Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 1/2

Annotatie bij ABRVS 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:598 (Meijer/Provincie Groningen)

mr. M.J.W. van Ingen en mr. F.A. Pommer1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze zaak handelt omtrent het faillissement van Refining & Trading Holland N.V., ook wel handelende onder de naam North Refinery. North Refinery is op 24 februari 2015 (na een surseance van een dag) in staat van faillissement verklaard. North Refinery hield zich bezig met ‘het (doen) opwerken van oliehoudende (afval)stoffen, waaronder afgewerkte olie, daarmee vergelijkbare stoffen en andere (afval)stoffen, alsmede de handel in al of niet bewerkte producten, alsmede het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen betreffende deze producten’.

Blijkens het faillissementsverslag heeft ‘in de afgelopen jaren een aanzienlijk aantal procedures gelopen tussen enerzijds het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en anderzijds North Refinery, welke voornamelijk betrekking hadden op de overbrenging van afvalstoffen en producten van en naar de inrichting van North Refinery te Farmsum, onder figuur van de “EVOA” (de Europese Verordening Ove...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Het systeem van de bestuurlijke handhaving

2. De curator pro sé als normadressaat?

3. En zo geschiedde wat behoorde te geschieden

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. M.J.W. van Ingen en mr. F.A. Pommer1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RVS:2020:598
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16124

Verder in 2020 nr.1/2

 De gevolgen van de faillietverklaring op gerechtelijke procedures die op het moment van faillietverklaring reeds aanhangig zijn

Het komt regelmatig voor dat de gefailleerde ten tijde van het uitspreken van een faillissement verwikkeld is in juridische procedures. In de Faillissementswet, meer specifiek in art. 25 tot en ...

 De terugvorderingsactie op grond van art. 23 Faillissementswet

1. Uitgangspunten van art. 23 Fw De basis van het faillissementsrecht is het fixatiebeginsel: het faillissement omvat het gehele vermogen van de schuldenaar (art. 20 Fw) en de rechtsposities van de...

 Nakoming vorderen van flankerende overeenkomsten1

Op grond van art. 68 FW is de curator belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. De curator is feitelijk een gerechtelijke bewindvoerder die onder het faillissem...

 Samenwerkingsperikelen - Samenwerkingsverwachtingen en -verplichtingen voor insolventiefunctionarissen en debtors-in possession ingevolge het WHOA-regime en de Herschikte IVO

1. Sinds de kredietcrisis van 2007/2008 is de roep om betere reorganisatiemogelijkheden voor bedrijven steeds groter geworden. En die roep neemt toe vanwege het intreden van de coronacrisis.[1] In...