Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 4

Wetgeving en literatuur

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Algemeen

Gecombineerde opgave

De Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2019 is verschenen in Stcrt. 2019, nr. 10444. De bij deze regeling gepubliceerde vraagstelling vormt de grondslag om in 2019 gecombineerd de opgave te doen voor de landbouwtelling op grond van de Landbouwwet, de opgave gebruik gewaspercelen op grond van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, de verzamelaanvraag op grond van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB, de aangifte van de CO2-jaarvracht van glastuinbouwbedrijven op grond van de Wet milieubeheer, de opgave voor aanspraak op betalingen uit het Diergezondheidsfonds op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en voor het verstrekken van informatie of een betaalverzoek in het kader van twee steunregelingen die onderdeel zijn van het plattelandsontwikkelingsprogramma.

Pacht

Geliberaliseerde overeenkomst

In JBN 2019/9 vestigt J....

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Algemeen

Gecombineerde opgave

Pacht

Geliberaliseerde overeenkomst

Voorkeursrecht

Fosfaatrechten

Pachtvorm

Regulier

Medepacht

Opzegging

Zakelijke rechten

Erfdienstbaarheid

Gedoogplicht

Kabelschade

Koop

Omgevingswet

Ondererfpacht

Uitweg

Ruimtelijke Ordening

Afwijking bestemmingsplan

Verharding

Agrarische leegstand

Potstal

Bestemmingsplan

Landinrichting

Kavelruil

Correctiefactor

Beheer landelijk gebied

Natura 2000

Peilbesluit

Natuurbeleid

Faunafonds

PAS

Herplantplicht

Structuurbeleid

Jonge landbouwer

Regeling LNV-subsidies

Tegemoetkoming vermindering melkproductie

Marktordening

Bedrijfsoverdracht

Vergroening

Beleidsregel Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB

Betalingsrechten

Grond

Procesbelang

Randvoorwaardenkorting

Private overeenkomst

Dieren

Pelsdierhouderij

Veewagens

Schapen

Paard

Geiten

Ziekten

Planten

Gewasbescherming

Suikerbieten

Plantgezondheidswet

Kwekersrecht

Plantenziektenwet

Producten

Fipronil

Gewasbeschermingsmiddelen

Voedselveiligheid

Vleesfraude

Milieurecht

Fosfaatrechten

Bovengronds uitrijden

Milieuvergunning

Directe ammoniakschade

Geurhinder

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Geluidhinder

Mestbeleid

Rechtspersonen

VOF

Beëindiging veehouderij

Coöperatie

Fiscaal recht

WOZ

Winst

Bedrijfsopvolging

Legitieme

Erfrecht

Europees agrarisch recht

Landbouwraad

Diversen

Amfetamine

Fraude

Schadevergoeding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15499

Verder in 2019 nr.4

 Windboeren

Het kan niemand ontgaan zijn dat er op veel locaties in den lande in de afgelopen jaren veel nieuwe windmolens zijn gebouwd. Maar als we in ogenschouw nemen hoeveel nieuwe windparken er op dit mome...

 Wanneer vormt steun voor natuurbeheerders staatssteun?

Van staatssteun is op grond van art. 107 lid 1 VWEU sprake indien een overheid - in welke vorm dan ook - een financieel voordeel verleent aan een onderneming. Volgens vaste jurisprudent...

 Fipronil in eieren en mest; never let a serious crisis go to waste?

Nederland is de grootste exporteur van eieren ter wereld. In 2017 waren er 35 miljoen leghennen (ouder dan 18 weken). In 2017 lag de gemiddelde eiproductie in Nederland rond de 300 ei...