Tijdschrift voor Financieel Recht 2018 nr. 12

Eerlijk proces versus bescherming van persoonsgegevens in het bankentuchtrecht

mr. P. Laaper en S. van Deursen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Kunnen banken tuchtdossiers ongeanonimiseerd aan de STB overleggen? Waar het recht op een eerlijke tuchtprocedure gebaat is bij een zo compleet mogelijk dossier, kan het recht op bescherming van persoonsgegevens zich juist tegen overdracht van een ongeanonimiseerd dossier verzetten. Onzes inziens kiest de Tuchtcommissie de verkeerde grondslag voor het overdragen van persoonsgegevens en biedt de AVG een grondslag waarbij meer rekening wordt gehouden met de belangen van betrokkenen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Bankentuchtrecht: het recht op een eerlijk proces en bescherming van persoonsgegevens

2. Achtergronden en procedurele hoofdlijnen van het bankentuchtrecht

2.1. Achtergronden

2.2. Procedurele hoofdlijnen

3. De bescherming van persoonsgegevens

3.1. Bescherming van persoonsgegevens onder de AVG

3.2. Verwerking van persoonsgegevens in het bankentuchtrecht

4. Belangenafweging in het kader van de AVG

4.1. Het belang van het verwerken van persoonsgegevens in het bankentuchtrecht

4.2. De gevolgen voor betrokkenen

4.3. De voorlopige belangenafweging

4.4. Aanvullende waarborgen

4.5. Enkele problemen rondom de verwerking

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. P. Laaper en S. van Deursen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15270

Verder in 2018 nr.12

 Henk en Henk

Het is niet mijn gewoonte om op de man te spelen, maar nu Henk en Henk in het recent weer opgelaaide debat over het wantrouwen in de samenleving zelf zo nadrukkelijk de publiciteit hebben gezocht, ...

 Cryptoproducten en zorgplicht beleggingsdienstverleners - een verkenning

In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag in hoeverre beleggingsdienstverleners met civielrechtelijke zorgplichtaspecten worden geconfronteerd indien zij actief aan hun particuliere klanten di...

 Bestuurderstoetsingen in Europees perspectief Deel II: rechtsbescherming en rechtswaarborgen

In Deel I is toegelicht hoe in de periode na de financiële crisis de aandacht voor de geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuurders en commissarissen is toegenomen en dit zijn beslag heeft g...

 Eerlijk proces versus bescherming van persoonsgegevens in het bankentuchtrecht

Kunnen banken tuchtdossiers ongeanonimiseerd aan de STB overleggen? Waar het recht op een eerlijke tuchtprocedure gebaat is bij een zo compleet mogelijk dossier, kan het recht op bescherming van...

 Nieuws

NationaalAutoriteit Financiële Markten (AFM)Onderzoek naar (IFRS) financiële verslaggeving 2016 van beursgenoteerde ondernemingenOp 1 oktober 2018 heeft de AFM op haar website medegedeeld dat zij i...

 Rondom het nieuws - Brexit - interpretatievraagstukken uit de praktijk

Op 30 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk naar verwachting de Europese Unie verlaten. Zij wordt dan een ‘derde-land’ voor wat betreft ons Unierechtelijke raamwerk. Zonder ‘deal’ zal het Unierech...