Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 5/6

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

Wetgeving

Gas: Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/2326 van de Commissie van 30 november 2021 tot vaststelling van BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, voor grote stookinstallaties (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 8580)

Gas: Commission proposes new EU framework to decarbonise gas markets, promote hydrogen and reduce methane emissions, 15 December 2021

Gas: European Green Deal: Commission proposes to boost renovation and decarbonisation of buildings, 15 December 2021

Gas: EU Taxonomy: Commission begins expert consultations on Complementary Delegated Act covering certain nuclear and gas activities, 1 January 2022

ACER

Elektriciteit: ACER to decide on the amendment of the common pricing methodology for European electricity balancing markets

Elektriciteit: ACER Decision 12-2021 on the Methodology for Sharing Firmness and Remuneration Costs of Long-Term Transmission Rights

Elektriciteit: ACER withdraws Decision No 08/2021 of 29 June 2021 on the definition of system operation regions

Elektriciteit: ACER Decision No 14-2021 on the long-term capacity calculation methodology of the Core capacity calculation region

Elektriciteit: ACER Decision No 15/2021 on the TSOs' proposal for amendment of the harmonized allocation rules for long-term transmission rights

Elektriciteit: ACER Decision No 16/2021 on the TSOs’ proposal for amendment of the congestion income distribution methodology

Elektriciteit: ENTSO-E and EU DSO Entity launch a public consultation on the Network Code on Cybersecurity, 12 november 2021

CEER Feedback to the European Commission on the Review of the Directive 2018/2001/EU on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources, 18 November 2021

CEER Feedback to the European Commission on the Proposal for an EU Directive on Energy Efficiency (recast) COM(2021) 558, 19 November 2021

Nederland

Wetgeving

Elektriciteit: Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee), 35 092

Elektriciteit: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers, 35 594

Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningstelstel voor opsporen en winnen van aardwarmte), 35 531

Kernenergie: wijziging van de Kernenergiewet (verruiming inspraak), 35 881

Wijziging van de Gaswet, de Elektriciteitswet 1998, Warmtewet ter uitvoering van de Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong, 35 814

Regelgeving

Kernenergie: Besluit van 30 augustus 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 oktober 2008 tot wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen ter uitvoering van het Protocol van 12 februari 2004 houdende wijziging van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie en ter uitvoering van het Protocol van 12 februari 2004 houdende wijziging van Verdrag van 31 januari 1963 tot aanvulling van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie

Warmte: Besluit van 15 september 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van art. 7, tweede tot en met vierde lid, van de Warmtewet

Besluit van 14 oktober 2021 tot wijziging van het besluit energieprestatievergoeding huur (tijdelijke maatregel berekeningswijze EPV-vergoeding)

Kernenergie: Besluit van 29 oktober 2021 tot wijziging kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval (PbEU 2011, L 199) (Reparatiebesluit Bkse in verband met Richtlijn 2011/70/Euratom)

Besluit van 2 december 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I, onderdelen A tot en met I, K, tot en met S, II, III, IIIA, en IIIB van de wet van 27 januari 2021 tot wijziging van de Mijnbouwwet

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie van 9 december 2021, nr. WJZ/21279803, tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong in verband met het vaststellen van tarieven voor 2022, herstel van enkele omissies en technische wijzigingen

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 13 december 2021, nr. WJZ/21121401, houdende wijziging van de Mijnbouwregeling in verband met verwijderen en hergebruik mijnbouwwerken

Besluit van 22 december 2021 tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Elektriciteit: Besluit van 16 december 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissiede (Stb. 2021, 382) en van het Besluit nadeelcompensatie productiebeperking kolencentrales

Energie: Besluit van 20 december 2021 tot wijziging van het Besluit energie vervoer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

Energie: Besluit van 20 december 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 juni 2021 tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (Stb. 2021, 334) en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit energie vervoer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (Stb. 2021, 619)

Energie: Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 28 september 2021, nr. WJZ/ 21184772, houdende wijziging van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021 en de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie in verband met enkele correcties

Elektriciteit: Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 oktober 2021, nr. 2021-0000040810, tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis in verband met het toevoegen van advisering over oplaadpunten bij verenigingen als subsidiabele activiteit

Elektriciteit: Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 2 november 2021, nr. WJZ/ 21253915, tot vaststelling van de correcties voor de voorschotverlening duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022 (Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022)

Elektriciteit: Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 2 november 2021, nr. WJZ/ 21258565, tot vaststelling van de correcties voor de voorschotverlening coöperatieve energieopwekking 2022 (Besluit vaststelling voorlopige correctiebedragen Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2022)

Gas: Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 3 november 2021, nr. WJZ/ 21244411, tot wijziging van de Regeling CO2-heffing industrie in verband met accreditatie en verificatie en enkele technische aanpassingen

Elektriciteit: Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 17 november 2021, nr. WJZ/21253117, tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie 2022

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 22 november 2021, nr. WJZ/ 21252791, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021 in verband met de verhoging van het subsidieplafond van de submodule ERA-NET energieprojecten van de subsidiemodule Topsector energieprojecten en de openstelling van de subsidiemodule Risico’s dekken voor aardwarmte

Energie: Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 1 december 2021, WJZ/ 2129553, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 in verband met de openstelling van de subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 7 december 2021, nr. WJZ/ 21054508, tot wijziging van enkele regelingen ter implementatie van de artikelen 29 en 30 van richtlijn (EU) 2018/2001 inzake hernieuwbare energie

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 december 2021, nr. 2021-0000586039 tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis ter verhoging van het subsidiepercentage voor verenigingen van eigenaren

Kernenergie: Regeling van de Minister van Financiën van 2 december 2021, 2021-0000229697, directie Financiële Markten, houdende regels met betrekking tot de maximumbedragen van aansprakelijkheid bij nucleaire ongevallen (Regeling aansprakelijkheid kernongevallen)

Elektriciteit: Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie van 13 december 2021, nr. WJZ/ 21296754, tot wijziging van de Algemene Uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie in verband met de goedkeuring van certificatieschema's

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 17 december 2021, nr. IENW/BSK-2021/303801, tot wijziging van de Regeling energie vervoer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie van 9 december 2021, nr. WJZ/ 21296549 houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001 (vaststelling Energielijst 2022)

Internetconsultaties

Internetconsultatie RED II Regeling energie vervoer kalenderjaren 2022-2030

Kernenergie: internetconsultatie Regeling aansprakelijkheid kernongevallen.

Internetconsultatie Energiebesparingsplicht Bbl

Gas: Internetconsultatie Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Gas: Internetconsulatie Wijziging besluit Tijdelijke wet Groningen afstemming versterking en schade

Gas: Internetconsultatie Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met een aantal omissies en verduidelijkingen

ACM

Gas: Codebesluit detailgegevens reconciliatie

Gas: Codebesluit aanpassing gebiedsindeling gas 2021

Elektriciteit: Codebesluit waarde frequentiegradiënt voor productie-eenheden

Elektriciteit: Codebesluit blindvermogen-eisen synchrone productie-eenheden

Elektriciteit: Codebesluit implementatie Emergency and Restoration Verordening

Elektriciteit: Voorstel codewijziging regel- en reservevermogen

Gas: Voorstel codewijziging Allocatiecode en Invoedcode in verband met de OBA

Elektriciteit: Zienswijzen ontwerp codebesluit congestiemanagement

Gas: Ontwerp codebesluit wijziging korting afschakelbare capaciteit

Elektriciteit: Ontwerp codebesluit meetwaarden grootverbruikaansluitingen elektriciteit

Codewijzigingsvoorstel gasmetergegevens meetcorrectierapport en standaardjaarafname/invoeding

Codewijzigingsvoorstel profielallocatie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. A.A. Kleinhout1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17088

Verder in 2021 nr.5/6

 Voorwoord - Themanummer De Omgevingswet en de energietransitie

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vlak voor het ter perse gaan van deze aflevering van NTE voor de vijfde keer uitgesteld, dit keer naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Ervan uitgaande d...

 Aardwarmte in de Omgevingswet: Oude wijn in nieuwe zakken?

en aanleiding1.1. Bredere inzet van aardwarmte als gevolg van het Klimaatakkoord?In navolging van het Klimaatakkoord uit 2019 hebben de meeste gemeenten inmiddels een Transitievisie Wa...

 Wind op land: milieunormen in het Besluit kwaliteit leefomgeving

Nederland staat voor een CO2-emissiereductiedoelstelling van 49% in 2030 ten opzichte van 1990.[2] Dat is een aanzienlijke opgave. Onder meer het nationaal Klimaatakkoord laat zien hoe ...

 Projectontwikkeling onder de Omgevingswet: wat staat windparken te wachten?

De afgelopen jaren zijn veel windparken op land gerealiseerd of worden op dit moment gebouwd.[2] In de toekomst moeten er nog veel windparken op land bijkomen om de (inter-)nationale d...

 De OPAL-zaak: energiesolidariteit als toetsbare norm - HvJEU 15 juli 2021, C-848/19 P

Het HvJEU bevestigt het arrest van het Gerecht (T-883/16) dat de herziene vrijstelling voor de exploitatie van het onshore-deel van Nord Stream I onvoldoende rekening houdt met de energiebelange...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 12 oktober 2021 – mini European Energy Law Seminar (EELS)

Op 12 oktober 2021 vond online het mini European Energy Law Seminar (mini EELS) plaats. Dit seminar werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) in samenwerking me...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 22 november 2021 – Toezicht op de Energiemarkt

Tijdens de digitale vergadering van de NeVER van 22 november 2021 werden vier preadviezen behandeld onder de gezamenlijke titel: Toezicht op de Energiemarkt. De deelnemers aan de vergadering kon...