Tijdschrift voor Financieel Recht

2018 nr. 12

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

Inleiding

Henk en Henk

mr. R.K. Pijpers

Het is niet mijn gewoonte om op de man te spelen, maar nu Henk en Henk in het recent weer opgelaaide debat over het wantrouwen in de samenleving zelf zo nadrukkelijk de publiciteit hebben gezocht, voel ik me minder bezwaard om beiden met naam en toenaam in dit voorwoord te noemen: Henk Breukink, commissaris bij onder meer ING Groep, en Henk Nijboer, lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Henk Breukink gooide de knuppel in het hoenderhok met zijn op 3 oktober in het FD gepubliceerde opinieartikel ‘Het is de Tweede Kamer die het wantrouwen in ... ...lees meer

Artikel

Cryptoproducten en zorgplicht beleggingsdienstverleners - een verkenning

mr. T.W. Beenen en mr. L.B.G. Hillen1

In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag in hoeverre beleggingsdienstverleners met civielrechtelijke zorgplichtaspecten worden geconfronteerd indien zij actief aan hun particuliere klanten diensten verlenen met betrekking tot cryptoproducten, en hoe zij aan deze zorgplichtaspecten invulling kunnen geven. abonneren of dit artikel kopen.

Bestuurderstoetsingen in Europees perspectief Deel II: rechtsbescherming en ...

mr. drs. I.P. Palm-Steyerberg1

In Deel I is toegelicht hoe in de periode na de financiële crisis de aandacht voor de geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuurders en commissarissen is toegenomen en dit zijn beslag heeft gekregen in de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.[2] Dit Deel II gaat in op de werking van de bestuurderstoetsingen in de praktijk, en de daarbij geldende rechtswaarborgen en rechtsbescherming. In lijn met de in Deel I beschreven ontwikkelingen hebben DNB en de AFM hun toetsingsproces geïntensiveerd. Er worden meer personen getoetst en toetsingen worden diepgaander uitgevo... abonneren of dit artikel kopen.

Eerlijk proces versus bescherming van persoonsgegevens in het bankentuchtrecht

mr. P. Laaper en S. van Deursen1

Kunnen banken tuchtdossiers ongeanonimiseerd aan de STB overleggen? Waar het recht op een eerlijke tuchtprocedure gebaat is bij een zo compleet mogelijk dossier, kan het recht op bescherming van persoonsgegevens zich juist tegen overdracht van een ongeanonimiseerd dossier verzetten. Onzes inziens kiest de Tuchtcommissie de verkeerde grondslag voor het overdragen van persoonsgegevens en biedt de AVG een grondslag waarbij meer rekening wordt gehouden met de belangen van betrokkenen. abonneren of dit artikel kopen.

Nieuws

mr. P.V.B.M. Deza de Massiac, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

NationaalAutoriteit Financiële Markten (AFM)Onderzoek naar (IFRS) financiële verslaggeving 2016 van beursgenoteerde ondernemingenOp 1 oktober 2018 heeft de AFM op haar website medegedeeld dat zij in 2017 en 2018 aan 6 ondernemingen mededelingen heeft gedaan over één of meer aspecten van de financiële verslaggeving 2016. De mededelingen zijn gedaan naar aanleiding van onderzoek van de AFM naar de juiste toepassing van verslaggevingsvoorschriften, met als doel om de betrouwbaarheid en relevantie van verslaggeving door ondernemingen te verhogen.Update benc... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws - Brexit - interpretatievraagstukken uit de praktijk

mr. G.W. Kastelein

Op 30 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk naar verwachting de Europese Unie verlaten. Zij wordt dan een ‘derde-land’ voor wat betreft ons Unierechtelijke raamwerk. Zonder ‘deal’ zal het Unierecht niet meer van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft implicaties voor onder meer financiële instellingen. Zo zullen banken en beleggingsondernemingen met zetel in het Verenigd Koninkrijk niet meer bevoegd zijn om op basis van hun Europese paspoort in de EU27 bijkantoren te openen of diensten te verrichten. Banken en beleggingsondernemingen in de EU27 zullen op hun beurt niet me... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. E.M.T. Huijzer, mr. E.L Rowel, mr. R.B. Akkerhuis, mr. L.A. van Amsterdam, mr. M. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar en mr. M.H.C. Thomassen[1] Hoge Raad 12 oktober 2018 ECLI:NL:HR:2018:1935 (eiser / Dexia Nederland B.V. (´Dexia´)) Inzake: Financieel recht. Effectenlease. HR komt niet terug van HR 2 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2012 ([B.]/Dexia). Betekenis van de daarin gegeven oordelen – MT Eiser is in 2000 een effectenleaseovereenkomst aangegaan met (de rechtsvoorganger van) Dexia, ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS