Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 5/6

Voorwoord - Themanummer De Omgevingswet en de energietransitie

Michelle de Rijke Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vlak voor het ter perse gaan van deze aflevering van NTE voor de vijfde keer uitgesteld, dit keer naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Ervan uitgaande dat de wet toch eens in werking zal treden staan in dit themanummer de mogelijke implicaties van deze wet voor de energietransitie centraal. Drie auteurs laten hun licht hierop schijnen voor respectievelijk de winning van aardwarmte en de ontwikkeling van windparken op land.

Sanne Schippers zet de veranderingen voortvloeiend uit de Omgevingswet voor de winning van aardwarmte op rij en constateert dat het omgevingsrechtelijk kader voor aardwarmte nog steeds veel verschillende regelingen beslaat (nu zes, onder de Omgevingswet vijf). De veranderingen zijn met name van procedurele aard en zij spreekt dan ook - op een enkel lichtpuntje na - van oude wijn in nieuwe zakken.

Lianne Barnhoorn beschrijft de wijzigingen in de milieunormen voor windparken op land in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Zij ontwaart geen ingrijpende wijzigingen in de inhoudelijke normstelling, maar ziet onder de Omgevingswet wel meer ruimte voor gemeenten en provincies om windparken (nog) beter in de omgeving in te passen.

Erwin Noordover grijpt in zijn bijdrage over de projectontwikkeling van windparken op land terug op het streven van de Omgevingswet om besluitvorming eenvoudig beter te maken. Hij komt na een gedetailleerde beschrijving van de wijzigingen die de Omgevingswet meebrengt tot de conclusie dat dit streven voor de ontwikkeling van windparken mogelijk te optimistisch is.

Relevante ontwikkelingen voor de energietransitie buiten onze landsgrenzen komen aan bod in het Verslag van het NeVER webinar van 12 oktober 2021, een zogenaamde mini-versie van het European Energy Law seminar. Daarin wordt onder meer verslag gedaan van presentaties over de aankomende Klimaatconferentie van Glasgow en het Fit for 55 pakket van de Europese Commissie.

In de daaropvolgende online NeVER bijeenkomst van 22 november 2021 werden de Preadviezen over Toezicht op de Energiemarkt besproken. De presentaties van de auteurs en de discussies over de preadviezen vindt u uitgebreid beschreven in het verslag.

Het Hof van Justitie van de EU deed in juli 2021 een belangwekkende uitspraak over het beginsel van energiesolidariteit zoals dat in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is verankerd, de OPAL-zaak. Berend Jan Drijber geeft een scherpe analyse van de uitspraak en van de mogelijke betekenis van het beginsel van energiesolidariteit voor besluitvorming in de EU lidstaten.

En uiteraard ontbreken ook in deze aflevering onze vaste rubrieken niet: Jurisprudentie, Wet- en regelgeving en Actualiteiten en signaleringen. Kortom, NTE jaargang 2021 wordt afgesloten met een rijk gevulde aflevering.

Namens de redactie,

Michelle de Rijke

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
Michelle de Rijke
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17080

Verder in 2021 nr.5/6

 Voorwoord - Themanummer De Omgevingswet en de energietransitie

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vlak voor het ter perse gaan van deze aflevering van NTE voor de vijfde keer uitgesteld, dit keer naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Ervan uitgaande d...

 Aardwarmte in de Omgevingswet: Oude wijn in nieuwe zakken?

en aanleiding1.1. Bredere inzet van aardwarmte als gevolg van het Klimaatakkoord?In navolging van het Klimaatakkoord uit 2019 hebben de meeste gemeenten inmiddels een Transitievisie Wa...

 Wind op land: milieunormen in het Besluit kwaliteit leefomgeving

Nederland staat voor een CO2-emissiereductiedoelstelling van 49% in 2030 ten opzichte van 1990.[2] Dat is een aanzienlijke opgave. Onder meer het nationaal Klimaatakkoord laat zien hoe ...

 Projectontwikkeling onder de Omgevingswet: wat staat windparken te wachten?

De afgelopen jaren zijn veel windparken op land gerealiseerd of worden op dit moment gebouwd.[2] In de toekomst moeten er nog veel windparken op land bijkomen om de (inter-)nationale d...

 De OPAL-zaak: energiesolidariteit als toetsbare norm - HvJEU 15 juli 2021, C-848/19 P

Het HvJEU bevestigt het arrest van het Gerecht (T-883/16) dat de herziene vrijstelling voor de exploitatie van het onshore-deel van Nord Stream I onvoldoende rekening houdt met de energiebelange...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 12 oktober 2021 – mini European Energy Law Seminar (EELS)

Op 12 oktober 2021 vond online het mini European Energy Law Seminar (mini EELS) plaats. Dit seminar werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) in samenwerking me...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 22 november 2021 – Toezicht op de Energiemarkt

Tijdens de digitale vergadering van de NeVER van 22 november 2021 werden vier preadviezen behandeld onder de gezamenlijke titel: Toezicht op de Energiemarkt. De deelnemers aan de vergadering kon...