Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2020 nr. 10

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. P.P.A. Bodden
mr. H.A. van Bommel
prof. mr. D.W. Bruil
mr. W.H.G.A. Filott
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Redactiesecretaris(sen)

mr. W.M.A.K. Parmet

Inleiding

Doelen en middelen

mr. D.W. Bruil

In de bibliotheek van het Instituut voor Agrarisch Recht was het Handboek natuurdoeltypen vele jaren lang het allerdikste boek. De tweede, geheel herziene editie uit 2001 telde maar liefst 832 pagina’s. Het boek is bij een verhuizing bij het oud papier gekomen. Het was achterhaald. Het hoorde bij een systeem van natuurbeheer, waarbij niet werd gestuurd op middelen, maar op doelen. Werd bij de oude Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling nog gewerkt met vaste beheersverplichtingen en vaste vergoedingen, in het Programma Beheer van eind jaren ... ...lees meer

Artikel

Argumenten voor de samenhang van productierechten met pachtovereenkomsten

mr. W.L. Valk1

Voor het eerst in 1988, in het arrest Pasman/Lippinkhof I,[2] werd door de pachtkamer van het gerechtshof aangenomen dat een productierecht, namelijk melkquotum, met een pachtovereenkomst samenhing. Dat is dus nu meer dan dertig jaar geleden. Na het melkquotum kwamen in de pachtrechtspraak diverse andere productierechten langs: suikerquotum, mestproductierechten, dierrechten en fosfaatrechten. Ik meen dat het na zoveel jaren goed is om deze rechtspraak te evalueren. Dat doe ik door de vraag centraal te stellen op grond van welke argumenten... abonneren of dit artikel kopen.

De fiscale liquidatie van de agrarische onderneming

mr. A. Verduijn RB

1. Actualiteit en afbakeningDe schaalvergroting in de land- en tuinbouw is feitelijk al vele jaren gaande.[1] Inherent daaraan neemt het aantal agrarische ondernemingen al jaren af. Toch is beëindiging van het agrarisch bedrijf weer een bijzonder actueel thema. De recente ontwikkelingen rondom fosfaat- en stikstofreductie zijn daar voor een belangrijk deel debet aan. Zo worden het meest recent varkenshouders aangemoedigd gebruik te maken van de Saneringsregeling varkenshouderij. De melkveehouders lijken te gaan volgen.Politiek en maatschappelijk ligt in het verlengde daar... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Zakelijke rechten - Hoge Raad, 3 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1226 (X c.s./Ge...

mrs. G. Snijders, C.H. Sieburgh en H.M. Wattendorff

(mrs. G. Snijders, C.H. Sieburgh en H.M. Wattendorff) Met redactionele aantekening Onteigening. Schadeloosstelling. [Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 233 lid 1; Onteigeningswet, art. 54t lid 3; Wet op de rechterlijke organisatie, art. 81 lid 1] Onteigening: voorschot hoger dan schadeloosstelling, geen specifieke vordering voor veroordeling tot terugbetaling, betaling wettelijke rente en uitvoerbaar bij voorraadverklaring vereist. ARREST In de zaak van 1. [eiser 1] , wonende te [woonplaats] ,... abonneren of dit artikel kopen.

Ruimtelijke ordening - Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 9 septemb...

P.P.A. Bodden

(mr. R.J.J.M. Pans, voorzitter, en mr. A. Kuijer en mr. H.C.P. Venema)Met noot P.P.A. BoddenWeiden van vee. Stikstof. Natura 2000-gebieden. Verkeersbewegingen.[Algemene wet bestuursrecht, art. 6:19; Wet natuurbescherming, art.2.7, art. 2.8]Bij besluit van 16 december 2015 heeft de raad van de gemeente Rucphen het bestemmingsplan "Buitengebied Rucphen 2012, 3e herziening" vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor het buitengebied van de gemeente Rucphen. In de derde herziening van het beste... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, rechtspraak en literatuur

Algemeen De begroting van het ministerie van LNV heeft het kamernummer 35570 XIV gekregen. De Memorie van Toelichting: Kamerstukken II 2020/21, 35570 XIV nr. 2.PachtOntbindingArt. 7:376 BW. Pachter schiet tekort vanwege bemesting van natuurgrond met drijfmest. Beroep op tenzij-clausule gaat op. Geen ontbinding. Hof Arnhem-Leeuwarden 15-09-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7240PachtnormenOver de herziene pachtnormen is een schriftelijk overleg gevoerd met de vaste commissie LNV (Kamerstukken II abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

PAS en Fosfaatrechten(Herhaling cursus 30 september 2020)Twee belangrijke ontwikkelingen houden de agrarische sector bezig: het stelsel van fosfaatrechten en de stikstofproblematiek. Beide onderwerpen komen aan de orde in deze actuele cursusmiddag, waarmee u weer helemaal op de hoogte raakt van de stand van zaken en de valkuilen die er nog liggen.Datum en plaatsDinsdag 17 november 2020, Van der Valk Hotel Vianen-Utrecht, Prins Bernhardstraat 75 te VianenDoelgroepDe cursusmiddag is bestemd voor advocaten, adviseurs, overheid en rentmees... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS