Tijdschrift voor Curatoren

2020 nr. 1/2

Redactie

Hoofdredactie

mr. J. Wind

Redactie

mr. E. ten Berge
mr. M. H. Boersen
mr. E. Loesberg
mr. dr. M.L.H. Reumers
mr. S.A.H.J. Warringa

Vaste medewerkers

mr. M. M. Dellebeke
mr. A. Gras
mr. J. L. van den Heuvel
mr. K. van Overloop
mr. R. Wijn

Redactiesecretaris(sen)

mr. R. de Jong

Artikel

De gevolgen van de faillietverklaring op gerechtelijke procedures die op het ...

mr. J.L. van den Heuvel1

Het komt regelmatig voor dat de gefailleerde ten tijde van het uitspreken van een faillissement verwikkeld is in juridische procedures. In de Faillissementswet, meer specifiek in art. 25 tot en met 29 Fw is geregeld wat de gevolgen zijn van het faillissement op dergelijke procedures. In deze bijdrage zal in het kort uiteen worden gezet wat deze gevolgen precies zijn, met name als het gaat om rechtsvorderingen die voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel hebben. Daarbij zal – mede aan de hand van een recente uitspraak van de Hoge Raad – duidelijk worden dat de vraag of daarv... abonneren of dit artikel kopen.

De terugvorderingsactie op grond van art. 23 Faillissementswet

mr. K.C. Mensink1

1. Uitgangspunten van art. 23 Fw De basis van het faillissementsrecht is het fixatiebeginsel: het faillissement omvat het gehele vermogen van de schuldenaar (art. 20 Fw) en de rechtsposities van de partijen die bij het faillissement zijn betrokken, zijn onveranderlijk. Art. 23 Fw is een uitvloeisel van dat fixatiebeginsel: de failliet verklaarde schuldenaar verliest de beschikking en het beheer over zijn vermogen, en wel met terugwerkende kracht tot 0:00 uur van de dag van faillietverklaring.[2] Ook kan na faillietverklaring geen geldige levering meer plaatsvinden[3] en valt de ... abonneren of dit artikel kopen.

Nakoming vorderen van flankerende overeenkomsten1

mr. dr. A.H. Lamers2

Op grond van art. 68 FW is de curator belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. De curator is feitelijk een gerechtelijke bewindvoerder die onder het faillissementsbeslag liggende goederen beheert en vereffent ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers en de opbrengst verdeelt onder de schuldeisers met inachtneming van ieders recht. Hoewel de curator zijn taak uitoefent ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers is het speelveld waarin hij zijn taak uitoefent beduidend ruimer. Zo dient de curator rekening te houden met belangen van maatsc... abonneren of dit artikel kopen.

Samenwerkingsperikelen - Samenwerkingsverwachtingen en -verplichtingen voor i...

mr. dr. M.L.H. Reumers

1. Sinds de kredietcrisis van 2007/2008 is de roep om betere reorganisatiemogelijkheden voor bedrijven steeds groter geworden. En die roep neemt toe vanwege het intreden van de coronacrisis.[1] In Europa heeft de wens voor betere herstructureringsmogelijkheden onder andere geleid tot het aannemen van de Richtlijn (EU) 2019/1023 betreffende herstructurering en insolventie. In Nederland ziet men deze wens terug in diverse wetsvoorstellen die voortvloeien uit het programma Herijking Faillissementsrecht, waaronder het wetsvoorstel voor een Wet Homologatie On... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

De processuele gevolgen van een faillissement voor een aanhangige procedure i...

mr. M.M. Dellebeke1

In het arrest van 6 december 2019 van de Hoge Raad staan de processuele gevolgen van een faillissement voor een aanhangige procedure in hoger beroep en het beginsel van hoor- en wederhoor centraal. In deze noot komen twee vragen aan de orde. Allereerst zal worden ingegaan op de vraag of een eiser, die tijdens een aanhangige procedure wordt geconfronteerd met het faillissement van zijn wederpartij, ten aanzien van een vordering in de zin van art. 28 Fw recht heeft op ontslag van instantie zoals bedoeld in art. 27 lid 2 Fw. Ten tweede zal worden ingegaan op d... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie bij ABRVS 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:598 (Meijer/Provinci...

mr. M.J.W. van Ingen en mr. F.A. Pommer1

Deze zaak handelt omtrent het faillissement van Refining & Trading Holland N.V., ook wel handelende onder de naam North Refinery. North Refinery is op 24 februari 2015 (na een surseance van een dag) in staat van faillissement verklaard. North Refinery hield zich bezig met ‘het (doen) opwerken van oliehoudende (afval)stoffen, waaronder afgewerkte olie, daarmee vergelijkbare stoffen en andere (afval)stoffen, alsmede de handel in al of niet bewerkte producten, alsmede het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen betreffende deze producten’. Blijkens het ... abonneren of dit artikel kopen.

Let op bij het gebruik van een achtergestelde (intercompany-)vordering als st...

mr. R. de Jong1

1. Faillissement van Vrijheid Apeldoorn Op 4 juli 2019 vraagt Victoria Beheer B.V. (‘Victoria’) het faillissement aan van Vrijheid Apeldoorn B.V. (‘Vrijheid Apeldoorn’). Kennelijk is het verzoek een aantal weken aangehouden, want het wordt pas op 19 september 2019 behandeld in de raadkamer van de rechtbank, welke behandeling vervolgens op 16 oktober 2019 is voortgezet. Twee weken later, op 30 oktober 2019 verklaart de rechtbank Vrijheid Apeldoorn in staat van faillissement. De rechtbank gaat... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Overzicht rechtspraak december 2019 t/m maart 2020

mr. J. Wind

Hoge Raad 6 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1909De Hoge Raad beantwoordt de vraag of op een assurantieportefeuille een pandrecht kan worden gevestigd:Het wettelijk stelsel gaat ervan uit dat slechts individuele zaken of vermogensrechten als goed kunnen worden aangemerkt en als zodanig voorwerp kunnen zijn van een goederenrechtelijk recht of een goederenrechtelijke rechtshandeling. Het samenstel van overeenkomsten en goodwill dat wordt aangeduid als een assurantieportefeuille, is niet een individuele zaak of een individueel vermogensrecht, ook al wordt het in het economisch... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS