Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 10

Wetgeving, rechtspraak en literatuur

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Algemeen

De begroting van het ministerie van LNV heeft het kamernummer 35570 XIV gekregen. De Memorie van Toelichting: Kamerstukken II 2020/21, 35570 XIV nr. 2.

Pacht

Ontbinding

Art. 7:376 BW. Pachter schiet tekort vanwege bemesting van natuurgrond met drijfmest. Beroep op tenzij-clausule gaat op. Geen ontbinding. Hof Arnhem-Leeuwarden 15-09-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7240

Pachtnormen

Over de herziene pachtnormen is een schriftelijk overleg gevoerd met de vaste commissie LNV (Kamerstukken II 2020/21, 27924, nr. 77) Op de vraag hoe het staat met de aangekondigde herziening van het pachtstelsel antwoordt de minister: ‘Ik werk verder aan de herziening van het pachtstelsel. Ik verwacht de verdere uitwerking van de herziening met uw Kamer te delen zodra ik deze bij het veld heb kunnen toetsen en het met de belangrijkste veldpartijen heb besproken. Mijn verwachting is dat dit eind 2020 za...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Algemeen

Pacht

Ontbinding

Pachtnormen

Toeslagrechten

Zakelijke rechten

Onteigening

Ruimtelijke Ordening

Woningsplitsing

Bestemmingsplan

Inpassingsplan Moerdijk

Landinrichting

Titelzuivering

Beheer landelijk gebied

Natuurschoonwet

Jachtakte

Waterschap

Structuurbeleid

Innovatie op het boerenerf

Dieren

Antibiotica

Nertsen

Geiten

Wet dieren

Koeien

Paard

Planten

Bloembollen

Producten

Kuilgras

Milieurecht

Klimaat

Vergunning

Mestbeleid

Fosfaatrechten

Fosfaatreductieplan

Opfok

Europees agrarisch recht

Landbouwraad

Diversen

Mestzak

Verzekeringsrecht

Notaris

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16381

Verder in 2020 nr.10

 Doelen en middelen

In de bibliotheek van het Instituut voor Agrarisch Recht was het Handboek natuurdoeltypen vele jaren lang het allerdikste boek. De tweede, geheel herziene editie uit 2001 telde maar liefst 832 pagi...

 Argumenten voor de samenhang van productierechten met pachtovereenkomsten

Voor het eerst in 1988, in het arrest Pasman/Lippinkhof I,[2] werd door de pachtkamer van het gerechtshof aangenomen dat een productierecht, namelijk melkquotum, met een pachtovereenkom...

 De fiscale liquidatie van de agrarische onderneming

1. Actualiteit en afbakeningDe schaalvergroting in de land- en tuinbouw is feitelijk al vele jaren gaande.[1] Inherent daaraan neemt het aantal agrarische ondernemingen al jaren af. Toch is beëindi...