Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 11/12

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Pacht

Tarieven

De tarieven van de grondkamer zijn verhoogd met 1,6%. De nieuwe tarieven staan in Stcrt. 2020, nr. 56064.

Teeltpacht

Art. 81 lid 1 RO. Pachtrecht. Is sprake van een teeltpachtovereenkomst (art. 70f Pachtwet (oud)) dan wel van reguliere pacht. Dwingendrechtelijk vereiste van registratie. HR 16-10-2020, ECLI:NL:HR:2020:1633

Vastlegging

Verzoek vastleggen pachtovereenkomst; afgewezen; geen bedrijfsmatige exploitatie landbouw. Reconventionele vordering ontbinding primair huurovereenkomst, subsidiair pachtovereenkomst; verwijzing naar kantonrechter. Rechtbank Overijssel 06-10-2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:3304

Fosfaatrechten

Het vervreemden van fosfaatrechten zonder toestemming levert in beginsel geen tekortkoming op. Niet alleen omdat er ten tijde van de vervreemding door [pachter] in de rechtspraktijk nog onduidelijkheid was over het bestaan van een verplichting tot overdracht aan de verp...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Pacht

Tarieven

Teeltpacht

Vastlegging

Fosfaatrechten

Zakelijke rechten

Erfpacht

Erfdienstbaarheid

Ruimtelijke Ordening

Bestemmingsplan

Grondgebondenheid

Omgevingswet

Legalisatie

Vergunning

Landinrichting

Erfdienstbaarheid

Ruilplan

Beheer landelijk gebied

Stikstof

Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Kraaien

LNV subsidies

Aerius

Landgoederen

Waterschade

Handhaving

Water

Vergunning

Structuurbeleid

Ondernemerschapsagenda

Duurzame landbouw

Sanering varkenshouderijen

Aankoop veehouderijen

Subsidie

Marktordening

GLB

Controle

Randvoorwaardenkorting

Herberekening

Percelen

Betalingsrechten

Nationale reserve

Dieren

Schapen

Paarden

Diergezondheidsfonds

Koeien

Nertsen

Slachthuizen

Meerlingenfraude

Paard

Dierziektebeleid

Vogelgriep

Verwaarlozing

Wet dieren

Transport

Planten

Gewasbescherming

Plantgezondheid

Schade

Producten

Diervoeder

Biobed

Bloembollen

Milieurecht

Uitvoeringsregelingen meststoffenwet

Fosfaatrechten

Fosfaatreductieplan

Schadevergoeding

Vergunning

Melkveefosfaatreferentie

Mestbeleid

Verantwoording meststoffen

Boete

Rechtspersonen

Maatschap

Verdeling

Fiscaal recht

Overdrachtsbelasting

WOZ

Landbouwvrijstelling

Belastingplan 2021

Europees agrarisch recht

Landbouwraad

Diversen

Monument

Hennep

Keuringslandschap LNV

Georganiseerde criminaliteit

Verzekering

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16455

Verder in 2020 nr.11/12

 Vroegtijdige beëindiging van pelsdierhouderijen; wat gebeurt er met de vrijkomende stikstof?

De Afdeling advisering van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) heeft op 16 november 2020 advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij ...

 Wilt u meer of minder overdrachtsbelasting?

Prinsjesdag is, op een aantal fanatieke koningsgezinden na, vooral een feest voor fiscalisten. Het jaarlijkse Belastingplan, veilig opgeborgen in het beroemde koffertje, maar steevast al grotendeel...

 Wijziging van het recht van erfpacht

Naar aanleiding van een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag bespreekt de auteur of de vrijwillige wijziging van een bestaand erfpachtrecht hetzelfde is als de vestigi...

 De opstalvergoeding bij groene erfpacht

Als een recht van erfpacht door tijdverloop expireert, is door de eigenaar aan de voormalige erfpachter een vergoeding verschuldigd. Het gaat hier om de waarde die de nog aanwezige gebo...

 Het recht van erfpacht: historie en actualiteit

Het recht van erfpacht is geen rustig bezit. Hoewel de regeling in boek 5 BW compact is, blijven in de juridische praktijk regelmatig vragen over uitleg van rechtsregels en over de waar...

 Sanering varkenshouderij: laatste stand van zaken

Vanaf 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020 konden varkenshouders met een varkenshouderijlocatie gelegen in de concentratiegebieden I (Oost) of II (Zuid) als bedoeld in bijlage I van de Me...

 Wijziging Natuurschoonwet 1928 en Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

Per 1 januari 2021 wijzigen de Natuurschoonwet 1928 (NSW)[2], het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928[3] en treedt de nieuwe Beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwe...