Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2019 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. H.A. van Bommel
mr. M. Jansen Schoonhoven
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

 

Inleiding

Windboeren

mr. A. Verduijn RB

Het kan niemand ontgaan zijn dat er op veel locaties in den lande in de afgelopen jaren veel nieuwe windmolens zijn gebouwd. Maar als we in ogenschouw nemen hoeveel nieuwe windparken er op dit moment in de ontwikkelfase zitten, is dit nog maar het begin van het massaal verrijzen van nieuwe turbines in het Nederlandse buitengebied. En dat worden geen ‘kleine jongens’. De tiphoogten gaan straks tot maar liefst 248 meter. Dat levert in ieder geval discussie op over de esthetiek van de moderne windturbines. En: wat heb je liever, een rij van die moderne turbines of een gr... ...lees meer

Artikel

Wanneer vormt steun voor natuurbeheerders staatssteun?

mr. dr. A.D.L. Knook1

Van staatssteun is op grond van art. 107 lid 1 VWEU sprake indien een overheid - in welke vorm dan ook - een financieel voordeel verleent aan een onderneming. Volgens vaste jurisprudentie sinds het Höfner-arrest uit 1991 vormt elke entiteit die een economische activiteit uitoefent een onderneming in de zin van het staatssteunrecht, ongeacht de rechtsvorm van de entiteit en de wijze waarop deze wordt gefinancierd.[2] Ook verenigingen of stichtingen kunnen bijvoorbeeld als onderneming in de zin van het staatssteunrecht worden gezien. Evenmin... abonneren of dit artikel kopen.

Fipronil in eieren en mest; never let a serious crisis go to waste?

mr. G.J.M. de Jager1

Nederland is de grootste exporteur van eieren ter wereld. In 2017 waren er 35 miljoen leghennen (ouder dan 18 weken). In 2017 lag de gemiddelde eiproductie in Nederland rond de 300 eieren per jaar per leghen. Nederland produceert gemiddeld 10,5 miljard eieren per jaar. Het aantreffen van fipronil in eieren deed in de zomer van 2017 (en ver daarna) de pluimveesector op haar grondvesten schudden. In dit artikel zal stilgestaan worden bij de crisis zelf, wat fipronil is, welke betekenis het heeft in de landbouw in brede zin en zal beschreven worden waar we nu,... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Centrale Grondkamer , 9 oktober 2018 (TvAR 2019/5979)

E.H.M. Harbers

(mrs Th.C.M. Willemse, B.J.H. Hofstee en H.L. Wattel en de deskundige leden ing. P. Kerkstra en ir. H.B.M. Duenk) Met noot E.H.M. Harbers Landbouwkundige toetsing. GP 11.779 [Burgerlijk Wetboek, art. 7:319, Uitvoeringswet Grondkamers, art. 36 lid 1] Toetsing van het algemeen landbouwbelang is niet aan de orde omdat het een interne verpachting betreft. Beroep faalt. Beschikking in de zaak van: 1. P.P.M.J. Kuunders, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid P. Kuunders Hold... abonneren of dit artikel kopen.

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 27 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2...

P.P.A. Bodden

(mrs. J. Kramer, F.D. van Heijningen en E.A. Minderhoud) Met noot P.P.A. Bodden Toetsingskader endotoxinen. Voorzorgsmaatregel. [Wet milieubeheer, art. 8.4 lid 1; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 1.2 lid 1, art. 2.1 lid 1; Wet geurhinder en veehouderij, art. 2 lid 1, art. 6 lid 1, art. 10; EVRM, art. 2, art. 8] Bij besluit van 30 januari 2017 heeft het college aan [belanghebbende] omgevingsvergunning eerste fase verleend voor het oprichten, veranderen, of veranderen van de werking van een pluimveehouderij op... abonneren of dit artikel kopen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 12 februari 2019, ECLI:NL:CBB:201...

H.A. Verbakel – van Bommel

(mr. H.L. van der Beek, mr. T. Pavićević en mr. T.L. Fernig-Rocour) Met noot H.A. Verbakel – van Bommel Uitvoeringsregeling GLB. [Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014, art. 8] Weigering uitbetaling basis- en vergroeningsbetaling en extra betaling voor jonge landbouwers voor het jaar 2016. Melding bedrijfsoverdracht. uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen 1. [appellante 1] B.V. ,te [plaats] , appellante sub 1 2. [appellante 2] B.V.,te [plaats] , appellante sub 2 (ge... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Arnhem-Leeuwarden, 26 maart 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:2544 (ASR Levensve...

H.A. Verbakel – van Bommel

(mrs. Th.C.M. Willemse, H.L. Wattel, B.J.H. Hofstee en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. J.H. Jurrius) Dit tussenarrest van het Hof wordt nu geplaatst vanwege het belang voor de praktijk, zonder annotatie. Het eindarrest zal met een annotatie geplaatst worden, waarin ook op dit tussenarrest zal worden ingegaan (de redactie) Fosfaatrechten. Pacht. Fosfaatrechten zijn in beginsel van de pachter en er is geen reden de rechten aan de verpachter over te dragen bij het einde van de pacht. Alleen in het geval de verpachter langdurig bedrij... abonneren of dit artikel kopen.

Hoge Raad, 15 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:228 (non-conformiteit) (TvAR ...

H.M. van Eerten

(mrs. E.J. Numann, A.M.J. van Buchem-Spapens, G. Snijders, T.H. Tanja-van den Broek en C.E. du Perron) Met noot H.M. van EertenKoopovereenkomst. Non-conformiteit.[Burgerlijk wetboek, art. 7:5 lid 1, art. 7:18 lid 2, art. 7:23 lid 1 BW]Klachtplicht bij consumentenkoop slecht lopend dressuurpaard. Vraag wanneer kopers de non-conformiteit hebben ontdekt. 1. [eiser 1] ,wonende te [woonplaats] , 2. [eiseres 2] ,wonende te [woonplaats] , EISERS tot cassatie,advocaat: mr. M.J. van Basten B... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving en literatuur

Algemeen Gecombineerde opgaveDe Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2019 is verschenen in Stcrt. 2019, nr. 10444. De bij deze regeling gepubliceerde vraagstelling vormt de grondslag om in 2019 gecombineerd de opgave te doen voor de landbouwtelling op grond van de Landbouwwet, de opgave gebruik gewaspercelen op grond van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, de verzamelaanvraag op grond van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB, de aangifte van de CO2-jaarvracht van glastuinbouwbedrijven op grond van de Wet milieube... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Maatschapscontracten in de landbouwAgrarische ondernemers maken vaak gebruik van een maatschapsovereenkomst. Soms is dat met de echtgenoot, soms met een bedrijfsopvolger. De doelstellingen van zo’n samenwerking kunnen verschillen, maar er zijn altijd fiscale aspecten. Mede aan de hand van concrete voorbeelden zullen de docenten de hierboven genoemde onderwerpen behandelen. Enige basiskennis wordt verondersteld. De cursus is bedoeld voor juristen werkzaam in de land- en tuinbouw en voor adviseurs in deze sector die fiscale overwegingen bij hun advi... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS