Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2020 nr. 11/12

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. H.A. van Bommel
mr. M. Jansen Schoonhoven
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Inleiding

Vroegtijdige beëindiging van pelsdierhouderijen; wat gebeurt er met de vrijko...

mr. P.P.A. Bodden

De Afdeling advisering van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) heeft op 16 november 2020 advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met de vroegtijdige beëindiging van pelsdierhouderijen[1]. Aanvankelijk voorzag het wetsvoorstel tevens in een (bijzondere) salderingsregeling voor de stikstofruimte die vrijkomt bij de beëindiging van de pelsdierhouderijen. Na kritiek van de Afdeling zien de Ministers daar nu van af. Daarmee is niet gezegd dat bijzondere salderingsregels voor deze categorie stikstof van de... ...lees meer

Artikel

Wijziging van het recht van erfpacht

mr. K. Everaars1

Naar aanleiding van een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag bespreekt de auteur of de vrijwillige wijziging van een bestaand erfpachtrecht hetzelfde is als de vestiging van een nieuw erfpachtrecht en behandelt de auteur in het kader van de rechterlijke wijziging de samenloop tussen art. 5:97 BW en art. 6:258 BW. abonneren of dit artikel kopen.

De opstalvergoeding bij groene erfpacht

ing. A. van Gellicum en drs. P.C. van Arnhem1

Als een recht van erfpacht door tijdverloop expireert, is door de eigenaar aan de voormalige erfpachter een vergoeding verschuldigd. Het gaat hier om de waarde die de nog aanwezige gebouwen, werken en beplantingen bij het einde van het recht van erfpacht hebben. We duiden deze waarde hierna ook wel aan als opstalvergoeding of restwaarde. Waarderingsdeskundigen die deze waarde hebben te bepalen, lopen in de praktijk tegen een aantal uitvoeringsproblemen aan. Niet voor niets zette prof. mr. Jitske de Jong ooit - als eerste – uiteen ‘hoe moeilijk de waarde van opstallen... abonneren of dit artikel kopen.

Het recht van erfpacht: historie en actualiteit

mr. W.J.E. Van der Werf

Het recht van erfpacht is geen rustig bezit. Hoewel de regeling in boek 5 BW compact is, blijven in de juridische praktijk regelmatig vragen over uitleg van rechtsregels en over de waardering bij erfpacht terugkeren. In deze bijdrage zal kort stil worden gestaan bij de ontstaansgeschiedenis van het recht van erfpacht. Daarna zal worden ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak. Hoewel de meeste rechtspraak over erfpacht betrekking heeft op de stedelijke erfpacht, zal tevens worden ingegaan op de ontwikkelingen die relevant zijn voor agrarische of ... abonneren of dit artikel kopen.

Sanering varkenshouderij: laatste stand van zaken

mr. ing. A.N.M. van Bavel1

Vanaf 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020 konden varkenshouders met een varkenshouderijlocatie gelegen in de concentratiegebieden I (Oost) of II (Zuid) als bedoeld in bijlage I van de Meststoffenwet zich aanmelden voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (hierna: de subsidieregeling). In deze bijdrage informeer ik u over de huidige stand van zaken en de ervaringen die zijn opgedaan in bezwaarprocedures sinds de publicatie van mijn vorige artikel in dit tijdschrift (TvAR 2020, nr. 1, p. 19-24). abonneren of dit artikel kopen.

Wijziging Natuurschoonwet 1928 en Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

mr. R.J. Nieuwland1

Per 1 januari 2021 wijzigen de Natuurschoonwet 1928 (NSW)[2], het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928[3] en treedt de nieuwe Beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwet 1928[4] in werking. Ik schreef al eerder in dit tijdschrift dat de wijziging van de NSW een langdurig proces is geworden: vrijwel acht jaar na de aanvaarding van de motie Van Veldhoven[5], waarin werd verzocht de NSW te evalueren en voorstellen te doen om de NSW meer te richten op het beschermen en openstellen van landgoederen en bestaande NSW-beschikkingen te herkeuren, de daaropvol... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 30 april 2019 en 22 oktober 2019,  ECLI:NL:G...

E.H.M. Harbers

(mrs. Th.C.M. Willemse, H.L. Wattel en L.R. Harinxma thoe Slooten en de deskundige leden ing. P. Kerkstra en ir. J.H. Jurrius)Met noot E.H.M. HarbersAansprakelijkheid. Exoneratieclausule. ECLI:NL:GHARL:2019:8826 [Burgerlijk Wetboek, art. 6:248, art. 7:341, art. 7:356]Aansprakelijkheid verpachter voor gebrek aan het verpachte. Klachtplicht. Exoneratiebeding bij gewasschade na waterpeilverhoging door verpachter. Hof geeft toepassing aan proportionele werking van de redelijkheid en billijkheid. Verpachter moet een deel van de g... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Hoge Raad, 16 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1633 (Teeltpacht) (mrs....

E.H.M. Harbers

Met noot E.H.M. HarbersPacht.[Wet op de rechterlijke organisatie, art.81 lid 1; Burgerlijk Wetboek, art. 7:325 lid 3, art. 369, art. 7:397; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1019j – 1019v]Is sprake van een teeltpachtovereenkomst (art. 70f Pachtwet (oud)) dan wel van reguliere pacht? Dwingendrechtelijk vereiste van registratie?ARRESTIn de zaak van[verpachter],wonende te [woonplaats],EISERES tot cassatie,hierna: [verpachter],advocaat: J.A.M.A. Sluysmans,tegen[pachter],... abonneren of dit artikel kopen.

Zakelijke rechten - Hoge Raad, 2 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1543 (Gemeen...

W.J.E. Van der Werf

(mrs. G. Snijders, M.J. Kroeze, C.H. Sieburgh, H.M. Wattendorff en F.J.P. Lock) Met noot W.J.E. Van der WerfOnteigening. Schadeloosstelling.[Wet op de rechterlijke organisatie, art.81 lid 1; Onteigeningswet, art.40, art.40b lid 2, art.52 lid 2 en 3, art.53 lid 1, art.54t]Geldt als uitgangspunt dat het voordeel dat de onteigenaar als gevolg van aanwezigheid van winbare bodembestanddelen heeft, bij helfte moet worden verdeeld tussen de onteigenaar en de onteigende? ARRESTIn de zaak vanGEMEENTE BERGEN (L),... abonneren of dit artikel kopen.

Ruimtelijke ordening - Raad van State, 29 april 2020 , ECLI:NL:RVS:2020:1156...

Zie noot onder 8040

(mrs. C.J. Borman, B.P. Vermeulen en C.M. Wissels)Zie noot onder 8040Omgevingsrecht. Vestiging voorkeursrecht.[Wet voorkeursrecht gemeenten, art. 4, art. 10 t/m 15, art. 24, art. 26; Algemene wet bestuursrecht, art. 8:57 lid 3, art. 8:108 lid 1]Bij besluit van 5 juni 2018 heeft de raad van de gemeente Wijk bij Duurstede het perceel Karel de Grotestraat 65 in Wijk bij Duurstede aangewezen als perceel waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. Viveste en de gemeente... abonneren of dit artikel kopen.

Ruimtelijke ordening - Raad van State, 19 augustus 2020 , ECLI:NL:RVS:2020:1...

C.F. van Helvoirt

(mr. A.W.M. Bijloos)Met noot van C.F. van HelvoirtOmgevingsrecht. Vestiging voorkeursrecht.[Wet voorkeursrecht gemeenten, art. 2, art. 5 lid 1, art. 6 lid 1, art. 6 lid 3]Bij besluit van 3 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet de kadastrale locaties Nunspeet B 3928 en een gedeelte van Nunspeet B 5064 voorlopig aangewezen als gronden waarop een voorkeursrecht van toepassing is. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet heeft op 3 juli 2018 onder meer de ... abonneren of dit artikel kopen.

Diversen - Gerechtshof Den Haag, 11 augustus 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1577 ...

Met noot T.J. Mellema-Kranenburg

(mrs. D.A. Schreuder, J.M.T. van der Hoeven-Oud en J.M. van der Klooster)Met noot T.J. Mellema-Kranenburgmeerwaardeclausule.[Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 679 lid 1; Onteigeningswet, art. 59 lid 3]Uitleg overeenkomst ter verdeling agrarische vof. Moet meeropbrengst verrekend worden na onteigening?arrest van 11 augustus 2020inzake[appellant] ,wonende te [woonplaats] , gemeente [gemeente] ,appellant,hierna te noemen: [appellant] , abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

PachtTarievenDe tarieven van de grondkamer zijn verhoogd met 1,6%. De nieuwe tarieven staan in Stcrt. 2020, nr. 56064.TeeltpachtArt. 81 lid 1 RO. Pachtrecht. Is sprake van een teeltpachtovereenkomst (art. 70f Pachtwet (oud)) dan wel van reguliere pacht. Dwingendrechtelijk vereiste van registratie. HR 16-10-2020, ECLI:NL:HR:2020:1633VastleggingVerzoek vastleggen pachtovereenkomst; afgewezen; geen bedrijfsmatige exploitatie landbouw. Reconventionele vordering ontbinding primair huurovereenkomst, subsidiair pachto... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Actualiteitendag Agrarisch Recht 2021Fysiek en LivestreamOp vrijdag 15 januari 2021 wordt in congres- en evenementencentrum Hart van Holland te Nijkerk de jaarlijkse Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd. In vijftien korte inleidingen worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gehele terrein van het agrarisch recht behandeld door een keur van sprekers. Daarbij wordt niet alleen teruggekeken op het afgelopen jaar, maar worden ook trends voor de toekomst gesignaleerd. De deelnemers kunnen op deze dag op snelle en aangename wijze kennis-ne... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Wilt u meer of minder overdrachtsbelasting?

prof. mr. J.W.A. Rheinfeld

Prinsjesdag is, op een aantal fanatieke koningsgezinden na, vooral een feest voor fiscalisten. Het jaarlijkse Belastingplan, veilig opgeborgen in het beroemde koffertje, maar steevast al grotendeels voortijdig uitgelekt, zorgt voor grote (commerciële) opwinding bij de doorgaans gematigde en alles behalve rock & roll uitstralende fiscalisten. De Prinsjesdagontbijten, Prinsjesdaglunches, Prinsjesdagdiners, Prinsjesdagborrels en Prinsjesdagafterparty’s vliegen je op de derde dinsdag van september om de oren. Uiteraard is – door de coronaperikelen - dit jaar alles anders... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS