Tijdschrift voor Curatoren 2020 nr. 1/2

Overzicht rechtspraak december 2019 t/m maart 2020

mr. J. Wind

Hoge Raad 6 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1909

De Hoge Raad beantwoordt de vraag of op een assurantieportefeuille een pandrecht kan worden gevestigd:

Het wettelijk stelsel gaat ervan uit dat slechts individuele zaken of vermogensrechten als goed kunnen worden aangemerkt en als zodanig voorwerp kunnen zijn van een goederenrechtelijk recht of een goederenrechtelijke rechtshandeling. Het samenstel van overeenkomsten en goodwill dat wordt aangeduid als een assurantieportefeuille, is niet een individuele zaak of een individueel vermogensrecht, ook al wordt het in het economische verkeer als een eenheid beschouwd. Een assurantieportefeuille is daarom niet een goed in de zin van art. 3:1 BW en is daarom niet vatbaar voor overdracht of verpanding.

Rechtbank Overijssel 17 december 2019,
ECLI:NL:RBOVE:2019:5057

Mevrouw X is toegelaten tot de WSNP. Zij is van mening dat zij op medische gronden vrijstelling moet krijgen van de sollicitatieverplichting, maar ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Hoge Raad 6 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1909

Rechtbank Overijssel 17 december 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:5057

Rechtbank Midden-Nederland 18 december 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:5998

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 24 december 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:4661

Rechtbank Rotterdam 31 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:10664

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 januari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2

Hoge Raad 17 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020;73

Rechtbank Rotterdam 21 januari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:746

Rechtbank Den Haag 28 januari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:629

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 30 januari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:285

Rechtbank Noord-Holland 7 februari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:922

Rechtbank Limburg 5 februari 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:950

Gerechtshof Den Haag 11 februari 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:153

Rechtbank Rotterdam 18 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1534

Rechtbank Amsterdam 21 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1149

Rechtbank Rotterdam 21 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1792

RC rechtbank Midden-Nederland 4 maart 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:821

Rechtbank Den Haag 26 maart 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:2755

Rechtbank Den Haag 27 maart 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:2756

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. J. Wind
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16128

Verder in 2020 nr.1/2

 De gevolgen van de faillietverklaring op gerechtelijke procedures die op het moment van faillietverklaring reeds aanhangig zijn

Het komt regelmatig voor dat de gefailleerde ten tijde van het uitspreken van een faillissement verwikkeld is in juridische procedures. In de Faillissementswet, meer specifiek in art. 25 tot en ...

 De terugvorderingsactie op grond van art. 23 Faillissementswet

1. Uitgangspunten van art. 23 Fw De basis van het faillissementsrecht is het fixatiebeginsel: het faillissement omvat het gehele vermogen van de schuldenaar (art. 20 Fw) en de rechtsposities van de...

 Nakoming vorderen van flankerende overeenkomsten1

Op grond van art. 68 FW is de curator belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. De curator is feitelijk een gerechtelijke bewindvoerder die onder het faillissem...

 Samenwerkingsperikelen - Samenwerkingsverwachtingen en -verplichtingen voor insolventiefunctionarissen en debtors-in possession ingevolge het WHOA-regime en de Herschikte IVO

1. Sinds de kredietcrisis van 2007/2008 is de roep om betere reorganisatiemogelijkheden voor bedrijven steeds groter geworden. En die roep neemt toe vanwege het intreden van de coronacrisis.[1] In...