Tijdschrift voor Financieel Recht 2018 nr. 8/9

De Wet transparant toezicht financiële markten

mr. G.P. Roth1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Wet transparant toezicht financiële markten introduceert nieuwe bevoegdheden voor de AFM en DNB om op ongeanonomiseerde wijze (vertrouwelijke) toezichtsinformatie openbaar te maken. In deze bijdrage wordt deze wet kritisch onder de loep genomen en wordt tevens onderzocht of, zoals de wetgever claimt, de rechtsbescherming van financiële marktpartijen is verbeterd.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Aanleiding, doel en strekking van de Wet Transparant Toezicht

3. De Unierechtelijke context

3.1. Nederland ging recent al aanzienlijk verder dan unierechtelijk is vereist

3.2. En staat het Unierecht dit wel toe?

4. De opgerekte waarschuwingsbevoegdheid

5. De bij openbaarmaking van bestuurlijke sancties af te wegen belangen

6. De aansprakelijkheidsbeperking

7. Spoedpublicaties

7.1. Hoe minimaal is de rechtsbescherming bij spoedpublicaties precies?

8. De rectificatieregeling

8.1. De Rectificatieregeling is niet van toepassing op vroegtijdig openbaar gemaakte boetes en lasten onder dwangsom

8.2. De verhouding met art. 8:80 Awb

9. Afrondende opmerkingen en conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. G.P. Roth1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15128

Verder in 2018 nr.8/9

 Crypto Ordnung

De AFM heeft eind juli 2018 de uitkomsten gepubliceerd van een onderzoek naar de achtergrond van en beweegredenen voor consumenten om cryptocurrencies aan te schaffen. De AFM formuleert in haar per...

 Gezichtspunten voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van een methode voor elektronische ondertekening

In dit artikel worden gezichtspunten aangereikt voor het beantwoorden van de vraag of een elektronische handtekening voldoende betrouwbaar is.

 Verzekeren op de interne markt, de invloed van het prudentieel toezichtrecht op de werking van de Europese verzekeringsmarkt

Op 17 april 2018 promoveerde Annamária Vágási op het onderwerp ‘Verzekeren op de interne markt. De invloed van het prudentieel toezichtrecht op de werking van de Europ...

 De securitisatie verordening: een nieuw regulatoir kader voor securitisaties

Op 1 januari 2019 wordt de securitisatie verordening van kracht. De securitisatie verordening bevat een geharmoniseerd Europees regulatoir kader voor securitisaties. Dit artikel bespreekt de alg...

 De Wet transparant toezicht financiële markten

De Wet transparant toezicht financiële markten introduceert nieuwe bevoegdheden voor de AFM en DNB om op ongeanonomiseerde wijze (vertrouwelijke) toezichtsinformatie openbaar te maken. In d...

 Rondom het nieuws - ESMA-consultatie over risicofactoren in een prospectus

Op 13 juli jl. publiceerde ESMA een consultatiedocument over richtsnoeren voor risicofactoren onder de nieuwe prospectusverordening. Daar staan zeker nuttige voorstellen in, al zal het in - en v...