Tijdschrift voor Financieel Recht 2018 nr. 12

Jurisprudentie

mr. E.M.T. Huijzer, mr. E.L Rowel, mr. R.B. Akkerhuis,
mr. L.A. van Amsterdam, mr. M. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar en
mr. M.H.C. Thomassen1

Hoge Raad

12 oktober 2018

ECLI:NL:HR:2018:1935

(eiser / Dexia Nederland B.V. (´Dexia´))

Inzake: Financieel recht. Effectenlease. HR komt niet terug van HR 2 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2012 ([B.]/Dexia). Betekenis van de daarin gegeven oordelen – MT

Eiser is in 2000 een effectenleaseovereenkomst aangegaan met (de rechtsvoorganger van) Dexia, waarbij NBG Finance als tussenpersoon betrokken was. Dexia heeft de overeenkomst wegens betalingsachterstanden beëindigd. De eindafrekening van december 2005 vermeldt een negatief resultaat van EUR 8.307,374, welk bedrag eiser niet aan Dexia heeft voldaan. In deze procedure vordert (i) eiser, in conventie, terugbetaling van de door hem aan Dexia betaalde rente en inleg, en (ii) Dexia, in reco...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Hoge Raad

12 oktober 2018

ECLI:NL:HR:2018:1935

(eiser / Dexia Nederland B.V. (´Dexia´))

Inzake: Financieel recht. Effectenlease. HR komt niet terug van HR 2 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2012 ([B.]/Dexia). Betekenis van de daarin gegeven oordelen – MT

Gerechtshoven

Gerechtshof Den Haag

25 september 2018

ECLI:NL:GHDHA:2018:2417

(appellante / Natwest Markets N.V. (de ´Bank´))

Inzake: Stuiting van verjaring en zorgplichtschending (procedure na cassatie en verwijzing Hoge Raad[2]) - RA

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

25 september 2018

ECLI:NL:GHSHE:2018:3961

(appellante / Dexia Nederland B.V. (´Dexia´))

Inzake: vernietiging effectenleaseovereenkomst op grond van art. 1:88 en 1:89 BW, ingangsdatum wettelijke rente over onverschuldigd betaalde bedragen – EH

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

9 oktober 2018

ECLI:NL:GHARL:2018:8914

(appellant 1, appellante 1, appellant 2, appellante 2, appellant 3 (´appellanten´)/ ASR Levensverzekering N.V. (´ASR´))

Inzake: beleggingsverzekeringen, precontractuele informatieplicht, rekening en verantwoording – EH

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

16 oktober 2018

Wind Financieel Adviesgroep B.V / Wasserij De Blinde B.V

Inzake: aansprakelijkheid assurantietussenpersoon - LvA

Commissie van Beroep inzake Geschillenbeslechting Rentederivaten (´Commissie van Beroep´)

6 augustus 2018

2018-048

Belanghebbende / Coöperatieve Rabobank U.A. (´Bank´)

Inzake Rentederivaten, renteswap – MT

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening

3 september 2018

2018-566

Consument / Coöperatieve Rabobank U.A. (‘Adviseur’)

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15273

Verder in 2018 nr.12

 Henk en Henk

Het is niet mijn gewoonte om op de man te spelen, maar nu Henk en Henk in het recent weer opgelaaide debat over het wantrouwen in de samenleving zelf zo nadrukkelijk de publiciteit hebben gezocht, ...

 Cryptoproducten en zorgplicht beleggingsdienstverleners - een verkenning

In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag in hoeverre beleggingsdienstverleners met civielrechtelijke zorgplichtaspecten worden geconfronteerd indien zij actief aan hun particuliere klanten di...

 Bestuurderstoetsingen in Europees perspectief Deel II: rechtsbescherming en rechtswaarborgen

In Deel I is toegelicht hoe in de periode na de financiële crisis de aandacht voor de geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuurders en commissarissen is toegenomen en dit zijn beslag heeft g...

 Eerlijk proces versus bescherming van persoonsgegevens in het bankentuchtrecht

Kunnen banken tuchtdossiers ongeanonimiseerd aan de STB overleggen? Waar het recht op een eerlijke tuchtprocedure gebaat is bij een zo compleet mogelijk dossier, kan het recht op bescherming van...

 Nieuws

NationaalAutoriteit Financiële Markten (AFM)Onderzoek naar (IFRS) financiële verslaggeving 2016 van beursgenoteerde ondernemingenOp 1 oktober 2018 heeft de AFM op haar website medegedeeld dat zij i...

 Rondom het nieuws - Brexit - interpretatievraagstukken uit de praktijk

Op 30 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk naar verwachting de Europese Unie verlaten. Zij wordt dan een ‘derde-land’ voor wat betreft ons Unierechtelijke raamwerk. Zonder ‘deal’ zal het Unierech...