Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 5/6

Projectontwikkeling onder de Omgevingswet: wat staat windparken te wachten?

mr. E.M.N. Noordover1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De afgelopen jaren zijn veel windparken op land gerealiseerd of worden op dit moment gebouwd.2 In de toekomst moeten er nog veel windparken op land bijkomen om de (inter-)nationale doelstellingen voor duurzame energie te realiseren. Vanuit het Klimaatakkoord wordt ter invulling van deze doelstellingen in de 30 regio’s voor de Regionale Energiestrategieën (hierna: RES) gekeken naar de invulling van 35 Terawattuur (hierna: TWh) aan duurzame energie op land, zowel wind als zon, in 2030. Uit recente berichtgeving van het Planbureau van de Leefomgeving lijkt te volgen dat dit doel haalbaar is op basis van de ingediende RES’sen. Wanneer de Omgevingswet in werking treedt in 2022, wordt de besluitvorming voor deze taakstelling onder de nieuwe wetgeving voorbereid.

Met de Omgevingswet en daaronder hangende regelgeving verdwijnt veel wet- en regelgeving die van toepassing is op de besluitvorming voor windparken. Het meest relevant zijn (i) Wet algemene bepali...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Draagvlak en participatie

3. Van inrichting naar MBA

4. Projectbesluit ter vervanging van het inpassingsplan

5. Projectprocedure: een verbetering voor windparken?

5.1. Het voornemen

5.2. Verkenning

5.3. Optioneel: de voorkeursbeslissing

5.4. Het projectbesluit

6. Omgevingsplan ter vervanging van het bestemmingsplan

7. Wat verandert er voor de omgevingsvergunning?

8. De regels voor milieueffectrapportage

9. Afronding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E.M.N. Noordover1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17083

Verder in 2021 nr.5/6

 Voorwoord - Themanummer De Omgevingswet en de energietransitie

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vlak voor het ter perse gaan van deze aflevering van NTE voor de vijfde keer uitgesteld, dit keer naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Ervan uitgaande d...

 Aardwarmte in de Omgevingswet: Oude wijn in nieuwe zakken?

en aanleiding1.1. Bredere inzet van aardwarmte als gevolg van het Klimaatakkoord?In navolging van het Klimaatakkoord uit 2019 hebben de meeste gemeenten inmiddels een Transitievisie Wa...

 Wind op land: milieunormen in het Besluit kwaliteit leefomgeving

Nederland staat voor een CO2-emissiereductiedoelstelling van 49% in 2030 ten opzichte van 1990.[2] Dat is een aanzienlijke opgave. Onder meer het nationaal Klimaatakkoord laat zien hoe ...

 Projectontwikkeling onder de Omgevingswet: wat staat windparken te wachten?

De afgelopen jaren zijn veel windparken op land gerealiseerd of worden op dit moment gebouwd.[2] In de toekomst moeten er nog veel windparken op land bijkomen om de (inter-)nationale d...

 De OPAL-zaak: energiesolidariteit als toetsbare norm - HvJEU 15 juli 2021, C-848/19 P

Het HvJEU bevestigt het arrest van het Gerecht (T-883/16) dat de herziene vrijstelling voor de exploitatie van het onshore-deel van Nord Stream I onvoldoende rekening houdt met de energiebelange...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 12 oktober 2021 – mini European Energy Law Seminar (EELS)

Op 12 oktober 2021 vond online het mini European Energy Law Seminar (mini EELS) plaats. Dit seminar werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) in samenwerking me...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 22 november 2021 – Toezicht op de Energiemarkt

Tijdens de digitale vergadering van de NeVER van 22 november 2021 werden vier preadviezen behandeld onder de gezamenlijke titel: Toezicht op de Energiemarkt. De deelnemers aan de vergadering kon...