Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 1/2

Nakoming vorderen van flankerende overeenkomsten1

mr. dr. A.H. Lamers2

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op grond van art. 68 FW is de curator belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. De curator is feitelijk een gerechtelijke bewindvoerder die onder het faillissementsbeslag liggende goederen beheert en vereffent ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers en de opbrengst verdeelt onder de schuldeisers met inachtneming van ieders recht. Hoewel de curator zijn taak uitoefent ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers is het speelveld waarin hij zijn taak uitoefent beduidend ruimer. Zo dient de curator rekening te houden met belangen van maatschappelijke aard zoals continuïteit van de onderneming en de werkgelegenheid.
De curator oefent aldus de vermogensrechten van de gefailleerde uit. Dat dient de curator te doen met dezelfde bevoegdheden en onder dezelfde beperkingen als de gefailleerde dat kon doen tot op het moment van faillietverklaring.

In deze bijdrage komt een bijzonder aspect...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Flankerende overeenkomsten

3. Agfaphoto finance/Foto Noort

4. De bijl aan de wortel van de doctrine van het contractenrecht

5. De rechtszekerheid op de tocht

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. A.H. Lamers2
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16126

Verder in 2020 nr.1/2

 De gevolgen van de faillietverklaring op gerechtelijke procedures die op het moment van faillietverklaring reeds aanhangig zijn

Het komt regelmatig voor dat de gefailleerde ten tijde van het uitspreken van een faillissement verwikkeld is in juridische procedures. In de Faillissementswet, meer specifiek in art. 25 tot en ...

 De terugvorderingsactie op grond van art. 23 Faillissementswet

1. Uitgangspunten van art. 23 Fw De basis van het faillissementsrecht is het fixatiebeginsel: het faillissement omvat het gehele vermogen van de schuldenaar (art. 20 Fw) en de rechtsposities van de...

 Nakoming vorderen van flankerende overeenkomsten1

Op grond van art. 68 FW is de curator belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. De curator is feitelijk een gerechtelijke bewindvoerder die onder het faillissem...

 Samenwerkingsperikelen - Samenwerkingsverwachtingen en -verplichtingen voor insolventiefunctionarissen en debtors-in possession ingevolge het WHOA-regime en de Herschikte IVO

1. Sinds de kredietcrisis van 2007/2008 is de roep om betere reorganisatiemogelijkheden voor bedrijven steeds groter geworden. En die roep neemt toe vanwege het intreden van de coronacrisis.[1] In...