Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 1

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1745 van de Commissie van 13 augustus 2019 tot aanvulling en wijziging van Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad op het gebied van oplaadpunten voor motorvoertuigen van categorie L, walstroomvoorzieningen voor binnenschepen, waterstofvoorzieningen voor het wegvervoer, aardgasvoorziening en voor het wegvervoer en de scheepvaart en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/674 van de Commissie

Aanbeveling van de Commissie (EU) 2019/1658 van 25 september 2019 over de omzetting van de energiebesparingsverplichtingen uit hoofde van de richtlijn energie-efficiëntie

Elektriciteit: Decision No 14/2019 of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 29 October 2019 on the TSO's proposal for amendment of the harmonised allocation rules for long-term transmission rights

Elektriciteit: Decision No 15/2019 of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 30 October 2019 on the Core CCR TSO's proposal for the regional design for long-term transmission rights

Elekriciteit: Decision No 01/2020 of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 24 January 2020 on the Methodology for pricing balancing energy

Akkoord van de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en het Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Verordening (EU) 2019/2146 van de Commissie van 26 november 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1099/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende energiestatistieken, wat de uitvoering van de herzieningen van de jaarlijks, de maandelijks en de maandelijks op korte termijn in te dienen energiestatistieken betreft

Nederland

Wetgeving

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie, 35 292

Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen), 35 250

Duurzame ontwikkeling en beleid, 30 197

Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie), 35 167

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking), 35 216

Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers, 35 328

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas), 35 283

Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L 76)

Regelgeving

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 4 oktober 2019, nr. WJZ/ 19228697, houdende wijziging van de Mijnbouwregeling in verband met het stellen van nadere regels over de uitvoering van de operationele strategie door de houder van de winningsvergunning Groningenveld en regels over de rapportage na afloop van een gasjaar

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 13 december 2019, nr. WJZ/ 19201387, houdende nadere regels tot vergunningverlening windenergie op zee voor het kavel V van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) (Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavel V Hollandse Kust (noord))

Besluit van 9 oktober 2019 van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, houdende wijziging van het Besluit handel in emissierechten in verband met de handel in emissierechten voor de periode 2021–2030

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 13 december 2019, nr. WJZ/ 19226119, tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong in verband met toevoeging van certificaten van oorsprong voor niet-netlevering, het vaststellen van tarieven voor 2020 en enkele technische verbeteringen

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 20 december 2019, nr. WJZ/ 19245579, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met wijziging van de subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

ACM

Elektriciteit: Codebesluit implementatie van de HVDC Verordening

Elektriciteit: Ontwerp codebesluit DCC

Elektriciteit: Voorstel codewijziging implementatie ER Verordening: toepassing LFDD

Elektriciteit: Ontwerpbesluit implementatie Verordening (EU) 2017/2196 (ER Verordening)

Gas: Codewijziging korting afschakelbare capaciteit

Gas: Codebesluit Diversion op virtuele interconnectiepunten

Gas: Codevoorstel handhaving kredietlimiet en neutraliteitsheffing

Gas: voorstel codewijziging procedure leveringszekerheid

Gas: Voorstel codewijziging beperking L-gasgebruik grote afnemers

Gas: Voorstel codewijziging opstartdienst industrie

Elektriciteit/Gas: Ontwerp codebesluit handleiding Nestor

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. A.A. Kleinhout1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16029

Verder in 2020 nr.1

 Voorwoord

De artikelen in deze aflevering raken aan zeer actuele onderwerpen: de bescherming van persoonsgegevens en de afhandeling van mijnbouwschades. Mr. Ard Jan Dunnik haakt in zijn artikel met de titel...

 Als energieleveranciers handelen in persoonsgegevens

Afgelopen zomer stond een bericht in het Algemeen Dagblad dat energieverkopers persoonsgegevens kochten om deze vervolgens te gebruiken om mensen per e-mail of telefonisch te benaderen met comme...

 De Technische commissie bodembeweging – einde van een tijdperk?

Met de inwerkingtreding van de Mijnbouwwet in 2003 kreeg de Technische commissie bodembeweging (hierna: Tcbb), die in januari 2000 bij besluit was ingesteld, een wettelijke basis, waarbij de Tcb...

 Implicaties van het verbod op het gebruik van kolen voor de stroomproductie - Verslag NeVER-bijeenkomst d.d. 16 oktober 2019’

Een interessant thema, prima sprekers en een goede discussie. Dat maakte de NeVER-bijeenkomst van 16 oktober 2019 over de ‘Implicaties van het verbod op het gebruik van kolen voor de stroomprodu...