Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2021 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. M. J.J. van Beuge
mr. F. Elskamp
mr. M.W.F. Oosterhuis
mr. B.M. Winters

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

 

Inleiding

Voorwoord

Michelle de Rijke

In alle drie de bijdragen in deze NTE-aflevering worden belangwekkende gerechtelijke uitspraken van commentaar voorzien. De eerste bijdrage, met de titel ‘De tussenstand van de Vangnetregeling’, betreft een regeling die al jaren een doorn in het oog is van veel energieleveranciers. Op grond van deze regeling beoordeelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) - kort gezegd - met behulp van een geheim beoordelingsmodel of de tarieven die leveranciers van elektriciteit en/of gas hanteren redelijk zijn. Mrs. Tom Topp en Walter Kuks bespreken de eerste uitspraak over deze r... ...lees meer

Artikel

De tussenstand van de vangnetregeling

mr. W.L.C. Kuks en mr. T.C. Topp1

Er bestaan diverse vormen van toezicht op energiegebied. Eén van de minder bekende vormen daarvan is de zogeheten vangnetregeling.[2] Dit betreft het toezicht door de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) op de leveranciersprijzen voor elektriciteit en gas aan kleinverbruikers. Waar over andere vormen van toezicht regelmatig wordt geschreven in de literatuur is dat bij de vangnetregeling allerminst het geval. Het laatste artikel hierover in een juridisch tijdschrift is bij weten van de auteurs ‘Het vangnet van de NMa: weg ermee!’ van 1 april 2011 door J.E. J... abonneren of dit artikel kopen.

De CO2-heffing voor de industrie nader bezien - Verslag van de NeVER ledenbij...

mr. J.J. Gille1

De digitale ledenbijeenkomst van 19 november 2020 stond in het teken van de Wet CO2-heffing industrie (hierna: de Wet). De kern van de Wet is dat de uitstoot van CO2 in Nederland beprijsd wordt met een specifieke heffing. De Wet is per 1 januari 2021 in werking getreden en is een Nederlandse aanvulling op het Europese emissierechtenhandelssysteem (hierna: het ETS). Het doel van de Wet is ervoor te zorgen dat de industrie de transitie maakt naar een CO2-neutrale samenleving in 2050 om zo de doelen uit het nationale Klimaatakkoord te halen. De ledenbijeenkomst bestond uit bijdrages van pro... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Implicaties voor (vergunde) Nederlandse windparken? - Annotatie bij arrest va...

mr. S. Simonetti en mr. P.R. Leopold1

Een van de belangrijkste voorwaarden voor het kunnen realiseren van een windmolenpark is een (onherroepelijke) omgevingsvergunning. Een tendens van toenemend verzet van omwonenden tegen de komst van windmolenparken maakt dat omgevingsvergunningen in dat verband niet zelden worden uitgeprocedeerd tot aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS). Een onherroepelijke omgevingsvergunning is een belangrijke voorwaarde voor de ‘bankability’ (financierbaarheid) en realiseerbaarheid van een windproject.[2] Maar een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese U... abonneren of dit artikel kopen.

WOZ-beschikking weerlegbaar bewijsvermoeden bij de objectafbakening in het ka...

mr. M. de Rijke, mr. R.T. Wiegerink en mr. I.F. Stolze1

De wettelijke verplichting van netbeheerders van een elektriciteitsnet om een aansluiting te realiseren voor degene die daarom verzoekt[2] vormt het onderwerp van menig juridisch geschil. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de vraag of een netbeheerder op verzoek een aansluiting kan realiseren zonder daarbij transportcapaciteit aan te bieden vanwege een (verwacht) tekort aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet.[3] Het geschil kan ook ontstaan doordat een verzoeker meerdere kleinverbruikersaansluitingen[4] wenst, terwijl de netbeheerder meent dat hij kan vol... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt, S.T. Kalisvaart, dr. C.T. Nieuwenhout, E.R. van Nieuwkoop LL.M. en C.J. Vermue LL.M.1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.Autoriteit Consument & Markt (ACM)Werkzaamheden 2021Met de start van het nieuwe jaar heeft de ACM haar beleid voor 2021 gepubliceerd. Binnen de energiesector blijft zij zich richten op de energietransitie en vooral op de betaalbaarheid van energie voo... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. I. Brinkman en mr. C.G. Verburg

Deze rubriek bestrijkt de periode november-december 2020. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en gesignaleerd zijn. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS