Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 1

Voorwoord

Michelle de Rijke Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.

In alle drie de bijdragen in deze NTE-aflevering worden belangwekkende gerechtelijke uitspraken van commentaar voorzien.

De eerste bijdrage, met de titel ‘De tussenstand van de Vangnetregeling’, betreft een regeling die al jaren een doorn in het oog is van veel energieleveranciers. Op grond van deze regeling beoordeelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) - kort gezegd - met behulp van een geheim beoordelingsmodel of de tarieven die leveranciers van elektriciteit en/of gas hanteren redelijk zijn. Mrs. Tom Topp en Walter Kuks bespreken de eerste uitspraak over deze regeling van het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 3 maart 2020. In deze uitspraak treffen de tegen de regeling aangevoerde bezwaren geen doel.

Toch lijkt het einde van de vangnetregulering in zicht. Zeer recent is de internetconsultatie voor de Energiewet afgerond waarin onder meer wordt voorgesteld de vangnetregulering te laten vervallen met de toelichting: ‘de markt wordt als voldoende concurrerend beschouwd en daarnaast geldt het Europese verbod op overheidsingrijpen in de prijs’.

In de tweede bijdrage bespreken mrs. Sander Simonetti en Pieter Leopold de mogelijke implicaties van een arrest van het Europese Hof van Justitie van 25 juni 2020 voor (vergunde) Nederlandse windparken. Dit arrest heeft de vraag opgeroepen of bepalingen uit het Activiteitenbesluit vallen onder de toepassing van de richtlijn strategische milieubeoordeling, de SMB-richtlijn, en of zij mogelijk daarmee in strijd zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de verlening van vergunningen voor windparken. De auteurs achten de kans aanwezig dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich genoodzaakt zal zien prejudiciële te stellen over de uitleg van de SMB-richtlijn. Als dit implicaties heeft voor de energiesector zal dit te zijner tijd ook weer aan bod komen in het NTE.

De derde bijdrage beweegt zich op het snijvlak van het -fiscale recht en het energierecht. Mrs. Ruben Wiegerink, Indira Stolze en ik bespreken een uitspraak van 2 juni 2020 van het CBb. Daarin ging het om de vraag of de netbeheerder bij het realiseren van een elektriciteitsaansluiting voor bedrijven bij de afbakening van het (bedrijfs)object is gebonden aan de WOZ-objectafbakening die gemeenten hanteren bij het nemen van de WOZ-beschikking. De uitspraak bevat een koerswijziging ten opzichte van een eerdere uitspraak van het CBb en van de vaste lijn van de ACM, die zonder meer uitging van die gebondenheid.

Hierboven refereerde ik er al aan dat onlangs een concepttekst met een toelichting voor de Energiewet is geconsulteerd, een samenvoeging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, die tevens een breed scala aan wijzigingen bevat. In totaal zijn 64 reacties op deze consultatie openbaar. De redactie ziet kopij voor het NTE over de Energiewet met belangstelling tegemoet.

Namens de redactie,

Michelle de Rijke

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
Michelle de Rijke
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16570

Verder in 2021 nr.1

 Voorwoord

In alle drie de bijdragen in deze NTE-aflevering worden belangwekkende gerechtelijke uitspraken van commentaar voorzien. De eerste bijdrage, met de titel ‘De tussenstand van de Vangnetregeli...

 De tussenstand van de vangnetregeling

Er bestaan diverse vormen van toezicht op energiegebied. Eén van de minder bekende vormen daarvan is de zogeheten vangnetregeling.[2] Dit betreft het toezicht door de Autoriteit Consume...

 De CO2-heffing voor de industrie nader bezien - Verslag van de NeVER ledenbijeenkomst van 19 november 2020

De digitale ledenbijeenkomst van 19 november 2020 stond in het teken van de Wet CO2-heffing industrie (hierna: de Wet). De kern van de Wet is dat de uitstoot van CO2 in Nederland beprijsd wordt ...