Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 2

Wetgeving en literatuur

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Algemeen

Jaarplanning

Het ministerie van LNV heeft een jaarplanning voor 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35000 XIV, nr. 68). Daarbij is een overzicht van onderzoeken gevoegd, alsmede een overzicht van te verwachten kamerbrieven en wetgeving. Pachtbeleid staat niet op de lijst, dus dat zal dan 2020 worden.

Pacht

Medepacht

Verpachter stelt dat de pachter zijn rechtsvoorganger heeft bewogen tot aangaan van een reguliere overeenkomst terwijl deze geestelijk niet ion orde was. Voor zover deze omstandigheid meeweegt bij de billijkheid in het kader van de gevorderde medepacht, overweegt het hof dat onvoldoende is aangevoerd om aan te kunnen nemen dat de pachter jegens de rechtsvoorganger van verpachter onoorbaar heeft gehandeld. Aan de vraag of de billijkheid mee zou brengen dat zijn zoon op die grond niet kan worden aangemerkt als medepachter, komt het hof niet toe. Er zijn verder geen tekortkomingen die beëindiging van ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Algemeen

Jaarplanning

Pacht

Medepacht

Misbruik van omstandigheden

Opzegging

Zakelijke rechten

Conformiteit

Ruimtelijke Ordening

Agrarisch bedrijf

Landinrichting

Verplaatsing

Lijst geldelijke regelingen

Beheer landelijk gebied

NB-vergunning

Waterschap

PAS

Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Structuurbeleid

Jonge landbouwer

Marktordening

Randvoorwaardenkorting

Vergroening

Actieve landbouwer

Korting

Landbouwgrond

Producten

Bio

Milieurecht

Fosfaatrechten

Emissiearm

Nitraatrichtlijn

Fosfaatreductieplan

Boete Meststoffenwet

Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen

Grond – gebruiksnormen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15354

Verder in 2019 nr.2

 Vereenvoudiging en professionalisering in pachtzaken

Juridische procedures hebben in de loop der tijd flinke veranderingen ondergaan. Waar het vroeger veelal een papieren strijd was tussen juristen, ligt de nadruk tegenwoordig meer op materiële ...

 Fiscale kroniek 2018

Tradities moeten in ere worden gehouden, in ieder geval die van de fiscale kroniek van het afgelopen jaar. In deze bijdrage willen wij ingaan op de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, be...

 De meerwaardeclausule uit balans

Landbouwbedrijven worden vaak aan de volgende generatie overgedragen voor lagere waarden dan de vrije economische waarde. Op deze wijze is de opvolger in staat om de overnamesom te financieren. ...

 Mag een consument een gekocht paard wel gedurende zes maanden in de mond kijken?

Wanneer kan een consument bij de aankoop van een paard een beroep doen op het wettelijk vermoeden van art. 7:18 lid 2 BW en wanneer verzet de aard van de zaak of de aard van het gebrek zich hier...