Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2022 nr. 3/4

Voorwoord

mr. M.C. van Heezik1 Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.

Effectieve handhaving van de staatssteunregels in bewogen tijden

 

Voor u ligt het laatste extra dikke nummer van 2022. De bijdragen in dit nummer hebben allen betrekking op de effectieve handhaving van de staatssteunregels vanuit verschillende perspectieven.

 

De bijdrage van Ruud van Druenen geeft een beschrijving van de handhaving van de staatssteunregels door de Europese Commissie. In het kader van zijn proefschrift onderzocht de hij impact van diverse factoren op de verschillende fasen van de EU-staatssteunprocedures. Dit onderzoek geeft een goed inzicht in de complexiteit van deze procedures waarvan de uitkomst mede wordt bepaald door zowel juridische, technocratische als politieke factoren en waarin de verschillende actoren op het niveau van de Europese Commissie, de lidstaten en de markt (concurrenten) eveneens een grote rol (kunnen) spelen. Een voor de praktijk zeer waardevol onderzoek. Een goed begrip van de rol van de verschillende factoren en actoren is immers essentieel voor het bepalen van de strategische positie en insteek in de staatssteunprocedures.

 

De bijdrage van Wout De Cock belicht het belang van de handhaving van de staatsteunregels door de nationale rechter. Hij bespreekt in deze bijdrage zijn proefschrift, waarin de vraag centraal staat of het Belgische procesrecht voldoende mogelijkheden biedt tot effectieve handhaving van de meldings- en de standstill-verplichting door de Belgische rechters. Hij concludeert dat Belgische staatssteunrechters niet in alle gevallen beschikken over de effectieve mogelijkheden tot het ongedaan maken van de mededingingsverstoring die is veroorzaakt door de onrechtmatige steun. Een duidelijk rechtskader zou de effectieve handhaving en daarmee de rechtsbescherming van concurrenten van begunstigde ondernemingen kunnen verbeteren.

 

De rol van concurrenten bij de handhaving van de staatssteunregels staat centraal in de bijdrage van Phedon Nicolaides. Hij bespreekt de mogelijke juridische acties die concurrenten kunnen ondernemen om hun concurrentiepositie ten opzichte van begunstigde ondernemingen te beschermen. Naast de procedures om de nationale rechter en/of de Europese Commissie te verzoeken om de staatssteunregels te handhaven, benoemt Phedon Nicolaides de mogelijkheid tot het vorderen van een vergoeding van de schade die is veroorzaakt door de verlening van onrechtmatige staatssteun.

 

Deze laatste mogelijkheid voor concurrenten van begunstigde ondernemingen staat centraal in de bijdrage Nicole Robins. Hierin zet zij uiteen hoe de economische 'toolbox' kan helpen bij de uitdagingen waarvoor concurrenten komen te staan in het kader van acties tot schadevergoeding. Nicole Robins put daarbij uit de 'lessons learned' in het kader van de zogenaamde 'follow-on damages' procedures naar aanleiding van overtredingen van de mededingingsregels. Acties tot schadevergoeding van gedupeerden van onrechtmatige staatssteun zijn tot op heden een zeer schaars ingezet instrument. Dergelijke acties zouden, net als in het kader van de mededingingsregels, de effectieve naleving en handhaving van de staatssteunregels ten goede komen. Nicole Robins beschrijft een recent precedent in de zogenaamde Corsica Ferries-zaak, waarin een schadevergoeding is toegewezen door de Franse Conseil d'État. Mogelijk vormt dit een voorbeeld dat in de toekomst ook in andere lidstaten navolging zal krijgen.

 

Vooralsnog zijn concurrenten aangewezen op de nationale procesregels2 , hetgeen gelet op de nationale context van staatssteunmaatregelen het meest voor de hand lijkt te liggen. Indien de nationale procesregels het in de praktijk onmogelijk maken een schadevergoeding te vorderen, zou harmonisatie van deze regels concurrenten tegemoet kunnen komen.3 Naar verwachting zal dit onderwerp ook in de toekomst nog voldoende voer voor discussie en bijdragen in dit tijdschrift geven. Het belang van de handhaving van de staatssteunregels en de effectieve rechtsbescherming van concurrenten neemt alleen maar toe naarmate de ruimte voor staatssteun steeds groter wordt. Het ongeëvenaarde aantal steunmaatregelen dat in het jaar 2022 op grond van de tijdelijke Covid-19 steunkader4 en het tijdelijke crisis steunkader5 is goedgekeurd, illustreert dit. Hoewel het Covid-19 steunkader – op de insolventiesteunmaatregelen na – afloopt, lijkt een verruiming van de steunmogelijkheden in 2023 niet ver weg als reactie op het pakket aan subsidiemaatregelen dat de Verenigde Staten met het aannemen van de Inflation Reduction Act heeft afgekondigd.6 Staatssteunmaatregelen zijn daarmee niet meer weg te denken uit het geopolitieke instrumentarium van de EU. De aangekondigde introductie van een Soevereiniteitsfonds moet het level playing field op de interne markt waarborgen. De uitdagingen die hiermee zijn gemoeid, zullen in het nieuwe jaar ongetwijfeld  voldoende stof voor discussies en interessante bijdragen opleveren.

 

Namens de redactie, wens ik u veel leesplezier en een gezond en succesvol 2023 toe!

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. M.C. van Heezik1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/17526

Verder in 2022 nr.3/4

 Voorwoord

Effectieve handhaving van de staatssteunregels in bewogen tijden   Voor u ligt het laatste extra dikke nummer van 2022. De bijdragen in dit nummer hebben allen betrekking op de effectieve ha...

 Enforcing state aid rules in the European Union

Main research findings and avenues for future social science research on EU state aid   1. Introduction The question how to establish effective modes of governance lies at the heart of curr...

 Belgische rechtscolleges en het EU-staatssteunrecht

Nood aan een eenvormig regelgevend kader? In deze bijdrage wordt ingegaan op een proefschrift dat op 30 september 2022 succesvol werd verdedigd aan de Vrije Universiteit Brussel. In dit proefschrif...

 Legal Options of Competitors of State Aid Recipients

1. Introduction What would you do if your competitor received state aid? There are four possible options: do nothing, also ask for state aid, complain to the European Commission or initiate procee...

 State aid damages

How can the economics toolbox help to overcome some of the challenges? To date, there have been a limited number of successful damages claims in the area of state aid. Indeed, a study for the Europ...

 Europese Commissie

BELEID (1 april – 30 september 2022) TIJDELIJKE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN TER ONDERSTEUNING VAN DE ECONOMIE VANWEGE DE HUIDIGE COVID-19- UITBRAAK   Op 20 maart 2020 publiceerde...

 Markt en Overheid

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 09 augustus 2022, zaaknummers 21/397 en 21/860, beroep tegen algemeen-belang-besluit sportcomplex Heumen, ECLI:NL:CBB:2022:506 , en College van Beroep voor...