Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 1

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

Public consultation on reviewing the EU directive renewable energy

Public consultation on reviewing the EU directive energy efficiency

Gas: ACER consults to revise gas tariffs formation for short-term capacity

Elektriciteit: Decision No. 27/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 17 November 2020 on Rejecting the Baltic Capacity Calculation Region TSOs’ Proposal for the Long-term Capacity Calculation Methodology

Elektriciteit: Decision No. 28/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 18 November 2020 on the Request of the Regulatory Authorities of Continental Europe Synchronous Area to Extend the Period for Reaching an Agreement on the Proposal for Additional Properties for Frequency Containment Reserves

Elektriciteit: ACER to decide on the definition of capacity calculation regions

Elektriciteit: Decision No. 29/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 24 November 2020 on the Methodology and assumptions that are to be used in the bidding zone review process and for the alternative bidding zone configurations to be considered

Elektriciteit: Decision No. 30/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 30 November 2020 on the Core Capacity Calculation Region TSO’s Proposal for the Methodology for Cost Sharing of Redispatching and Countertrading

Elektriciteit: Decision No. 31/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 30 November 2020 on the South East Europe Capacity Calculation Region TSO’s Proposal for the Methodology for Cost Sharing of Redispatching and Countertrading

Elektriciteit: Decision No. 32/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 2 December 2020 approving the SEE CCR TSOs’ proposal for the methodology for splitting long-term cross-zonal capacity

Elektriciteit: Decision No. 33/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 4 December 2020 on the Methodology for Regional Operational Security Coordination for the Core Capacity Calculation Region

Elektriciteit: Decision No. 34/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 4 December 2020 on the Methodology for Regional Operational Security Coordination for the South-East Europe Capacity Calculation Region

Elektriciteit: Decision No. 35/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 4 December 2020 on the Methodology for Coordinated Redispatching and Countertrading for the Core Capacity Calculation Region

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2085 van de Commissie van 14 december 2020 tot wijziging en rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad

Elektriciteit: ACER to decide on the electricity fallback procedures in 13 EU Member States

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2126 van de Commissie van 16 december 2020 tot vaststelling van de jaarlijkse emissieruimten voor de lidstaten voor de periode 2021 tot en met 2030 overeenkomstig Verordening (EU) 2018/842 van het Europees Parlement en de Raad

Besluit (EU) 2020/2152 van de Commissie van 17 december 2020 betreffende de aan het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators verschuldigde vergoedingen voor het verzamelen, hanteren, verwerken en analyseren van informatie die overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad is gerapporteerd

Besluit (EU) 2020/2166 van de Commissie van 17 december 2020 betreffende de bepaling van de door de lidstaten te veilen aandelen in de periode 2021-2030 van het EU-emissiehandelssysteem

ACER received ENTSO-E’s proposal for amendments to the methodology for coordinated operational security analysis

Decision No. 36/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 22 December 2020 on technical specifications for cross-border participation in capacity mechanisms

Decision No. 37/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 22 December 2020 on the Products that can be taken into account in the Single Day-Ahead Coupling

Overeenkomst tussen de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie betreffende samenwerking inzake het veilig en vreedzaam gebruik van kernenergie

Nederland

Wetgeving

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers, 35 594

Gaswinning, 33 529 (sluiting Groningenveld)

Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte), 35 531

Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen, 35 603.

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie, 35 668

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) - experimenten, 34 627

Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek), 35 462

Wet CO2-heffing industrie

Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022

Internetconsultatie Energiewet

Regelgeving

Internetconsultatie Wijziging van het Mijnbouwbesluit (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken)

Internetconsultatie Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking

Besluit van 4 november 2020 tot wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 10 november 2020, nr. WJZ/ 20250136, tot vaststelling van de correcties voor de voorschotverlening duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021 (Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021)

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 13 november 2020, nr. WJZ/ 20269996, houdende wijziging van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2020 en de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie in verband met herstel omissies

Besluit van 5 november 2020 tot wijziging van het Besluit energie vervoer in verband met het vaststellen van de jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en reductieverplichting vervoersemissies voor het kalenderjaar 2021

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 25 november 2020, nr. WJZ/ 20256006, tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong in verband met het vaststellen van tarieven voor 2021 en enkele technische wijzigingen

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 26 november 2020, nr. IENW/BSK-2020/213204, tot wijziging van de Subsidieregeling LNG en Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 26 november 2020, nr. IENW/BSK-2020/179366, houdende vaststelling van het subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling LNG

Internetconsultatie REDII besluit energie vervoer kalenderjaren 2022-2030

Internetconsultatie Subsidieregeling emissieloze bedrijfsvoertuigen

Besluit van 1 december 2020 tot wijziging van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas (uitvalsituaties hoogspanningsnet)

Besluit van 1 december 2020, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelonderdelen van de Wet van 9 april 2018 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 2 december 2020, nr. WJZ/ 20275216, tot wijziging van de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld in verband met de openstelling van die regeling voor 2021

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 7 december 2020, nr. WJZ/20297704, houdende vaststelling van modellen als bedoeld in art. 7a, vierde lid, van de Warmteregeling

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 7 december 2020, nr. WJZ/ 20280467, tot wijziging van de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas in verband met het stellen van regels voor de verdeling van kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting

Besluit van 8 december 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van art. I, met uitzondering van onderdeel E, van het Besluit van 13 december 2019, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (Stb. 2019, 501), de artikelen I, onderdeel B, en II van het Besluit van 4 maart 2020, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen (Stb. 2020, 84) en de artikelen I, II, onderdelen A en C, III, onderdelen A, C en D, IV en VI van het Besluit van 4 november 2020 tot wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels (Stb. 2020, 454)

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 9 december 2020, WJZ/ 20265125, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de verbreding van de subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie met energiebesparende isolatiemaatregelen en aansluiting op warmtenetten

Internetconsultatie Wijzigingsbesluit minimale hoeveelheid hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 12 december 2020, nr. WJZ/ 20265537, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de ophoging van een subsidieplafond van de subsidiemodule Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie en enkele aanpassingen ten aanzien van de subsidiemodules voor de Topsector energie en de subsidiemodule Indirecte emissiekosten ETS

Internetconsultatie Wijziging Besluit Tijdelijke Wet Groningen

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 december 2020, nr. 2020-0000657191 tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis in verband met verlenging van de periode waarin het subsidieplafond voor eigenaar-bewoners beschikbaar is ten behoeve van het kunnen toekennen van aanvragen die eind 2020 zijn ingediend

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 december 2020, nr. 2020-0000683510, tot wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 inzake de bepalingsmethode voor het geluidsniveau van buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 december 2020, nr. 2020-0000742896 tot wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012, de Regeling energieprestatie gebouwen en twee andere regelingen in verband met het aanwijzen van geactualiseerde versies van BRL 9500, BRL 9501 en NTA 8800

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 17 december 2020, nr. IENW/BSK-2020/217039, tot wijziging van de Subsidieregeling Circulaire Economie in verband met openstelling van de subsidie Circulaire ketenprojecten in 2021

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 14 december 2020, nr. IENW/BSK-2020/239573, tot wijziging van de Regeling energie vervoer in verband met het wijzigen van de uitslag tot verbruik van vloeibare biobrandstof aan zeeschepen en de verkrijging van exploitatiereductie-eenheden over het kalenderjaar 2021

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 15 december 2020, nr. WJZ/ 20169624, tot uitvoering van de CO2-heffing industrie

ACM

Elektriciteit: Verzoek TenneT goedkeuring gewijzigde reserveprocedures Core-regio

Elektriciteit: Verzoek BritNed goedkeuring gewijzigde reserveprocedures Channel-regio Verordening CACM en Verzoek TenneT goedkeuring gewijzigde reserveprocedures Channel-regio Verordening CACM

Elektriciteit: ACM verleent een derogatie voor lusstromen en uitvalsituaties

Elektriciteit: Verzoek TenneT goedkeuring wijziging day-ahead capaciteitsberekening Core

Ontwerp codebesluit sectorrelease 2020

Gas: Ontwerpcodebesluit verdelen kosten verwijderen gasaansluiting

Gas: Codebesluit wijziging aansluitplicht gas LNB

Ontwerp codebesluit standaardjaarinvoeding en standaardjaarafname

Elektriciteit: Codebesluit over spanningseisen en frequentiebanden

Elektriciteit: Verzoek TenneT goedkeuring langetermijn capaciteitsberekening Core

Elektriciteit: ACM keurt voorstel TenneT langetermijn-capaciteit Cobrakabel voor 2021 goed

Elektriciteit: Goedkeuring BritNed Access Rules 2021

Elektriciteit: Goedkeuring voorstel TenneT voor methodologie LTCC Hansa regio

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. A.A. Kleinhout1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16576

Verder in 2021 nr.1

 Voorwoord

In alle drie de bijdragen in deze NTE-aflevering worden belangwekkende gerechtelijke uitspraken van commentaar voorzien. De eerste bijdrage, met de titel ‘De tussenstand van de Vangnetregeli...

 De tussenstand van de vangnetregeling

Er bestaan diverse vormen van toezicht op energiegebied. Eén van de minder bekende vormen daarvan is de zogeheten vangnetregeling.[2] Dit betreft het toezicht door de Autoriteit Consume...

 De CO2-heffing voor de industrie nader bezien - Verslag van de NeVER ledenbijeenkomst van 19 november 2020

De digitale ledenbijeenkomst van 19 november 2020 stond in het teken van de Wet CO2-heffing industrie (hierna: de Wet). De kern van de Wet is dat de uitstoot van CO2 in Nederland beprijsd wordt ...