Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 1/2

De processuele gevolgen van een faillissement voor een aanhangige procedure in hoger beroep en het beginsel van hoor- en wederhoor - Annotatie bij arrest Hoge Raad d.d. 6 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1917

mr. M.M. Dellebeke1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het arrest van 6 december 2019 van de Hoge Raad staan de processuele gevolgen van een faillissement voor een aanhangige procedure in hoger beroep en het beginsel van hoor- en wederhoor centraal. In deze noot komen twee vragen aan de orde. Allereerst zal worden ingegaan op de vraag of een eiser, die tijdens een aanhangige procedure wordt geconfronteerd met het faillissement van zijn wederpartij, ten aanzien van een vordering in de zin van art. 28 Fw recht heeft op ontslag van instantie zoals bedoeld in art. 27 lid 2 Fw.

Ten tweede zal worden ingegaan op de vraag of sprake is van een ontoelaatbare verrassingsbeslissing indien een hof beslist op vorderingen ten aanzien waarvan het hof eerder had geconstateerd dat de procedure in zoverre op grond van art. 29 Fw was geschorst.

2. Feiten

Deze zaak betreft in de kern een geschil tussen een franchisegever en vijf franchisenemers.2 De franchisegever hield zich in de periode van 2008 to...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Feiten

3. Oordeel rechtbank

4. Hoger beroep

5. Cassatie

5.1. Omvang van de cassatieprocedure

5.2. De wettelijke regeling ex art. 25 t/m 29 Fw

5.3. Cassatieklachten

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. M.M. Dellebeke1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16121

Verder in 2020 nr.1/2

 De gevolgen van de faillietverklaring op gerechtelijke procedures die op het moment van faillietverklaring reeds aanhangig zijn

Het komt regelmatig voor dat de gefailleerde ten tijde van het uitspreken van een faillissement verwikkeld is in juridische procedures. In de Faillissementswet, meer specifiek in art. 25 tot en ...

 De terugvorderingsactie op grond van art. 23 Faillissementswet

1. Uitgangspunten van art. 23 Fw De basis van het faillissementsrecht is het fixatiebeginsel: het faillissement omvat het gehele vermogen van de schuldenaar (art. 20 Fw) en de rechtsposities van de...

 Nakoming vorderen van flankerende overeenkomsten1

Op grond van art. 68 FW is de curator belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. De curator is feitelijk een gerechtelijke bewindvoerder die onder het faillissem...

 Samenwerkingsperikelen - Samenwerkingsverwachtingen en -verplichtingen voor insolventiefunctionarissen en debtors-in possession ingevolge het WHOA-regime en de Herschikte IVO

1. Sinds de kredietcrisis van 2007/2008 is de roep om betere reorganisatiemogelijkheden voor bedrijven steeds groter geworden. En die roep neemt toe vanwege het intreden van de coronacrisis.[1] In...