Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 3/4

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/807 van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het bepalen van de grondstoffen met een hoog risico van indirecte veranderingen in landgebruik waarbij een belangrijke uitbreiding van het productiegebied naar land met grote koolstofvoorraden waar te nemen valt, en de certificering van biobrandstoffen, vloeibare biomassa en biomassabrandstoffen met een laag risico op indirecte veranderingen in landgebruik

Richtlijn (EU) 2019/692 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas

Nederland

Wetgeving

Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L 76), 35 190

Wijziging van de Wet windenergie op zee, 35 092

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) - ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet, 34 627

Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie), 35 167

Voorstel van wet houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet), 34 534

Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling, 35 013

Duurzame ontwikkeling en beleid (inclusief nieuwe Energiewet), 30 196

Regelgeving

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 9 mei 2019, nr. WJZ/18325902, tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer met betrekking tot de eisen aan de rapportage van energiebesparende maatregelen

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 18 april 2019, nr. WJZ/19092392, tot instelling van de Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas (Instellingsbesluit Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas)

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 15 april 2019, nr. IENW/BSK-2019/60784, houdende vaststelling van regels voor subsidiëring van het inwinnen van extern advies over maatschappelijk verantwoord inkopen door aanbestedingsplichtige organisaties (Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen)

Besluit van 15 april 2019 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen

Besluit van 15 april 2019 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 tot vaststelling van BBT-conclusies voor grote stookinstallaties

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 8 april 2019, nr. WJZ/19074477, tot vaststelling van de over 2019 geldende tarieven voor de oppervlakterechten ingevolge de Mijnbouwwet (Regeling oppervlakterechten Mijnbouwwet 2019)

Wijziging Warmtebesluit en Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 2 april 2019, nr. WJZ / 19065655, tot wijziging van de Warmteregeling (wegnemen knelpunten n.a.v. evaluatie Warmtewet)

ACM

Elektriciteit: ontwerp codebesluit HVDC

Elektriciteit: Codebesluit meerdere NEMO's op de day-ahead markt

Elektriciteit: Codebesluit Net op zee II

Elektriciteit: Codebesluit dimensionering frequentieherstelreserves (FRR)

Gas: codebesluit vaststellen entry- en exitpunten

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. A.A. Kleinhout1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15691

Verder in 2019 nr.3/4

 Voorwoord

Om de aanbrekende vakantieperiode goed door te komen voorziet het NTE in een dubbelnummer. De artikelen en annotaties bestrijken een brede variëteit aan onderwerpen die onder meer vanuit het p...

 De failliete energieleverancier en zijn noodleverancier

De recente faillissementen van Flexenergie en Robin Energie bewijzen de noodzaak tot een regeling waarbij een of meer anderen als noodleverancier (Supplier of Last Resort) worden aangewezen. De ...

 Een toekomst zonder SDE in de elektriciteitssector?

Op 21 december 2018 heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de Minister) het ontwerp-Klimaatakkoord (hierna...

 Duitse EEG-heffing (toch) geen staatssteun

Investeren in energie uit hernieuwbare bron is financieel risicovol. Dat komt, zeker bij windenergie, vooral door de kosten voor de aanleg van de opwekkingsinstallaties. Daarom is vaak ...

 Over de transportplicht en schaarste op het net - Annotatie bij Rechtbank Gelderland 16 april 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1681

Deze uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland (civiel) gaat over schaarste op het net en is relevant voor partijen die reeds transportvermogen hebben gecontracteerd, partij...

 Verslag van het 30ste European Energy Law Seminar

Op 21 en 22 januari 2019 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 30e editie van het European Energy Law Seminar plaats. Deze jubileumeditie van het EELS trok zoals gebruikelijk een groot aantal...