou van een zogeheten ‘bed and breakfastformule’ heeft gedaagde gemotiveerd betwist, zodat hier verder niet meer van uit zal worden gegaan.Kernpunt van het geschil is de vraag of deze wijze van verhuur aan gedaagde kan worden verboden op grond van de splitsingsakte en/of het mod... abonneren of dit artikel kopen.

148. Rechtbank Rotterdam 10 augustus 2016 (Siemens vs. Maverick Manufacturing...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Auteursrecht, downloaden, illegale software, ondergeschikte, fout, werkgeversaansprakelijkheid, risicoaansprakelijkheid, administrator-rechten, art. 6:170 BWRechtsvraag is of Maverick Manufacturing aansprakelijk is voor het door een (voormalige) werknemer kopiëren van een illegale versie van het softwareprogramma op een door Maverick Manufacturing aan hem verstrekte laptop.Op grond van art. 6:170 BW is degene in wiens dienst een ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk voor de schade, aan een derde toegebracht door een fout van die ... abonneren of dit artikel kopen.

149. Rechtbank Amsterdam 11 augustus 2016 (bestuursadviseur van burgemeester)...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Onrechtmatige uiting, filmpje op internet, GeenStijl, burgemeester, privacy, positie tussenpersoon, reacties, Twitter, vrijheid van meningsuitingDe vraag is of GeenStijl met de uitingen die op zowel GeenStijl.nl als Dumpert.nl staan onrechtmatig jegens de Gemeente handelt en of zij deze moet rectificeren.In deze zaak heeft GeenStijl een vrouw die op straat een aanhouding filmt en die zegt dat zij de bestuursadviseur van de burgermeester is een podium geboden om haar opnames te tonen op de websites GeenStijl.nl en Dumpert.nl. Daarnaast heeft Ge... abonneren of dit artikel kopen.

150. Rechtbank Den Haag 17 augustus 2016 (eredivisieclubs vs. Global Layer), ...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Auteursrecht, streaming, positie tussenpersoon, notice-and-take-down, doorgeven NAW-gegevens, Telekabel Wien-arrest, art. 6:196c lid 4 BWGedaagde Global Layer host website waar illegale streams van eredivisiewedstrijden te zien zijn. Nu voldoende aannemelijk is dat de diensten van Global Layer zijn gebruikt voor het maken van een inbreuk op de auteursrechten van eiseressen, is de vordering tot staking van de dienstverlening met betrekking tot het maken van die inbreuk in beginsel toewijsbaar. Aangezien de klant van Global Layer na daartoe te z... abonneren of dit artikel kopen.

151. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 augustus 2016 (jeugdstrafrecht bij kin...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, kinderporno, filmpjes op internet, foto’s op internet, jeugdstrafrecht, art. 240b Sr, art. 247 SrVerdachte heeft zich gedurende een periode van anderhalf jaar schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met slachtoffer , die ten tijde van de gedragingen de leeftijd had van 7 tot 8 jaar. Deze handelingen bestonden uit het betasten van haar onderlichaam, het stoppen van zijn penis onder haar rok, het maken van op en neergaande bewegingen met zijn onderlichaam terwijl zij op zijn schoot zat en het zich af te trekken ... abonneren of dit artikel kopen.

152. Rechtbank Oost-Brabant 19 augustus 2016 (recidive kinderporno), ECLI:NL...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, kinderporno, belediging, smaadschrift, foto’s, teksten bij foto’s, art. 240b Sr, art. 261 Sr, art. 262 SrBij arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 26 mei 2011 is verdachte onder meer veroordeeld omdat hij in de periode van 1 januari 2007 tot en met 19 januari 2010 kinderpornografische afbeeldingen van onder andere slachtoffer-2 heeft vervaardigd en verspreid. Op deze afbeeldingen stond slachtoffer-2 geheel of gedeeltelijk naakt afgebeeld. Ter zitting heeft verdachte erkend dat hij in diezelfde periode ook kinderpornografische... abonneren of dit artikel kopen.

153. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 augustus 2016 (Privider vs. Previder), ...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Merkenrecht, domeinnaam, overeenstemming, soortgelijke diensten, complementaire diensten, verwarringPrevider is een in Hengelo gevestigd landelijk opererend datacenter dat diensten aanbiedt op het gebied van cloud hosting, connectivity en ISP services. Previder is houdster van de op 11 november 2009 ingeschreven domeinnamen previder.nl en previder.com.Privider is een in Weesp gevestigde internetprovider die haar gebruikers de mogelijkheid biedt anoniem te bellen, mailen, chatten en betalen. Tot begin april 2014 handelde zij onder de naam ‘Secr... abonneren of dit artikel kopen.

154. Rechtbank Limburg 22 augustus 2016 (kampbeul), ECLI:NL:RBLIM:2016:7288 ...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, Twitter, belediging, art. 266 Sr, art. 267 SrDe verdachte heeft een officier van justitie, ter zake van de rechtmatige uitoefening van haar bediening publiekelijk beledigd, door een tweet op Twitter te plaatsen waarin hij de betreffende officier van justitie vergelijkt met Irma Grese; een SS-kampbewaarster uit de Tweede Wereldoorlog. De verdachte heeft de tweet geplaatst omdat hij de eis van het openbaar ministerie in de strafzaak tegen de heer J.R. buitenproportioneel vond. Ook was hij kwaad over - volgens hem - vervelende tweets die doo... abonneren of dit artikel kopen.

155. Rechtbank Overijssel 23 augustus 2016 (kwetsbaar meisje), ECLI:NL:RBOVE...

Onder redactie van Tina van der Linden en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, grooming, art. 248e Sr, art. 240a SrVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een tweetal zedenmisdrijven, waarbij hij een vijftienjarig meisje via het digitale verkeer heeft verleid. Verdachte heeft aldus inbreuk gemaakt op de geestelijke en lichamelijke integriteit van het slachtoffer. De rechtbank rekent verdachte de feiten ernstig aan, mede gelet op de omstandigheid dat verdachte wist dat het slachtoffer een kwetsbaar meisje was die in een gedwongen kader was opgenomen in het UMC ziekenhuis in Groninge... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Onder redactie van Herwin Roerdink

NationaalVerhoging boetemaxima ACMOp 1 juli 2016 is de wet tot Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima in werking getreden. Met deze wet wordt voor alle boetes die de ACM kan opleggen het absolute boetemaximum van € 450.000 verdubbeld tot € 900.000 en wordt het percentage van de omzetafhankelijke boete verhoogd. Ook wordt ACM-breed het toepasselijke (absolute of relatieve) boetemaximum verdubbeld in geval van recidive. Tezamen resulteren... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Signaleringen

Onder redactie van Polo van der Putt

ING koppelt iDeal aan sociale mediaING wil betalingen sneller en makkelijker maken. Daarom heeft zij in haar Mobiel Bankieren App een optie geïntroduceerd waarbij de klant een betaalverzoek kan versturen via WhatsApp, Facebook en Twitter. Dit gebeurt middels een link die de app aanmaakt bij een betaalverzoek. Deze link kan dan op de verschillende social media kanalen, maar ook via email of sms, worden verstuurd naar de betalende partij. Op die manier kan de ontvanger van het betaalverzoek direct via iDeal het geld overmaken.Bron: http://www.iculture.nl/nieuws/ing-mobiel-b... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS