Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 1/2

De terugvorderingsactie op grond van art. 23 Faillissementswet

mr. K.C. Mensink1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Uitgangspunten van art. 23 Fw

De basis van het faillissementsrecht is het fixatiebeginsel: het faillissement omvat het gehele vermogen van de schuldenaar (art. 20 Fw) en de rechtsposities van de partijen die bij het faillissement zijn betrokken, zijn onveranderlijk. Art. 23 Fw is een uitvloeisel van dat fixatiebeginsel: de failliet verklaarde schuldenaar verliest de beschikking en het beheer over zijn vermogen, en wel met terugwerkende kracht tot 0:00 uur van de dag van faillietverklaring.2 Ook kan na faillietverklaring geen geldige levering meer plaatsvinden3 en valt de opbrengst van een executieverkoop op de dag van faillietverklaring in de boedel.4

Het faillissement is een gerechtelijk beslag op het vermogen van de schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeisers.5 Dit beslag leidt tot beschikkingsonbevoegdheid van de schuldenaar, met als gevolg dat derden aan handelingen met de schuldenaar geen rechten tegen de boedel kunnen ontlenen. Hand...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Uitgangspunten van art. 23 Fw

2. De girale betaling

2.1. Betaling voltooid voor faillietverklaring

2.2. Betaalopdracht verleend op of na de dag van faillietverklaring

2.3. Betaalopdracht gegeven voor, maar uitgevoerd op of na de dag van faillietverklaring

3. Feitencomplex

4. Oordeel kantonrechter en hof

5. Bespiegelingen

5.1. Aard van de vorderingen

5.2. Art. 23 Fw: verlies beschikking en beheer

5.3. Een betaling ten laste van een debetsaldo leidt niet tot een doorkruising van de paritas creditorium

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K.C. Mensink1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16123

Verder in 2020 nr.1/2

 De gevolgen van de faillietverklaring op gerechtelijke procedures die op het moment van faillietverklaring reeds aanhangig zijn

Het komt regelmatig voor dat de gefailleerde ten tijde van het uitspreken van een faillissement verwikkeld is in juridische procedures. In de Faillissementswet, meer specifiek in art. 25 tot en ...

 De terugvorderingsactie op grond van art. 23 Faillissementswet

1. Uitgangspunten van art. 23 Fw De basis van het faillissementsrecht is het fixatiebeginsel: het faillissement omvat het gehele vermogen van de schuldenaar (art. 20 Fw) en de rechtsposities van de...

 Nakoming vorderen van flankerende overeenkomsten1

Op grond van art. 68 FW is de curator belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. De curator is feitelijk een gerechtelijke bewindvoerder die onder het faillissem...

 Samenwerkingsperikelen - Samenwerkingsverwachtingen en -verplichtingen voor insolventiefunctionarissen en debtors-in possession ingevolge het WHOA-regime en de Herschikte IVO

1. Sinds de kredietcrisis van 2007/2008 is de roep om betere reorganisatiemogelijkheden voor bedrijven steeds groter geworden. En die roep neemt toe vanwege het intreden van de coronacrisis.[1] In...