Tijdschrift voor Financieel Recht 2018 nr. 12

Nieuws

mr. P.V.B.M. Deza de Massiac, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nationaal

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Onderzoek naar (IFRS) financiële verslaggeving 2016 van beursgenoteerde ondernemingen

Op 1 oktober 2018 heeft de AFM op haar website medegedeeld dat zij in 2017 en 2018 aan 6 ondernemingen mededelingen heeft gedaan over één of meer aspecten van de financiële verslaggeving 2016. De mededelingen zijn gedaan naar aanleiding van onderzoek van de AFM naar de juiste toepassing van verslaggevingsvoorschriften, met als doel om de betrouwbaarheid en relevantie van verslaggeving door ondernemingen te verhogen.

Update benchmark DVD-generator

Op 1 oktober 2018 heeft de AFM de benchmark van de DVD-generator geüpdatet. Hierdoor moeten financiële dienstverleners mogelijk hun dienstverleningsdocument (DVD) aanpassen. Om te controleren of een DVD nog actueel is, heeft de AFM op 4 oktober 2018 een instructie op haar website geplaatst. Via het Digitaal Loket kan een geactualiseerd DVD worden verkregen en bekeken wor...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Nationaal

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Onderzoek naar (IFRS) financiële verslaggeving 2016 van beursgenoteerde ondernemingen

Update benchmark DVD-generator

Consumentenmonitor hypotheken voorjaar 2018

Nieuwe regels voor Money Market Funds

Rapport Trendzicht 2019

Update Uniform Herstelkader rentederivaten MKB (UHK)

De Nederlandsche Bank

DNBulletin

Nieuwsbrief Pensioenen

Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) Najaar 2018

Voortgangsverslag van Network for Greening the Financial System

DNB Occasional Study: size of the banking sector: implications for financial stability

Nieuwsbrief Betaalinstellingen

Nieuwsbrief Pensioenen

Nieuwsbrief Banken

Nieuwsbrief Verzekeren

Nieuwsbrief Trustkantoren

Speeches

Ministerie van Financiën

Memorie van antwoord Wet bekostiging financieel toezicht 2019

Beantwoording Kamervragen over financiële bijsluiters

Memorie van antwoord voorstel Wet toezicht trustkantoren 2018

Beantwoording Kamervragen over de Wet bekostiging financieel toezicht 2019

Consultatie wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Consultatie Regeling Toezicht trustkantoren 2018

Beantwoording Kamervragen over flitskredieten die worden aangeboden tegen woekerrentes

Beantwoording Kamervragen over energiecoöperaties

Kamerbrief minister Hoekstra over toezeggingen op het terrein van de financiële markten najaar 2018

Consultatie Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen

Beantwoording Kamervragen over het wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars

Publicatie gezamenlijk statement over het ESM van tien EU-landen

Consultatie Besluit implementatie geldmarktfondsen

Tweede Kamer

Aanvaarding Verzamelwet Pensioenen 2019

Aanvaarding Implementatiewet IORP II

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beantwoording Kamervragen over pensioenvluchten naar andere lidstaten

Nota naar aanleiding van verslag bij wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2019

Verslag internetconsultatie ontwerpbesluit ter implementatie van de herziene IORP-richtlijn

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Indiening Wetsvoorstel implementatie EU richtlijn bevordering aandeelhoudersbetrokkenheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nieuwe actualisering leennormen 2019

Verbond van Verzekeraars

Wijziging UPO-modellen 2019

Verbond publiceert tweede solidariteitsmonitor

Publicatie dashboard claimafhandeling door Stichting Toetsing Verzekeraars (STV)

Pensioenfederatie

Nieuwe versie van het servicedocument waardeoverdracht klein pensioen

Stichting MKB Financiering

Overhandiging speerpunten

European developments

EUROPEAN LEGISLATION AND REGULATION

Implementing Regulation with regard to closely correlated currencies published

Delegated Regulation on LCR published

Delegated Regulations on safe-keeping duties of depositaries under AIFMD UCITS IV published

Delegated Regulations under Benchmark Regulation published

European Commission (EC)

European Commission gives an overview of Consultation Plans on Sustainable finance

EC adopts Implementing Regulation on provision of information for resolution plans under BRRD

EC adopts Delegated Regulation specifying the criteria for assessing impact of an institution’s failure

Council of the European Union (Council)

Council adopts presidency compromise text on new prudential regime for investment firms

Provisional agreement on Regulation on Non-Personal Data

Presidency compromise text on supervisory arrangements for CCPs

Presidency compromise text on capital requirements for NPLs

Other European Developments

Joint Committee of European Supervisory Authorities (Joint Committee)

Joint Committee publishes 2019 Work Programme

Joint Committee cautions against further delays in endorsement of IFRS 17

Joint Committee launches consultation on mapping of ECAIs' credit assessments

European Banking Authority (EBA)

EBA publishes report on liquidity measures under CRR

EBA publishes report on Basel III

EBA publishes Risk Dashboard

EBA publishes Work Programme for 2019

EBA publishes guidelines on non-performing and forborne exposures

European Securities and Markets Authority (ESMA)

ESMA renews prohibition of marketing, distribution and sale of binary options to retail clients

ESMA publishes updated Q&As MAR

ESMA publishes updated opinion on ancillary activity calculations

ESMA publishes Work Programme for 2019

ESMA publishes updated Q&As MiFID II and MiFIR

ESMA publishes updated Q&As AIFMD

ESMA publishes annual report on prospectus activities

ESMA renews prohibition of marketing, distribution and sale of binary options to retail clients

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

Decision on the cooperation of NCAs under IDD

EIOPA publishes report on IFRS 17 insurance contracts

EIPOA publishes Risk Dashboard

EIOPA publishes updated Q&As on Solvency II

EIOPA launches consultation on illiquid liabilities

EIOPA publishes the result of the work of the EU-US Insurance Dialogue Project in2018

European Central Bank (ECB)

ECB publishes ninth T2S harmonisation progress report.

ECB publishes SSM supervisory priorities for 2019

European Systemic Risk Board (ESRB)

ESRB publishes report on NPLs

ESRB publishes quarterly risk dashboard

International developments

Basel Committee on Banking Supervision (Basel Committee)

Basel Committee publishes report on Basel III

Basel Committee publishes new stress testing principles

Consultation on leverage ratio treatment of client-cleared derivatives.

Basel Committee publishes progress report on the adoption of the Basel regulatory framework

International Swaps and Derivatives Association (ISDA)

ISDA publishes report on the impact of Brexit on OTC derivatives

ISDA publishes paper on non-derivatives

IDA publishes OTC derivatives calendar

Financial Stability Board (FSB)

Crypto-asset markets potential channels for future financial stability implications

Global Foreign Exchange Committee (GFXC)

GFXC launches survey on FX Global Code

The Financial Action Task Force (FATF)

FATF publishes guidance on risk-based approach to combating money-laundering and terrorist financing

European Economic and Social Committee (EESC)

EESC publishes opinion on disclosure relating to sustainable investments and sustainability risks

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. P.V.B.M. Deza de Massiac, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15271

Verder in 2018 nr.12

 Henk en Henk

Het is niet mijn gewoonte om op de man te spelen, maar nu Henk en Henk in het recent weer opgelaaide debat over het wantrouwen in de samenleving zelf zo nadrukkelijk de publiciteit hebben gezocht, ...

 Cryptoproducten en zorgplicht beleggingsdienstverleners - een verkenning

In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag in hoeverre beleggingsdienstverleners met civielrechtelijke zorgplichtaspecten worden geconfronteerd indien zij actief aan hun particuliere klanten di...

 Bestuurderstoetsingen in Europees perspectief Deel II: rechtsbescherming en rechtswaarborgen

In Deel I is toegelicht hoe in de periode na de financiële crisis de aandacht voor de geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuurders en commissarissen is toegenomen en dit zijn beslag heeft g...

 Eerlijk proces versus bescherming van persoonsgegevens in het bankentuchtrecht

Kunnen banken tuchtdossiers ongeanonimiseerd aan de STB overleggen? Waar het recht op een eerlijke tuchtprocedure gebaat is bij een zo compleet mogelijk dossier, kan het recht op bescherming van...

 Nieuws

NationaalAutoriteit Financiële Markten (AFM)Onderzoek naar (IFRS) financiële verslaggeving 2016 van beursgenoteerde ondernemingenOp 1 oktober 2018 heeft de AFM op haar website medegedeeld dat zij i...

 Rondom het nieuws - Brexit - interpretatievraagstukken uit de praktijk

Op 30 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk naar verwachting de Europese Unie verlaten. Zij wordt dan een ‘derde-land’ voor wat betreft ons Unierechtelijke raamwerk. Zonder ‘deal’ zal het Unierech...