Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021 nr. 5/6

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt LL.M., dr. L. Diestelmeier, S.T. Kalisvaart LL.M., E.R. van Nieuwkoop LL.M., C.J. Vermue LL.M en mr . J.C.F. van den Bogaerd1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rapporten en overige publicaties

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Gedragscode

Op 15 december 2021 heeft ACM aangekondigd dat zij met Energie Nederland afspraken heeft gemaakt over het aanpassen van de Gedragscode Consument en Energieleverancier van Energie Nederland. Deze gedragscode bevat alle regels waar energieleveranciers en intermediaire partijen zich aan moeten houden bij de verkoop van energiecontracten. Deze aanpassing betreft het gebruik van energiecontracten met dynamische prijzen, dwz. contracten waarbij de tarieven voor elektriciteit en gas direct gekoppeld zijn aan de prijzen op de spotmarkten voor elektriciteit en gas (de zogenoemde ‘day ahead markt’). Omdat dez...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rapporten en overige publicaties

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Gedragscode

Uitspraak Europees hof raakt de ACM

Intrekking leveringsvergunning (en faillissement) energieleveranciers

TenneT

Verbetering transparantie aansluitingen op het hoogspanningsnet

Capaciteit en congestiemanagement elektriciteitsnet

Verbeterde coördinatieoplossing voor internationale aanpak voorzieningszekerheid

Gasunie

Waterstofmarkt

Transport en opslag CO2

Ministerie van Economische Zaken (EZK)

Klimaatnota 2021

Protocol voor de behandeling van meldingen van schade door zoutwinning

Publicatie aangepaste Energiewet

Contouren aanpak aanlanding wind op zee

Consultatie wetsvoorstel voor warmtetransitie in gebouwde omgeving

Ministerie van Financiën

Einde steun aan fossiele export

Planbureau voor de leefomgeving (PBL)

Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2021

Reflectie op Cluster Energiestrategieën (CES 1.0)

Monitor regionale energiestrategieën 1.0

Reflectie op coalitieakkoord

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Staat van de Sector voormalige steenkoolwinning

Geactualiseerd plan gasopslag ‘UGS Grijpskerk’

Europese Commissie

Samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid

‘Bridge’ Rapport

Elektriciteits- en Gasprijzen

Regionale Risicogroepen

State of the Energy Union

Union Renewable Development Platform (URDP)

Verklaring ‘North Sea Energy Cooperation’ (NSEC)

Nieuwe regels grensoverschrijdende energieprojecten

Methode voor de berekening van de hoeveelheid hernieuwbare bronnen die wordt gebruikt voor koeling en stadskoeling

Nieuwe richtsnoeren staatsteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie

ACER

Jaarrapport groothandelsmarkt elektriciteit 2021

Jaarrapport kleinhandelsmarkt elektriciteit en consumentenbescherming 2021

Voorlopige evaluatie van de hoge energieprijzen

Rapport inzake inter-transmissiesysteembeheerder compensatie in 2020

Raadplegingsdocumenten gastransmissietariefstructuren

ENTSO-E

Concept ‘Ten Year Network Development Plan’ 2022

Technisch rapport biedzoneconfiguratie 2021

Rapport leveringszekerheid in Europa 2025-2030

Aanbevelingen ENTSO-E over de rol van waterstof

RGI-IUCN conferentie ‘Optimising Energy and Empowering Nature’

ENTSO-G

‘Winter Supply Outlook 2021/22’

Reactie ENTSO-G op het ‘Hydrogen and Decarbonized Gas Market Package’ van de Europese Commissie

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt LL.M., dr. L. Diestelmeier, S.T. Kalisvaart LL.M., E.R. van Nieuwkoop LL.M., C.J. Vermue LL.M en mr . J.C.F. van den Bogaerd1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17089

Verder in 2021 nr.5/6

 Voorwoord - Themanummer De Omgevingswet en de energietransitie

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vlak voor het ter perse gaan van deze aflevering van NTE voor de vijfde keer uitgesteld, dit keer naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Ervan uitgaande d...

 Aardwarmte in de Omgevingswet: Oude wijn in nieuwe zakken?

en aanleiding1.1. Bredere inzet van aardwarmte als gevolg van het Klimaatakkoord?In navolging van het Klimaatakkoord uit 2019 hebben de meeste gemeenten inmiddels een Transitievisie Wa...

 Wind op land: milieunormen in het Besluit kwaliteit leefomgeving

Nederland staat voor een CO2-emissiereductiedoelstelling van 49% in 2030 ten opzichte van 1990.[2] Dat is een aanzienlijke opgave. Onder meer het nationaal Klimaatakkoord laat zien hoe ...

 Projectontwikkeling onder de Omgevingswet: wat staat windparken te wachten?

De afgelopen jaren zijn veel windparken op land gerealiseerd of worden op dit moment gebouwd.[2] In de toekomst moeten er nog veel windparken op land bijkomen om de (inter-)nationale d...

 De OPAL-zaak: energiesolidariteit als toetsbare norm - HvJEU 15 juli 2021, C-848/19 P

Het HvJEU bevestigt het arrest van het Gerecht (T-883/16) dat de herziene vrijstelling voor de exploitatie van het onshore-deel van Nord Stream I onvoldoende rekening houdt met de energiebelange...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 12 oktober 2021 – mini European Energy Law Seminar (EELS)

Op 12 oktober 2021 vond online het mini European Energy Law Seminar (mini EELS) plaats. Dit seminar werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) in samenwerking me...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 22 november 2021 – Toezicht op de Energiemarkt

Tijdens de digitale vergadering van de NeVER van 22 november 2021 werden vier preadviezen behandeld onder de gezamenlijke titel: Toezicht op de Energiemarkt. De deelnemers aan de vergadering kon...