Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 3

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

Elektriciteit: Decision No 10/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 6 April 2020 on the definition of System Operation Regions ('SOR's')

Elektriciteit: ACER consultation on methodologies for assessing electricity resource adequacy

Commission outlines plan for EU financing mechanism to support new renewable energy projects

Elektriciteit: ACER Opinion No 03/2020 on ENTSO-E guideline for cost benefit analysis

Elektriciteit: Forward Capacity Allocation: All TSOs' proposal for the Firmness and Remuneration Costs Methodology

ENTSO-E – Response to the European Commission’s public consultation to establish the priority list of Network Codes

Reactie Eerste Kamer op Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet), 35 448

Nederland

Wetgeving

Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers, 35 328

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas), 35 283

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie, 33 913 - Ontwerpbesluit

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie, 35 292 en ontwerp-besluiten

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit, 35 435

Wijziging van de Kaderovereenkomst inzake de oprichting van de International Solar Alliance (ISA); New Delhi, 3 oktober 2018, 35 432

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten), 35 407

Regelgeving

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 maart 2020 houdende regels met betrekking tot het verstrekken van een specifieke uitkering aan het Samenwerkingsverband Noord-Nederland ten behoeve van de uitvoering van de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld (Regeling specifieke uitkering Samenwerkingsverband Noord-Nederland energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld)

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 14 april 2020 tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met een wijziging van de subsidiemodule Indirecte emissiekosten ETS en een verhoging van het plafond

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 24 april 2020 tot wijziging van de Regeling doorberekening kosten ACM in verband met de vaststelling van de bedragen voor 2020 en in verband met het toevoegen van twee subcategorieën aan de categorie Verplichtingen op grond van Verordening (EU) nr. 2018/644

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 april 2020, houdende vaststelling van de regels voor subsidiëring van samenwerkingsverbanden ten behoeve van het ter verduurzaming uitvoeren van grootschalige innovatieve renovatieprojecten (Subsidieregeling Renovatieversneller)

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 25 mei 2020, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van een eenmalige specifieke uitkering voor het inwinnen van extern advies ten behoeve van de Transitievisie Warmte (Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie)

Internetconsultatie: Besluit energie-audit

Internetconsultatie: Informatieplicht energiebesparing Besluit activiteiten leefomgeving

Internetconsultatie Regeling bepalingsmethode geluid installaties warmte- en koudeopwekking

Internetconsultatie Inspraakverplichtingen Kernenergiewet

Internetconsultatie Wet CO2-heffing industrie

Internetconsultatie: Wet gedogen van werken van algemeen belang

Internetconsultatie Regeling in verband met de certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Internetconsultatie Regeling nieuwe methodiek voor bepalen energieprestatie gebouwen en de inijking energielabels

ACM

ACM: wijziging voorwaarden werkwijze bij registratie onderbrekingen en kwaliteitsafwijkingen via wijziging Aansluit- en transportcode Gas RNB en wijziging Netcode Elektriciteit

ACM: Ontwerpbesluit Wijziging Netcode Elektriciteit

ACM: Ontwerpbesluit ontheffing TenneT Noord-Nederland codebepalingen enkelvoudige storingsreserve

ACM: ontwerp codebesluit beperking gebruik laagcalorisch gas grote afnemers

ACM: Ontwerpbesluit tot wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in artikelen 12a en 12b van de Gaswet betreffende de vernieuwde aansluittaak voor regionale netbeheerders gas

ACM: Voorstel wijziging Netcode Elektriciteit in verband met herziening congestiemanagement

ACM: Ontwerpbesluit toepassing LFDD / Implementatie ER Verordening

ACM: Codebesluit neutraliteitsheffing en overschrijding kredietlimiet

ACM: Netcode elektriciteit en Tarievencode elektriciteit

ACM: wijziging Netcode elektriciteit over niet-limitatieve eisen volgend uit EU Netcode HVDC

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. A.A. Kleinhout1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16214

Verder in 2020 nr.3

 Voorwoord

Capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet werd in de vorige aflevering van het NTE al geduid als een kink in de kabel voor de ontwikkeling van duurzame energie initiatieven. Ook in deze aflevering...

 Net te weinig - Mogelijke oplossingen (op korte termijn) ter beperking en voorkoming van capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet

Helaas lopen steeds meer initiatieven tegen het probleem aan dat ze de opgewekte elektriciteit niet op het elektriciteitsnet kunnen invoeden. Zowel regionale netbeheerders, waaronder Enexis[2] e...

 Hoe kunnen woningen (verplicht) worden afgesloten van het aardgas?

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ruim de helft van ons energiegebruik en wordt nog grotendeels verwarmd door middel van aardgas. Om de klimaatdoelstellingen te behalen dient dit aar...

 Transportplicht en aansluitplicht: strikt gescheiden regimes? - Annotatie bij uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 20 november 2019 (O-I/Stedin)

Onder de Elektriciteitswet 1998 (hierna: de E-wet) zijn netbeheerders verplicht om degene die daarom verzoekt (i) te voorzien van een aansluiting op het door hen beheerde net (art. 23 E-wet) en (ii...

 Verslag van het 31ste European Energy Law Seminar (II)

Op 20 en 21 januari 2020 vond in het Babylon Hotel te Den Haag de 31ste editie van het European Energy Law Seminar (EELS) plaats. In het vorige nummer van het NTE is verslag gedaan van de presen...