Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2019 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. P.P.A. Bodden
mr. H.A. van Bommel
prof. mr. D.W. Bruil
mr. W.H.G.A. Filott
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Redactiesecretaris(sen)

mr. W.M.A.K. Parmet

Inleiding

Vereenvoudiging en professionalisering in pachtzaken

mr. Th.C.M. Willemse

Juridische procedures hebben in de loop der tijd flinke veranderingen ondergaan. Waar het vroeger veelal een papieren strijd was tussen juristen, ligt de nadruk tegenwoordig meer op materiële waarheidsvinding en een gesprek met de mensen om wie het gaat. In hoger beroep is dat ook de hoofdvorm geworden. Binnen het hof Arnhem-Leeuwarden wordt in het merendeel van de zaken een zitting gepland, is het niet een zitting na aanbrengen, dan wel een zitting na de memorie van antwoord. De meerwaarde daarvan voor een beter begrip van de zaak, voor de acceptatie van de beslissing en de mogelij... ...lees meer

Artikel

Fiscale kroniek 2018

mr. E. Smit RB en mr. A. Verduijn RB1

Tradities moeten in ere worden gehouden, in ieder geval die van de fiscale kroniek van het afgelopen jaar. In deze bijdrage willen wij ingaan op de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, beleid en jurisprudentie op het agro-fiscale vlak.Deze kroniek is een uitgewerkte weergave van de bijdrage van Verduijn aan de Actualiteitendag van het Instituut voor Agrarisch Recht op 11 januari 2019 op Papendal, Arnhem.Achtereenvolgens zal worden ingegaan op:1. Wetgeving, de belastingplannen voor 2019 en volgende2. Beleid, waaronder het nieuwe Besluit landbouwproblematiek abonneren of dit artikel kopen.

De meerwaardeclausule uit balans

mr. N. Bouwman1

Landbouwbedrijven worden vaak aan de volgende generatie overgedragen voor lagere waarden dan de vrije economische waarde. Op deze wijze is de opvolger in staat om de overnamesom te financieren. Dit heeft tot gevolg dat de opvolger eigenaar wordt van een waardevol bedrijf tegen een relatief geringe prijs. De familieleden die het bedrijf niet overnemen, hebben dit voordeel niet. Vaak wordt daarom afgesproken dat bij een latere verkoop van het bedrijf, of een deel daarvan, de opvolger het verschil tussen de door hem gerealiseerde verkoopwaarde en de lagere verkrijgingswaarde met ouders of a... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Centrale Grondkamer , 14 juni 2018 (TvAR 2019/5966)

B. Nijman

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber en H.L. Wattel en de deskundige leden ing. P. Kerkstra en ir. H.K.C. Roelofsen)Met noot B. NijmanBeëindigingsbeding. Reguliere pachtovereenkomst. GP 11.785[Burgerlijk Wetboek, art.7:367, art. 7:399]Beroep tegen schrapping van een beëindigingsbeding in een reguliere pachtovereenkomst faalt.Beschikking in de zaak van:Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Trynwâlden gevestigd te Oenkerk -hierna te noemen: verpachter-gemachtigde: abonneren of dit artikel kopen.

Zakelijke rechten - Hof Arnhem-Leeuwarden, 13 november 2018, ECLI:NL:GHARL:...

H.J.F. Clifford

(mrs. I.F. Clement, B.J.H. Hofstee en J. Smit)Met noot H.J.F. CliffordVerjaring[Burgerlijk Wetboek, art. 3:99, art. 3:105, art. 3:107, art. 3:108, art. 3:306, art. 3:313, art. 3:314, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 150]Het gebruiken van een strook grond als landbouwgrond leidde in deze zaak niet tot (ondubbelzinnig) bezit. Een dergelijk gebruik kan ook duiden op huur, pacht of bruikleen. Aan het bezitsvereiste is niet voldaan, het beroep op (verkrijgende en bevrijdende) verjaring slaagt niet.arrest va... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 9 januari 2019, ECLI:NL:...

D.W. Bruil

(mr. E.R. Eggeraat, mr. I.M. Ludwig en mr. T.L. Fernig-Rocour)Met noot D.W. BruilFosfaatrechten. Knelgevallen[EVRM, Eerste Protocol, art. 1; Meststoffenwet, art. 12 b, art. 23]Geen inbreuk op artikel 1 van het EP aangenomen. Het bedrijf van appellante is vanaf 2013 fors gegroeid, van circa 197 melkkoeien en jongvee gemiddeld in 2013 naar in totaal 332 melkkoeien en jongvee op de peildatum in 2015. Een deel van de groei was dus al gerealiseerd en voor die aanwas zijn ook rechten verleend. Verweerder heeft gemotiveerd geopper... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 9 januari 2019, ECLI:NL:...

D.W. Bruil

(mr. E.R. Eggeraat, mr. I.M. Ludwig en mr. T.L. Fernig-Rocour)Met noot D.W. BruilFosfaatrechten. Knelgevallen[EVRM, Eerste Protocol, art. 1; Meststoffenwet, art. 12 b, art. 23]Geen inbreuk op artikel 1 van het EP aangenomen. Het College is van oordeel dat in dit geval de financiële gevolgen van de invoer van het fosfaatrechtenstelsel op grond van ondernemersrisico voor appellanten moeten blijven. Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst tot aankoop van het melkveebedrijf, in april 2015, was daarbij genoegzaam bekend da... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 9 januari 2019, ECLI:NL:...

D.W. Bruil

(mr. E.R. Eggeraat, mr. I.M. Ludwig en mr. T.L. Fernig-Rocour)Met noot D.W. BruilFosfaatrechten. Knelgevallen[EVRM, Eerste Protocol, art. 1; Meststoffenwet, art. 12 b, art. 23]Geen inbreuk op artikel 1 van het EP aangenomen. Niet aannemelijk is gemaakt dat de door appellant beoogde omvang van het bedrijf om bedrijfseconomische redenen noodzakelijk was. Verweerder heeft er naar het oordeel van het College in dit geval terecht op gewezen dat appellant een groot risico heeft genomen door fors te willen uitbreiden en, in weerwi... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 9 januari 2019, ECLI:NL:...

D.W. Bruil

(mr. E.R. Eggeraat, mr. I.M. Ludwig en mr. T.L. Fernig-Rocour)Met noot D.W. BruilFosfaatrechten. Knelgevallen[EVRM, Eerste Protocol, art. 1; Meststoffenwet, art. 12 b, art. 23]Beroep op de knelgevallenregeling slaagt niet. Het fosfaatrecht van appellante was op de peildatum, 2 juli 2015, niet minimaal vijf procent lager dan daarvoor gebruikelijk. De tekst van artikel 23, zesde lid, dwingt niet tot de conclusie dat verweerder bij de beoordeling rekening moet houden met op de peildatum door ziekte (deels) nog niet gerealiseer... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 9 januari 2019, ECLI:NL:...

D.W. Bruil

(mr. E.R. Eggeraat, mr. I.M. Ludwig en mr. T.L. Fernig-Rocour)Met noot D.W. BruilFosfaatrechten. Knelgevallen[EVRM, Eerste Protocol, art. 1; Meststoffenwet, art. 12 b, art. 23, art. 33a]Inbreuk op artikel 1 van het EP aangenomen. Aangenomen wordt dat appellant ten gevolge van het fosfaatrechtenstelsel een zware financiële last ondervindt. Het gaat om een omschakeling van de varkenstak van het bedrijf naar uitbreiding van de melkveetak, mede ingegeven door het overlijden van de echtgenote van appellant. Deze keuze is begrijp... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 9 januari 2019, ECLI:NL:...

D.W. Bruil

(mr. E.R. Eggeraat, mr. I.M. Ludwig en mr. T.L. Fernig-Rocour)Met noot D.W. BruilFosfaatrechten. Knelgevallen[EVRM, Eerste Protocol, art. 1; Meststoffenwet, art. 12 b, art. 23]Geen inbreuk op artikel 1 van het EP aangenomen. Anders dan appellante heeft aangevoerd, vormt de generieke korting van 8,3% op zichzelf geen onevenredige last. Het bepaalde in artikel 70a, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit betekent niet dat de korting voor niet grondgebonden bedrijven in het kader van het fosfaatrechtenstelsel buiten toepassing z... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 9 januari 2019, ECLI:NL:...

D.W. Bruil

(mr. E.R. Eggeraat, mr. I.M. Ludwig en mr. T.L. Fernig-Rocour)Met noot D.W. BruilFosfaatrechten. Knelgevallen[EVRM, Eerste Protocol, art. 1; Meststoffenwet, art. 12 b, art. 23]Geen inbreuk op artikel 1 van het EP aangenomen. Vast staat dat appellante op de peildatum 2 juli 2015 niet beschikte over de vereiste NB-vergunning voor het beoogde aantal melkkoeien en jongvee. Het College is van oordeel dat in gevallen als de onderhavige, waarin op de peildatum nog niet over alle voor het rechtsgeldig functioneren van de uitbreidin... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving en literatuur

Algemeen JaarplanningHet ministerie van LNV heeft een jaarplanning voor 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35000 XIV, nr. 68). Daarbij is een overzicht van onderzoeken gevoegd, alsmede een overzicht van te verwachten kamerbrieven en wetgeving. Pachtbeleid staat niet op de lijst, dus dat zal dan 2020 worden.PachtMedepachtVerpachter stelt dat de pachter zijn rechtsvoorganger heeft bewogen tot aangaan van een reguliere overeenkomst terwijl deze geestelijk niet ion orde was. Voor zover deze omstandigheid meeweegt bij de billi... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Basiscursus Agrarisch Recht 2019

Basiscursus Agrarisch Recht 2019 Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een Basiscursus Agrarisch Recht in de periode februari t/m juni 2019 in Wageningen. Algemeen Het agrarisch recht is een veelomvattend en zich voortdurend ontwikkelend rechtsgebied. Agrarisch recht omvat privaatrechtelijke aspecten, zoals pacht en bedrijfsopvolging, maar ook publiekrechtelijke onderdelen zoals ruimtelijke ordening, landinrichting, agrarisch milieurecht en productiequota. De Basiscursus Agrarisch Recht heeft een inleidend karakter. ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS