Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 4

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

Verordening (EU) 2021/1119 van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 2021 tot vaststelling van een kader voor de verwezenlijking van klimaatneutraliteit, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 401/2009 en Verordening (EU) 2018/1999 (‘Europese klimaatwet’)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1037 van de Commissie van 16 juni 2021 inzake het verzoek tot registratie van het Europees burgerinitiatief ‘Verbod op reclame en sponsoring voor fossiele brandstoffen’ op grond van Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1402 van de Commissie van 25 augustus 2021 betreffende ter ondersteuning van Richtlijn 2014/32/EU van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor gasmeters en andere meetinstrumenten

European Commission: Proposal for a Directive amending Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council and Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council as regards the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 2015/652

European Commission: Proposal for an Energy Efficiency Directive

European Commission: Proposal for a Council's directive restructuring the Union framework for the taxation of energy products and electricity (recast)

ACER

Elektriciteit: ACER Opinion 03-2021 on the Methodological Aspects of the ENTSO-E Draft TYNDP 2020

Elektriciteit: ACER Opinion 04-2021 on the Electricity Projects in the Draft ENTSO-E TYNDP 2020

Elektriciteit: ACER Decision 04/2021 of 7 May 2021 on the Determination of Capacity Calculation Regions

Elektriciteit: Decision No. 08/2021 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 29 June 2021 on the definition of system operation regions

Elektriciteit: ACER to decide on harmonised allocation rules for long-term transmission rights

Elektriciteit: ACER consults on the long-term cross-border capacity calculation methodology for the Core region, comprised of 13 EU states

Elektriciteit: ACER consults on the high-level approach for identifying alternative bidding zone configurations

Gas: ACER finds serious shortcomings in ENTSO-G's gas network plans

Nederland

Wetgeving

Implementatie RED2 aangenomen in Tweede- en Eerste Kamer

Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen, 35 603

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie, 35 668

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie, 35 668

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking), 35 216

Wijziging van de Kernenergiewet (verruiming inspraak), 35 881

Wijziging van de wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012, 35 693

Regelgeving

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 30 april 2021 tot wijziging van de Regeling CO2-heffing industrie

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 15 mei 2021, nr. WJZ/ 21070464, tot vaststelling van de over 2021 geldende tarieven voor de oppervlakterechten ingevolge de Mijnbouwwet (Regeling oppervlakterechten Mijnbouwwet 2021)

Verordening van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming van 3 juni 2021 houdende wijziging van de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 5 juni 2021, houdende een wijziging van de Regeling investeringsaftrek marginale gasvoorkomens Nederlands continentaal plat

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 10 juni 2021 tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021 in verband met de openstelling van de subsidiemodules TSE Industrie en Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) en enkele aanpassingen hiervan.

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 juni 2021, nr. WJZ/ 20147778, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021 in verband met wijziging van de subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 juni 2021, nr. 2021-0000319006 tot wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen en de Regeling Bouwbesluit 2012 in verband met een verlenging van de overgangsregelingen voor de vakbekwaamheid van energieadviseurs voor BRL 9500-W en 9500-U

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 24 juni 2021, nr. WJZ/21152366, houdende tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 september 2020 tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit en het Besluit van 6 mei 2021 houdende regels met betrekking tot de energie-audit (Besluit energie-audit)

Wet collectieve warmtevoorziening (nieuwe Warmtewet)

Internetconsultaties

Internetconsultatie Regeling hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Internetconsultatie Mijnbouwbesluit aanpassing vergunningsstelsel aardwarmte

ACM

Elektriciteit: Goedkeuring voorstel TenneT voor de capaciteitsberekening in de Hansa regio ACM/19/036517

Elektriciteit: Codebesluit verzamelcode 2020

Elektriciteit: Codebesluit overgangsbepaling art. 14.5 Netcode elektriciteit

Gas: Besluit aanleverdata profielen en calorische omrekeningsfactor ACM/20/040026

Gas: Codewijzigingsvoorstel annuleringsmogelijkheid jaarcapaciteitsproduct

Gas: Codebesluit uitfasering twee volumeherleidingsmethoden

Gas: Voorstel Codewijziging update gascodes 2021 ACM/21/052862

Gas: Voorstel codewijziging aanpassing gebiedsindeling gas 2021

Gas: voorstel codewijziging detailgegevens reconciliatie

Elektriciteit: ontwerp Codebesluit congestiemanagement

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. A.A. Kleinhout1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16967

Verder in 2021 nr.4

 Voorwoord

In deze aflevering vindt u een artikel, een annotatie, de vaste rubrieken en twee verslagen van bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER).   In het artikel &lsquo...

 CO2-emissies, opereren in de hoek waar de klappen vallen

Er zijn weinig onderwerpen waarover bijna iedereen ter wereld het eens is, maar de wenselijkheid van de reductie van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide (hierna: CO2) is zo’n on...

 Ongevraagde levering maar niet ongewenst: Wie betaalt de rekening? - Arrest Europese Hof van Justitie van 3 februari 2021 in zaak C-922/19, Stichting Waternet, ECLI:EU:C:2021:91

Het Europees recht kent een hoog niveau van consumentenbescherming waarbij consumenten worden beschermd tegen agressieve verkooppraktijken van ondernemingen. Een vorm van agressieve ver...

 Congestiemanagement: panacee of pijnpunt? - Verslag van de NeVER ledenbijeenkomst 28 mei 2021

Op 28 mei 2021 organiseerden de Benelux Association for Energy Economics (BAEE) en de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) gezamenlijk een webinar met de titel: ‘Congestiemanagement:...

 Het vonnis in de zaak Milieudefensie tegen Shell - Verslag NeVER webinar 29 juni 2021

Op 29 juni 2021 vond de jaarlijkse (digitale) NeVER ledenbijeenkomst plaats. Centraal stond het belangwekkende vonnis van de rechtbank Den Haag in de zaak van Milieudefensie tegen Shell van 26 m...