Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2021 nr. 5/6

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. M. J.J. van Beuge
mr. F. Elskamp
mr. M.W.F. Oosterhuis
mr. B.M. Winters

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

Inleiding

Voorwoord - Themanummer De Omgevingswet en de energietransitie

Michelle de Rijke

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vlak voor het ter perse gaan van deze aflevering van NTE voor de vijfde keer uitgesteld, dit keer naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Ervan uitgaande dat de wet toch eens in werking zal treden staan in dit themanummer de mogelijke implicaties van deze wet voor de energietransitie centraal. Drie auteurs laten hun licht hierop schijnen voor respectievelijk de winning van aardwarmte en de ontwikkeling van windparken op land. Sanne Schippers zet de veranderingen voortvloeiend uit de Omgevingswet voor de winning van aardwarmte op rij en co... ...lees meer

Artikel

Aardwarmte in de Omgevingswet: Oude wijn in nieuwe zakken?

mr. S.M. Schipper1

en aanleiding1.1. Bredere inzet van aardwarmte als gevolg van het Klimaatakkoord?In navolging van het Klimaatakkoord uit 2019 hebben de meeste gemeenten inmiddels een Transitievisie Warmte opgesteld. Daarin wordt niet alleen aangegeven wanneer wijken ‘van het gas af’ gaan, maar ook welke alternatieven er zijn voor de verwarming van de gebouwde omgeving.[2] Deze beschikbare warmtebronnen komen terecht in de warmteparagrafen van de regionale energiestrategieën (hierna: RES) in de vorm van een Regionale Structuur Warmte.[3] Niet elke regio beschikt over dezelf... abonneren of dit artikel kopen.

Wind op land: milieunormen in het Besluit kwaliteit leefomgeving

mr. C.E. Barnhoorn1

Nederland staat voor een CO2-emissiereductiedoelstelling van 49% in 2030 ten opzichte van 1990.[2] Dat is een aanzienlijke opgave. Onder meer het nationaal Klimaatakkoord laat zien hoe Nederland deze doelstelling wil realiseren. In het Klimaatakkoord is een doelstelling voor hernieuwbare energie op land afgesproken van 35 TWh in 2030.[3] Deze doelstelling is techniekneutraal. Dat wil zeggen dat niet wordt voorgeschreven hoe deze doelstelling wordt gerealiseerd. De verwachting is dat wind op land belangrijk zal zijn om deze doelstelling ... abonneren of dit artikel kopen.

Projectontwikkeling onder de Omgevingswet: wat staat windparken te wachten?

mr. E.M.N. Noordover1

De afgelopen jaren zijn veel windparken op land gerealiseerd of worden op dit moment gebouwd.[2] In de toekomst moeten er nog veel windparken op land bijkomen om de (inter-)nationale doelstellingen voor duurzame energie te realiseren. Vanuit het Klimaatakkoord wordt ter invulling van deze doelstellingen in de 30 regio’s voor de Regionale Energiestrategieën (hierna: RES) gekeken naar de invulling van 35 Terawattuur (hierna: TWh) aan duurzame energie op land, zowel wind als zon, in 2030. Uit recente berichtgeving van het Planbureau van de Leefomgeving lijkt te volgen ... abonneren of dit artikel kopen.

Verslag NeVER bijeenkomst van 12 oktober 2021 – mini European Energy Law Sem...

mr. K. Lenssen1

Op 12 oktober 2021 vond online het mini European Energy Law Seminar (mini EELS) plaats. Dit seminar werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) in samenwerking met de Universiteit van Oslo en de Universiteit van Groningen. Tijdens het seminar kwamen vier sprekers aan het woord. De presentaties van de sprekers zijn in dit verslag samengevat.Martha Roggenkamp, voorzitter van de NeVER, opende het seminar en gaf aan dat dit seminar kon worden beschouwd als een voorproefje op het 32ste European Energy Law Seminar (EELS) dat hopelijk fysiek zal plaatsvinden... abonneren of dit artikel kopen.

Verslag NeVER bijeenkomst van 22 november 2021 – Toezicht op de Energiemarkt

mr. S. van der Heul, mr. H. van Schilt en mr. drs. T. Arnold1

Tijdens de digitale vergadering van de NeVER van 22 november 2021 werden vier preadviezen behandeld onder de gezamenlijke titel: Toezicht op de Energiemarkt. De deelnemers aan de vergadering konden de vier preadviezen vooraf bestuderen. De auteurs kregen tijdens de vergadering eerst de gelegenheid om hun preadvies nader toe te lichten. Na elke presentatie werd de mogelijkheid geboden om op het betreffende preadvies te reageren. Dit heeft tot interessante discussies geleid. In deze bijdrage doen wij verslag van de bijeenkomst.[2] abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt LL.M., dr. L. Diestelmeier, S.T. Kalisvaart LL.M., E.R. van Nieuwkoop LL.M., C.J. Vermue LL.M en mr . J.C.F. van den Bogaerd1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.Autoriteit Consument & Markt (ACM)GedragscodeOp 15 december 2021 heeft ACM aangekondigd dat zij met Energie Nederland afspraken heeft gemaakt over het aanpassen van de Gedragscode Consument en Energieleverancier van Energie Nederland. Deze gedragscode... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. I. Brinkman, mr. A.F. Mancosu en mr. C.G. Verburg

Deze rubriek bestrijkt de periode september-december 2021. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en/of gesignaleerd zijn. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS